دانلود فایل های روانشناسی
پرسشنامه روانشناسی

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن (80 رغبت در ۲۰ دسته‌بندی)

در هر سطر پرسشنامه  رغبت میشل گوکلن ، چهار فعالیت برای شما پیشنهاد می شود. فعالیت مورد علاقه خود را انتخاب کنید و در خانه مربوط به آن علامت * بگذارید. در انتخاب فعالیت ها، استعداد یا تحصیلات لازم را برای انجام دادن آن ها را در نظر نگیرید، تنها ذوق شخصی خود را در نظر بگیرید. اگر هیچ فعالیتی مورد علاقه شما قرار نگرفت، سعی کنید در بین آن ها فعالیتی را انتخاب کنید که بیش از سه فعالیت دیگر مورد علاقه شماست. زیاد فکر نکنید، اولین پاسخی را که به ذهنتان می رسد، انتخاب کنید.

آیتم‌های پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

ستون Aستون Bستون Cستون D
۱. هنرپیشه Oمشاور Oدانشمند Oخلبان O
۲. زیست شناس Oکاشف Oمدیر Oمددکار اجتماعی O
۳. وابسته نظامی Oکتابدار Oمسؤول تبلیغات Oسخنران ادبی O
۴. وکیل Oستاره شناس Oجراح Oمفسر O
۵. شمیدان Oچتر باز Oشاعر Oناخدای کشتی O
۶. نماینده Oمنبّت کار Oآوازخوان Oورزشکار O
۷. دفتردار Oتاجر Oکوهنورد Oمدیر هتل O
۸. بیمه گر Oمسؤول اطلاعات Oکشتی گیر Oصندوقدار بانک O
۹. علوم طبیعی Oزبانهای خارجی Oسیاست Oهنرهای رزمی O
۱۰. ورزش Oتماشای نمایش Oاجرای نمایش Oتهیه کلکسیون O
۱۱. سازماندهی Oریسک کردن Oکارهای دقیق Oفعالیتهای اجتماعی O
۱۲. میزبانی دوستان Oشرکت درمهمانی Oبررسی آثار علمی Oرانندگی اتومبیل مسابقه O
۱۳. بازی شطرنج Oصحبت برای جمع Oشکار حیوانات Oبازی دستجمعی O
۱۴. شاد بودن Oفعال بودن Oمهم بودن Oخویشتن دار بودن O
۱۵. قهرمان بودن Oمیانجی بودن Oاقتصادی بودن Oدارایی بهم زدن O
۱۶. صادق هدایت Oتختی Oنادرشاه Oامیرکبیر O
۱۷. مصدق Oخیام Oمیرزاکوچک خان Oسرمایه دار بزرگ O
۱۸. رئیس سازمان ملل Oناپلئون Oداروین Oرئیس جمهور آمریکا O
۱۹. هیتلر Oرستم Oپاستور Oرئیس سازمان اوپک O
۲۰. حسابداری Oخرید و فروش دلار Oخبرنگاری Oمدیریت جمع O

روش نمره دهی و تفسیر نتایج پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

حال باید فعالیت های انتخاب شده را مطالعه کرد. این فعالیت ها در چهار جهت مختلف طبقه بندی می شوند:۱- در جهت تمایل به فعالیت های ذهنی، دقیق و درونی؛۲- در جهت تمایل به صرف نیرو، ریسک کردن و فعالیت های عضلانی۳- در جهت تمایل به کسب قدرت، خودنمایی، تشخص و ارزشمندی۴- در جهت تمایل به فعالیت های اجتماعی؛ دوستانه، تماس با دیگران و تبادل با افکاربه کمک جدول تحلیل نتایج روبرو، می توان جهت تمایلات آزمودنی را از روی پاسخها شناسایی کرد.

در پرسشنامه رغبت میشل گوکلن کافی است در ستون های I، II، III و VI پاسخ مربوط به انتخاب آزمودنی را مشخص کرد و دور آن دایره بکشید.به عنوان مثال، اگرا برای سری اول، فعالیت C (دانشمند) انتخاب شده باشد، در جدول تحلیل نتایجف دور حرف C سری اول (ستون I) دایره می کشند. پس از آنکه بیست پاسخ هر آزمودنی به همین ترتیب مشخص شد، در هر یک از ستون های I، II، III و VI پاسخ هایی وجود خواهد داشت. تعداد پاسخهای موجود در هر یک از ستون را به طور جداگانه حساب می کنند.

