دانلود کارگاه تخصصی و کاربردی درمان شناختی رفتاری افسردگی
دسته‌بندی نشده

درمان افسردگی با رویکرد شناختی رفتاری CBT (جدید)

درمان افسردگی با رویکرد شناختی رفتاری یکی از مؤثرترین روش‌های روان درمانی است که برای بهبود افسردگی به کار می‌رود. افسردگی شایع‌ترین بیماری روانی است که در هر سال افراد زیادی را درگیر خود می‌کند.