نوشته‌ها

روان پویشی کوتاه مدت

شما در حال دریافت قسمت چهارم (آخر) درمان روان پویشی کوتاه مدت می باشید.

روان پویشی کوتاه مدت

” فروید ناهشیاری را کشف کرد، دوانلو کشف کرد چگونه از آن استفاده درمانی کند “. این جمله مشهور دیوید مالان رئیس سابق کلینیک تاویستاک در لندن، انعکاسی از بینش او نسبت به اهمیت نوآوری دوانلو در روانکاوی است.

حبیب دوانلو، روانکاو ایرانی و مبتکر ISTDP ، یک مشاهده گر بالینی دقیق و از پیشگامان پژوهش در روان درمانی است. وی با ضبط ویدئویی 632 جلسه درمانی و وارسی آنها نظریه خود را درباره پدیدایی نورز به عنوان واکنش کودکانه در مقابل سوء استفاده و یا بی قیدی والدین نسبت به کودک ارائه کرد.وی دگماتیسم نظریی را که پشتوانه ای در مشاهده تجربی نداشت رها کرد، تعارض ادیپی و تثبیت غریزی را به عنوان عامل اصلی نورز مردود دانست، ونظریه خود در باب سرچشمه های نورز را صورتبندی کرد. بر پایه این نظریه، گسیختگی در دلبستگی ایمن به زنجیره ای از درد، غیظ(خشم مرگبار)، گناه، و اندوه بر اثر عشق ناکام شده می انجامد، و شکل گیری مجموعه پیچیده ای از دفاعها به محصور سازی این هیجانهای هسته ای پویا می پردازند که بیمار تاب آنها را ندارد. این سیستم پیچیده دفاعی با پرهیز از هر نوع ارتباط انسانی اصیل، هدف دار، و گرانبار از احساس، تثبیت و تقویت می شود.

آنچه به صورتبندی این نظریه منتهی شد، مشاهدات وی با استقاده از فنون درمانی ابداعیش جهت آشکار سازی عینی و تجربه ای پردازشهای هیجانی ناهشیار بود. اگر تفسیر رویا، بر اساس نظر فروید، شاهراه ورود به این سیستم پردازش هیجانی است، توالی پویشی محوری که دوانلو ابداع کرد بزرگ راه مدرنی است که به ناهشیاری می رسد.

اساس توالی پویشی محوری مهارت درمانگر در بهوشیار لحظه به لحظه به چگونگی عمل مثلث تعارض در سه گوشه مثلث شخص در بیمار است، و در این میان بهوشیاری به مثلث تعارض در ارتباط لحظه به لحظه با درمانگر از اهمیتی بیشتر برخوردار است. آموزش ISTDP نه معنا دادن به محتوای گفتار و عمل بیمار، بلکه مشاهده لحظه به لحظه تجلی احساسات، اضطراب، و واکنشهای دفاعی در بیمار است. درمانگر در این فرایند یک مشاهده گر منفعل نیست، بلکه تسهیل گر فعال تجلی پردازشهای ناهشیار است.

درمانگر این عمل را با استفاده از فنون فشار (دعوت)، چالش (پایداری)، و درگیری مستقیم با مقاومت سوپر ایگو انجام می دهد. فشار برای تجربه ای کامل احساسات بیمار، پیشگیری از تشدید فراتر از ظرفیت و یا مسیر یابی نابهنجار اضطراب، و روشن کردن وخنثی سازی واکنشهای مختلف دفاعی که در لحظه به لحظه جلسه درمانی ظاهر می شوند، محتوای جلسه درمانی این روش است . سادگی نظریه وفنون کارآمد ISTDP از برجستگیهای آن است، اما با به کارگیری این روش ساده نیست.