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

جدول تحلیل نتایج پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

VIIIIIIIگزینه‌ها
badc۱
dcba۲
dcab۳
dacb۴
cdba۵
cadb۶
dbca۷
bacd۸
bcda۹
bcad۱۰
dabc۱۱
abdc۱۲
dbca۱۳
acbd۱۴
bdac۱۵
dcba۱۶
acdb۱۷
abdc۱۸
dabc۱۹
cdba۲۰
در کدام یک از ستون ها بیشترین انتخاب ها را دارید؟ ستون ………….کدام دو ستون بالاترین انتخاب ها را دارند؟ستون های …………… و …………..کدام سه ستون انتخاب های تقریبا برابر دارند؟ ستون های ………………………

تفسیر نتایج پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

اگر بیشترین انتخاب های آزمودنی در ستون I باشد، می توان گفت که رغبت‌های اول بیشتر در جهت فعالیت های درون گرایی است، * * – فعالیت هایی که به صبر و حوصله زیاد، دقت و تفکر نیاز دارند. او در اجتماعاتی که از تعداد زیادی از افراد تشکیل می شود، اجتماعاتی که در آنها باید پیچ و خم های زیادی انجام داد تا مورد قبول واقع شود، احساس راحتمی نمیکند. او دوست دارد در آرامش و در حالت خودمانی کار کند.

مشاغل مناسب: تحقیق علمی، حسابداری

سرگرمی ها: مطالعه، کارهایی که به پشتکار نیاز دارند، کارهای ظریف، تعمیر وسایل دقیق، ملاقاتهای منظم و از قبل تعیین شده با دوستانصمیمی و نادر.

اگر بیشترین انتخاب های آزمودنی در پرسشنامه رغبت میشل گوکلن، در ستون II باشد، رغبت های او در جهت فعالیت هایی است که به صرف نیرو نیاز دارند، فعالیت هایی که در آنها ذوق ریسک کردن، سرعت تصمیم گیری و صرف نیروی بدنی نقشی بنیادی دارند. او با کارهای دفتری سازگاری کمتری دارد، زیرا  مجبور است به مدت طولانی بدون تحریک زیاد در یک جا بماند و در بین کارهای ظریف محاصره شود. سیاست کار او نیست زیرا دوست دارد روراست و رک گو باشد نه این که شیوه دید خود را دایما عوض کند. او دوست دارد به میل خود، در خارج از خانه، در هوای آزاد، حتی اگر همراه با ناراحتی باشد کار کند.

مشاغل مناسب: مسافرتهای اکتشافی، هنرهای نظامی، سازماندهی کارخانه هایی که به نیروی بدنی زیاد نیاز دارند نه نیروی تیزبینی و دقت.

سرگرمی ها: ورزش، رانندگی اتومبیل، مسافرت به کشورهای دوردست، بیرون رفتنهای بدون برنامه، فعالیت در فضای آزاد.

 پرسشنامه رغبت میشل گوکلن
پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

اگر بیشترین انتخاب های آزمودنی در پرسشنامه رغبت میشل گوکلن، در ستون III باشد، رغبت های او در جهت فعالیت هایی است که خود را به دیگران تحمیل کند، یعنی فعالیت هایی که در آنها تشخص و قدرت اهمیت دارند. کارهای ظریف و دقیق برای او مناسب نیست. او در جامعه به جستجو می پردازد و نیاز دارد که نیروی بالقوه خود را آزاد سازد. ام تنها زمانی احساس راحتی می کند که نقش یک فرد مسلط را بازی کند.

مشاغل مناسب: کارهای تجاری، سیاسی یا نظامی برای برداشتن قدرت، کارهای نمایشی برای کسب شهرت.

سرگرمی ها: نمایش، رفتن به مهمانیها و جشنها، خوش گذرانی.

اگر بیشترین انتخاب های آزمودنی در پرسشنامه رغبت میشل گوکلن، در ستون VI باشد، رغبت های او در جهت فعالیت های روابط اجتماعی است؛ یعنی فعالیت هایی که در آنها تماس اجتماعی و ارتباط بین افراد نقش تعیین کننده دارند. تنهایی برای او دشوار و خسته کننده است. او دوست دارد مسائلی را حل کند که به تعداد زیادی از اشخاص مربوط می شوند و این افراد در مقابل او به صف می ایستند. او نسبت به قرارهایی که برایش تحمیل می شوند خوش قول نیست.

