طرحواره درمانی - خودگردانی و عملکرد مختل

پرسشنامه جبران افراطی یانگ (47 گویه)

پرسشنامه جبران افراطی یانگ: پرسشنامه جبران افراطی یانگ در سال 1995 ساخته شد تا به عنوان ابزاری برای سنجش جبران طرح‌واره‌های ناکارآمد ا...

ادامه مطلب