هنگامی که مشکل در پردازش های ناهشیار پویا و هیجانی نهفته است، و هدف انسجام این پردازشها با پردازشهای هشیار به واسطه سطوح عالی تر پردازش باشد ( قربانی،1392 )، فرایند لحظه به لحظه ارتباط و آنچه در فکر، احساس، و عمل بیمار متجلی می شود اهمیت می یابد. بر این مبنا، عمق ناهشیاری نه خاطره رویدادهای گذشته، بلکه احساسات کنونی بیمار و نحوه مقابله با آنها است که از گذشته های دور ونزدیک شکل گرفته اند و در حال اثرگذاری بر تجربه فعلی بیماراند. استعاره روان در اینجا نه یک کوه یخ، بلکه یک رودخانه است که جریان آن تابع محرکهای موثر، و عمق و شدت و گستردگی جریان رودحانه است. اما هنگامی که الگوی نظری کوه یخ و یا کامپیوتر باشد، مشاهده لحظه به لحظه بر پایه الگو اهمیتی کمتر می یابد و هدف معنا کردن رفتار در پرتو الگوی نظری ویا پیش بینی و کنترل رفتار بر پایه عوامل نظری اثرگذار در آن خواهد بود. به عبارت دیگر صورتبندی ماهیت و علل مشکلات بیمار بر پایه نظریه کارآمد مبنای اغلب روشهای درمانی است، اما در ISTDP هدف مشاهده لحظه به لحظه رفتار و تجربه بیمار در پاسخ به مداخلات درمانگر است. این مشاهده فعال مشارکتی تا تجلی انسجام سیستم های پردازش هشیار و نا هشیار در بیمار تداوم می یابد. در درمانهای دیگر مشاهده حداقل و گسسته است، اما صورتبندی مشکلات بیمار بر پایه الگوی نظری حداکثر است. اما در ISTDP مشاهده حداکثر و پیوسته است و مشارکت در تجربه عمیق بیمار در این مسیر اهمیت دارد. الگوی نظری – عملیاتی ISTDP تنها به عمل مثلث تعارض در سه گوشه مثلث شخص محدود است. در الگوهای درمانی سنتی پویشی توجه درمانگر به بیمار بیشتر شنیداری است و در آمیخته با یک نظریه پیچیده، اما در ISTDP توجه بیشتر دیداری است و به سبب سادگی الگوی هدایت گر آن – مثلث تعارض و شخص – مشاهده ناب تر و تجربه ای تر است. دشواری یادگیری و به کارگیری این روش حفظ تمرکز در مشاهده و مداخله، و تحمل نظاره دگردیسی بیمار در فرایند انسجام پردازشهای هشیار و ناهشیار است.

جالب است که فروید به اهمیت مشاهده خاص در قالب مفهوم توجه معلق فراگیر روانکاو و پیشگیری از فرافکنی نظریه به بیمار پی برده بود، اما در پشت بیمار نشست و اهمیت تجلیات جسمانی فرایندهای روانی را تقریبا نادیده گرفت. اما دوانلو به اهمیت مشاهده و تجلیات جسمانی تجربیات فرا رونده پی برد و آن را مبنای نظریه و فنون قرار داد، و روانکاوی را به درمانی کار آمدتر، سازمان یافته تر، و عمیق تر بدل ساخت.

” فروید ناهشیاری را کشف کرد، دوانلو کشف کرد چگونه از آن استفاده درمانی کند “. این جمله مشهور دیوید مالان رئیس سابق کلینیک تاویستاک در لندن، انعکاسی از بینش او نسبت به اهمیت نوآوری دوانلو در روانکاوی است.

دستاوردهای روانکاوان پس از فروید ستودنی و همگی عمدتا در جهت فربه کردن نظریه پردازی در خصوص شخصیت و فرایندهای ناهشیار بوده است. اما جمله مالان بر این حقیقت استوار است که فنون و روش روانکاوی تا پیش از ظهور دوانلو چندان نوآوریی به خود ندید. فروید بنیان گذار روانکاوی است، و دوانلو کاشف شیوه ممتازی در کاوش روان است.

در میان نسل دوم ISTDP که دست به قلم هستند، به اعتقاد من، آثار نبورسکی، دلاوی، عباس، فردریکسن، و کافلین دلاسوا در جهت فهم منسجم تر، دقیق تر، و کاربردی تر شکل اصیل ISTDP مفید هستند. برخی از مولفین دیگر با تغییراتی که در فنون ارائه کرده اند، آن را از شکل یک درمان روانکاوی خارج کرده اند زیرا توالی پویشی محوری در صورتبندی فنی آنها جایی ندارد. مک کلو، به عنوان مثال ، مفاهیم دوانلو را با طرح مفهوم عاطفه هراسی، به زبان الگوهای رفتاری ترجمه کرده است. چنین تغییراتی بیشتر ماهیتی نظری و تبیینی دارد و تغییرات فنی، بیش از آنی که نوآوری قلمداد شوند، انعکاسی از تناسب فنون با شخصیت درمانگران به کاربرنده ISTDP هستند.

دانلود سایر قسمت‌های درمان روان‌پویشی کوتاه مدت:
دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت دوم
 دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت سوم
 دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت اول

منبع مقاله : وب سایت نیما قربانی

++++++++++++++++++++++++++

برای دریافت قسمت اول این مجموعه ارزشمند اینجا کلیک نمایید.

++++++++++++++++++++++++++

برای دریافت قسمت دوم این مجموعه ارزشمند اینجا کلیک نمایید.

++++++++++++++++++++++++++

برای دریافت قسمت سوم این مجموعه ارزشمند اینجا کلیک نمایید.

++++++++++++++++++++++++++

دکتر جواد نفیسی

دانلود فایل نمونه کارگاه ارزشمند روان پویشی کوتاه مدت
دانلود

اطلاعات کارگاه: قسمت چهارم (آخر)

مدرس کارگاه: دکتر نفیسی
شماره مجموعه درمان روان پویشی: چهارم (آخر)

تعداد جلسات: 27 جلسه — 102 – 76
مدت زمان: 7 ساعت و 40 دقیقه
فرمت فایل فشرده: 7zip
فرمت فایل کارگاه: amr

نکته مهم: برای دانلود و خرید بر روی دکمه زیر کلیک نمایید: لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد. لطفا حتما پوشه اسپم را بررسی کنید.

هزینه دانلود: 6350 تومان

۶,۳۵۰ تومان ۵,۸۵۰ تومانافزودن به سبد خرید

روان پویشی کوتاه مدت

شما در حال دریافت قسمت سوم درمان روان پویشی کوتاه مدت می باشید.

روان پویشی کوتاه مدت

” فروید ناهشیاری را کشف کرد، دوانلو کشف کرد چگونه از آن استفاده درمانی کند “. این جمله مشهور دیوید مالان رئیس سابق کلینیک تاویستاک در لندن، انعکاسی از بینش او نسبت به اهمیت نوآوری دوانلو در روانکاوی است.

حبیب دوانلو، روانکاو ایرانی و مبتکر ISTDP ، یک مشاهده گر بالینی دقیق و از پیشگامان پژوهش در روان درمانی است. وی با ضبط ویدئویی 632 جلسه درمانی و وارسی آنها نظریه خود را درباره پدیدایی نورز به عنوان واکنش کودکانه در مقابل سوء استفاده و یا بی قیدی والدین نسبت به کودک ارائه کرد.وی دگماتیسم نظریی را که پشتوانه ای در مشاهده تجربی نداشت رها کرد، تعارض ادیپی و تثبیت غریزی را به عنوان عامل اصلی نورز مردود دانست، ونظریه خود در باب سرچشمه های نورز را صورتبندی کرد. بر پایه این نظریه، گسیختگی در دلبستگی ایمن به زنجیره ای از درد، غیظ(خشم مرگبار)، گناه، و اندوه بر اثر عشق ناکام شده می انجامد، و شکل گیری مجموعه پیچیده ای از دفاعها به محصور سازی این هیجانهای هسته ای پویا می پردازند که بیمار تاب آنها را ندارد. این سیستم پیچیده دفاعی با پرهیز از هر نوع ارتباط انسانی اصیل، هدف دار، و گرانبار از احساس، تثبیت و تقویت می شود.

آنچه به صورتبندی این نظریه منتهی شد، مشاهدات وی با استقاده از فنون درمانی ابداعیش جهت آشکار سازی عینی و تجربه ای پردازشهای هیجانی ناهشیار بود. اگر تفسیر رویا، بر اساس نظر فروید، شاهراه ورود به این سیستم پردازش هیجانی است، توالی پویشی محوری که دوانلو ابداع کرد بزرگ راه مدرنی است که به ناهشیاری می رسد.

اساس توالی پویشی محوری مهارت درمانگر در بهوشیار لحظه به لحظه به چگونگی عمل مثلث تعارض در سه گوشه مثلث شخص در بیمار است، و در این میان بهوشیاری به مثلث تعارض در ارتباط لحظه به لحظه با درمانگر از اهمیتی بیشتر برخوردار است. آموزش ISTDP نه معنا دادن به محتوای گفتار و عمل بیمار، بلکه مشاهده لحظه به لحظه تجلی احساسات، اضطراب، و واکنشهای دفاعی در بیمار است. درمانگر در این فرایند یک مشاهده گر منفعل نیست، بلکه تسهیل گر فعال تجلی پردازشهای ناهشیار است.

درمانگر این عمل را با استفاده از فنون فشار (دعوت)، چالش (پایداری)، و درگیری مستقیم با مقاومت سوپر ایگو انجام می دهد. فشار برای تجربه ای کامل احساسات بیمار، پیشگیری از تشدید فراتر از ظرفیت و یا مسیر یابی نابهنجار اضطراب، و روشن کردن وخنثی سازی واکنشهای مختلف دفاعی که در لحظه به لحظه جلسه درمانی ظاهر می شوند، محتوای جلسه درمانی این روش است . سادگی نظریه وفنون کارآمد ISTDP از برجستگیهای آن است، اما با به کارگیری این روش ساده نیست.

هنگامی که مشکل در پردازش های ناهشیار پویا و هیجانی نهفته است، و هدف انسجام این پردازشها با پردازشهای هشیار به واسطه سطوح عالی تر پردازش باشد ( قربانی،1392 )، فرایند لحظه به لحظه ارتباط و آنچه در فکر، احساس، و عمل بیمار متجلی می شود اهمیت می یابد. بر این مبنا، عمق ناهشیاری نه خاطره رویدادهای گذشته، بلکه احساسات کنونی بیمار و نحوه مقابله با آنها است که از گذشته های دور ونزدیک شکل گرفته اند و در حال اثرگذاری بر تجربه فعلی بیماراند. استعاره روان در اینجا نه یک کوه یخ، بلکه یک رودخانه است که جریان آن تابع محرکهای موثر، و عمق و شدت و گستردگی جریان رودحانه است. اما هنگامی که الگوی نظری کوه یخ و یا کامپیوتر باشد، مشاهده لحظه به لحظه بر پایه الگو اهمیتی کمتر می یابد و هدف معنا کردن رفتار در پرتو الگوی نظری ویا پیش بینی و کنترل رفتار بر پایه عوامل نظری اثرگذار در آن خواهد بود. به عبارت دیگر صورتبندی ماهیت و علل مشکلات بیمار بر پایه نظریه کارآمد مبنای اغلب روشهای درمانی است، اما در ISTDP هدف مشاهده لحظه به لحظه رفتار و تجربه بیمار در پاسخ به مداخلات درمانگر است. این مشاهده فعال مشارکتی تا تجلی انسجام سیستم های پردازش هشیار و نا هشیار در بیمار تداوم می یابد. در درمانهای دیگر مشاهده حداقل و گسسته است، اما صورتبندی مشکلات بیمار بر پایه الگوی نظری حداکثر است. اما در ISTDP مشاهده حداکثر و پیوسته است و مشارکت در تجربه عمیق بیمار در این مسیر اهمیت دارد. الگوی نظری – عملیاتی ISTDP تنها به عمل مثلث تعارض در سه گوشه مثلث شخص محدود است. در الگوهای درمانی سنتی پویشی توجه درمانگر به بیمار بیشتر شنیداری است و در آمیخته با یک نظریه پیچیده، اما در ISTDP توجه بیشتر دیداری است و به سبب سادگی الگوی هدایت گر آن – مثلث تعارض و شخص – مشاهده ناب تر و تجربه ای تر است. دشواری یادگیری و به کارگیری این روش حفظ تمرکز در مشاهده و مداخله، و تحمل نظاره دگردیسی بیمار در فرایند انسجام پردازشهای هشیار و ناهشیار است.

جالب است که فروید به اهمیت مشاهده خاص در قالب مفهوم توجه معلق فراگیر روانکاو و پیشگیری از فرافکنی نظریه به بیمار پی برده بود، اما در پشت بیمار نشست و اهمیت تجلیات جسمانی فرایندهای روانی را تقریبا نادیده گرفت. اما دوانلو به اهمیت مشاهده و تجلیات جسمانی تجربیات فرا رونده پی برد و آن را مبنای نظریه و فنون قرار داد، و روانکاوی را به درمانی کار آمدتر، سازمان یافته تر، و عمیق تر بدل ساخت.

حبیب دوانلو

” فروید ناهشیاری را کشف کرد، دوانلو کشف کرد چگونه از آن استفاده درمانی کند “. این جمله مشهور دیوید مالان رئیس سابق کلینیک تاویستاک در لندن، انعکاسی از بینش او نسبت به اهمیت نوآوری دوانلو در روانکاوی است.

دستاوردهای روانکاوان پس از فروید ستودنی و همگی عمدتا در جهت فربه کردن نظریه پردازی در خصوص شخصیت و فرایندهای ناهشیار بوده است. اما جمله مالان بر این حقیقت استوار است که فنون و روش روانکاوی تا پیش از ظهور دوانلو چندان نوآوریی به خود ندید. فروید بنیان گذار روانکاوی است، و دوانلو کاشف شیوه ممتازی در کاوش روان است.

در میان نسل دوم ISTDP که دست به قلم هستند، به اعتقاد من، آثار نبورسکی، دلاوی، عباس، فردریکسن، و کافلین دلاسوا در جهت فهم منسجم تر، دقیق تر، و کاربردی تر شکل اصیل ISTDP مفید هستند. برخی از مولفین دیگر با تغییراتی که در فنون ارائه کرده اند، آن را از شکل یک درمان روانکاوی خارج کرده اند زیرا توالی پویشی محوری در صورتبندی فنی آنها جایی ندارد. مک کلو، به عنوان مثال ، مفاهیم دوانلو را با طرح مفهوم عاطفه هراسی، به زبان الگوهای رفتاری ترجمه کرده است. چنین تغییراتی بیشتر ماهیتی نظری و تبیینی دارد و تغییرات فنی، بیش از آنی که نوآوری قلمداد شوند، انعکاسی از تناسب فنون با شخصیت درمانگران به کاربرنده ISTDP هستند.

دانلود سایر قسمت‌های درمان روان‌پویشی کوتاه مدت:
دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت اول
 دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت دوم
 دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت چهارم

منبع مقاله : وب سایت نیما قربانی

++++++++++++++++++++++++++

برای دریافت قسمت اول این مجموعه ارزشمند اینجا کلیک نمایید.

++++++++++++++++++++++++++

برای دریافت قسمت دوم این مجموعه ارزشمند اینجا کلیک نمایید.

++++++++++++++++++++++++++

دکتر جواد نفیسی

دانلود فایل نمونه کارگاه ارزشمند روان پویشی کوتاه مدت
دانلود

اطلاعات کارگاه: قسمت سوم

مدرس کارگاه: دکتر نفیسی
شماره مجموعه درمان روان پویشی: سوم

تعداد جلسات: 25 جلسه — 75 – 51
مدت زمان: 9 ساعت و 40 دقیقه
فرمت فایل فشرده: 7zip
فرمت فایل کارگاه: amr

نکته مهم: برای دانلود و خرید بر روی دکمه زیر کلیک نمایید: لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد. لطفا حتما پوشه اسپم را بررسی کنید.

هزینه دانلود: 9850 تومان

۹,۸۵۰ تومان ۸,۹۵۰ تومانافزودن به سبد خرید

دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت سوم

شما در حال دریافت قسمت اول درمان روان پویشی کوتاه مدت می باشید.

برای دریافت قسمت دوم این مجموعه ارزشمند اینجا کلیک نمایید.

روان پویشی کوتاه مدت امروزه جزء درمان های اساسی و موثر در دنیا است.

درمان روان پویشی کوتاه مدت در جرگه درمان های روانکاوی است، و ضمن پایبندی به اصول اندیشه های بزرگانی چون فروید، هارتمن، کلاین و… ، شیوه نامه ای اختصاصی برای درمان دارد که آن را از سایر رویکردهای روانکاوی متمایز می سازد .

روان پویشی کوتاه مدت

درمانهای روان پویشی با وجود تفاوتهایی که با هم دارند در چند ویژگی مشترک اند:
تعیین محدودیت زمانی برای درمان، معمولا 12 تا 40 جلسه
هدف قرار دادن مشکل میان فردی در چند جلسه اول
اتخاذ موضع درمانی فعال تر یا کمتر خنثی
برقراری اتحاد کارآمد سریع و نیرومند
استفاده از تعبیر و انتقال نسبتا سریع
تمام درمانهای روان پویشی کوتاه مدت یا (STDPT) ، بعنوان خلف مستقیم روانکاوی ،اصول اساسی روانکاوی، از جمله وجود مقاومت ، ارزش انتقال و تعبیر، و اهمیت اتحاد کارآمد را در بر دارند. اما در عین حال همه آنها به تحقیقات تجربی ای که مزیت روان درمانی تحلیلی طولانی بر کوتاه مدت را قویا زیر سوال می برند و به محدودیتهای اجتماعی-اقتصادی فزاینده ای که شرکتهای بیمه برای تعداد جلسات روان درمانی تعیین می کنند، پاسخ داده اند.

روان پویشی کوتاه مدت
همانگونه که اشاره شد رواندرمانی پویشی کوتاه مدت که توسط حبیب دوانلو بنیانگذاری شد، کارائی اش به اثبات رسیده است و امروزه توسط بسیاری از رواندرمانگران و روانپزشکان برای درمان بسیاری از مشکلات روانی بکار می رود . این رخداد آنقدر هیجان برانگیز بوده است که روانشناسی بنام دیوید مالن چنین می گوید :

“فروید ناخودآگاه راکشف کرد ،ولی حبیب دوانلو دریافت که آن را چگونه برای درمان بکار گیرد.

دانلود سایر قسمت‌های درمان روان‌پویشی کوتاه مدت:
دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت دوم
 دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت سوم
 دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت چهارم

هم چنین پیشنهاد می کنیم در کنار این کارگاه ارزشمند حتما، کتاب روان درمانی پویشی کوتاه مدت اثر حبیب دوانلو را از انتشارات ارجمند تهیه نمایید.

برای مطالعه بیشتر درباره این کتاب اینجا کلیک نمایید.

کتاب روان درمانی پویشی کوتاه مدت

دکتر جواد نفیسی یکی از بزرگان روانپویشی فشرده و ایرانی الاصل است.وی از شاگردان حبیب دوانلو است. وی استاد گروه روانپزشکی دانشگاه نیوجرسی، ویراستار ژورنال بین المللی روانپویشی و عضو انجمن جهانی روانپویشی فشرده است. دکتر جواد نفیسی در سه سال جایزه استاد نمونه Teaching Excellence Award را کسب کرده است.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

دانلود فایل نمونه کارگاه ارزشمند روان پویشی کوتاه مدت
دانلود

اطلاعات کارگاه:

مدرس کارگاه: دکتر نفیسی
شماره مجموعه درمان روان پویشی: یک

تعداد جلسات: 25 جلسه
مدت زمان: 8 ساعت و 40 دقیقه
فرمت فایل فشرده: 7zip
فرمت فایل کارگاه: amr

نکته مهم: برای دانلود و خرید بر روی دکمه زیر کلیک نمایید: لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد. لطفا حتما پوشه اسپم را بررسی کنید.

۹,۰۰۰ تومان ۷,۹۵۰ تومانافزودن به سبد خرید

++++++++++++++++++++++++++

برای دریافت قسمت دوم این مجموعه ارزشمند اینجا کلیک نمایید.

++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++

سایر کارگاه های منتشر شده در یک فراکاو:

## دانلود دوره تکمیلی درمان شناختی رفتاری برای اختلالات روانی

++ دانلود دوره کاملا کاربردی درمان مشکلات جنسی زوجین و زوج درمانی

@@ دانلود 23 پرسشنامه تخصصی روانشناسی همراه با تفسیر

** دانلود کارگاه تخصصی تشخیص و درمان اختلالات جنسی

%% دانلود کارگاه مشاوره طلاق/ ویژه روانشناسان

## دانلود کارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوان

++ دانلود کارگاه شناخت درمانی کودکان+پاورپوینت

@@ کارگاه آموزشی درمان مشکلات جنسی (سکس تراپی)

** کارگاه تخصصی بازی درمانی play therapy

## دانلود کارگاه مجازی رفتار درمانی دیالکتیکی

++ دانلود کارگاه مشاوره ازدواج و خانواده

[purchase_link id=”43846″ text=”افزودن به سبدخرید” style=”button” color=”green”]