دانلود کارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی+ویژه درمانگران

بازدید: 186 107
مداخله در خودکشی

دانلود کارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی + ویژه درمانگران: مواقعی وجود دارد که ما به عنوان روانشناس و درمانگر و یا به عنوان یک شخص صاحب مسئولیت، با مراجعین یا افرادی روبرو می شویم که عرصه را بر خود تنگ دیده و رفتارهای مخاطره آمیزی چون خودزنی، خودکشی، ضرب و جرح، آسیب‌به‌خود و دیگران را روشی برای کنار آمدن با شرایط سخت بر می‌گزینند.

خودکشی ﻋﻠﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در زﻣﺮه 10ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽ 1.4درﺻﺪ ﺑﺎر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ را در ﺟﻬﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‌دﻫﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌رﺳﺪ ارﻗﺎم واﻗﻌﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻓﻘﻂ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ و ﻣﺮگ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﺮاژدی ﺑﺮاي واﻟﺪﯾﻦ، ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ را از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.

پیشنهاد ما: »»  چگونه با خودم مهربان باشم؟ - شفقت به خود -

ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﯿﭽﯿﺪه‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ واﺣﺪی ﻧﺪارد و از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺑﺰرگ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑه ﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘلانه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﺮﺧﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻗﺪرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ دارﻧﺪ.

blank

مجموعه فایل تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی شامل:

  • اختلالات روانی و شخصیت با احتمال خودکشی بالا
  • مروری بر مفاهیم و اپیدمیولوژی خودکشی
  • بررسی عوامل خطر خودکشی
  • باورهای نادرست و خودکشی
  • فنون شناسایی افکار و قصد خودکشی
  • مداخله در بحران خودکشی
  • و …
دانلود کارگاه مداخله در خودکشی

اطلاعات کارگاه مداخله در خودکشی:

* حجم: ۲۳ مگابایت

پیشنهاد ما: »»  سبک دلبستگی چیست و چگونه اثر می‌گذارد؟ 3 سبک دلبستگی

* فرمت فایل: amr

* فرمت فایل فشرده: zip

* هزینه دانلود: ۷۸۵۰ تومان

نکته مهم: لینک های دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. بر روی دکمه زیر کلیک کنید و اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.

۱۰,۹۵۰ تومانافزودن به سبد خرید

دسته‌بندی: دسته‌بندی نشده
این نوشته را پسندید؟ لطفا هم‌رسانی کنید 🙏
پست‌های مشابه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این زمینه را پر کنید
این زمینه را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فایل‌های روانشناسی
تازه‌ترین مطالب
تازه‌ترین پرسشنامه‌ها