مشاغل مناسب: ادبیات (نویسندگی، شاعری)، کار در مشاغل سیاسی و فعالیت های اجتماعی.

سردرگرمی ها: دور هم جمع شدن های دوستانه و ساده، با خانواده دور هم جمع شدن و تلویزیون نگاه کردن، گردش در دامنه کوه ها و ییلاقها.

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن : رغبت‌های مرکب

همه انسانها رغبت های ساده و واحد ندارند. ممکن است تعدادی از مردم به طور همزمان به تعداد زیادی از فعالیت ها گرایش داشته باشند. در این صورت، بیشترین پاسخ های آنها در دو ستون جدول تحلیل نتایج قرار خواهد گرفت.

در این گونه موارد، برای درک رغبت‌های فرد و شیوه او، باید دو ستون و تفسیرهای مربوط به آنها را با هم در نظر گرفت. ممکن است حتی سه ستون نیز پاسخ های تقریبا مساوی داشته باشند. حال ببینیم این حالتهای پیچیده را چگونه باید تفسیر کرد.

بیشترین انتخابهای آزمودنی در پرسشنامه رغبت میشل گوکلن، در ستون های I و II است.

تمایل آزمودنی برای فعالیت های آرام و دقیق یا تمایل او برای تصمیم گیری های سریع و راه حل هایی که به نیرو نیاز دارند در هم می آمیزد. فقدان کشش او برای تماسهای اجتماعی یا رک گویی او همراه می شود و این امر او در روابط خود با دیگران کمی تند جلوه می دهد. اما این تندی ظاهری، در کل، مقدار زیادی از خوبی و درستکاری او را که برای دوستان و آشنایان بسیار با ارزش است، پنهان نگه می دارد.

مشاغلی که او ترجیح می دهد عبارتند از مشاغلی که به دقت و عمل نیاز دارند، خصوصا مشاغل درمانی و فنی. سرگرمی های او آنهایی است که در مورد ستون های I و II گفته شد.

بیشترین انتخاب آزمودنی در پرسشنامه رغبت میشل گوکلن، در ستون های II و III است.

ذوق ریسک کردن و سرعت تصمیم گیری آزمودنی با ذوق تشخص و قدرت طلبی او ترکیب می شود. این امر می تواند ویژگی های خاص ریاست و سازمان دهی را برای او فراهم آورد.

مشاغلی که او ترجیح می دهد عبارتند از: راه اندازی، سازمان دهی، مدیریت کارخانه، پستهایی در نیروی دریایی یا ارتش. سرگرمی های او  آنهاایی است که در مورد ستون ها I و III گفته شد.

بیشترین انتخاب های فرد در ستون های III و VI است.

کشش آزمودنی ها برای تشخص و کسب قدرت با ذوق او برای تماس های اجتماعی ترکیب می شود. او مخصوصا با مردم راحت است. او دوست دارد به اجتماعات دسته ها و جوامع و گروه ها ملحق می ود و در مجالس شرکت جوید.او می تواند برای جمع سخنرانی کند، در حرکت های گروهی شرکت جوید و هدایت آنها را بر  عهده گیرد.

مشاغلی مورد علاقه او عبارتند از: حقوق و علوم سیاسی، پستهای بالا در کارهای آموزشی و اداری، تالیف، وکالت، سخنرانی و سیاست.  سرگرمی های او  آنهاایی است که در مورد ستون ها IV و III گفته شد.

بیشترین انتخاب های آزمودنی در ستون های I وIII، I و IV، II و IV یا در سه ستون مختلف است.

این مورد که خیلی کم اتفاق می افتد، به شخصیت های پیچیده تعلق دارد، شخصیتهایی که رغبتهای آنها به طور یکسان در جهت فعالیت های درون گرایانه (انتخابها در اولین ستون) و برون گرایانه (انتخابها در آخرین ستون) هدایت می شود. به علت تمایلات متضاد، این رغبتها می توانند از نوسانات زیادی پیروی کنند. ممکن است آزمودنی به مدت طولانی بین آرزوهای متضاد خود تردید داشته باشد. ممکن است بدون دوراندیشی و به طور خیلی ساده وارد یک شغل بشود، اما پس از مدت کوتاهی حتی اگر استعداد خوبی برای آن داشته باشد، اما احساس ناراحتی و شکست کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا