دسته‌بندی نشده

دانلود کارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی+ویژه درمانگران

دانلود کارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی + ویژه درمانگران: مواقعی وجود دارد که ما به عنوان روانشناس و درمانگر و یا به عنوان یک شخص صاحب مسئولیت، با مراجعین یا افرادی روبرو می شویم که عرصه را بر خود تنگ دیده و رفتارهای مخاطره آمیزی چون خودزنی، خودکشی، ضرب و جرح، آسیب‌به‌خود و دیگران را روشی برای کنار آمدن با شرایط سخت بر می‌گزینند.

خودکشی ﻋﻠﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در زﻣﺮه 10ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽ 1.4درﺻﺪ ﺑﺎر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ را در ﺟﻬﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‌دﻫﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌رﺳﺪ ارﻗﺎم واﻗﻌﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻓﻘﻂ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ و ﻣﺮگ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﺮاژدی ﺑﺮاي واﻟﺪﯾﻦ، ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ را از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﯿﭽﯿﺪه‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ واﺣﺪی ﻧﺪارد و از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺑﺰرگ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑه ﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘلانه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﺮﺧﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻗﺪرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ دارﻧﺪ.

مجموعه فایل تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی شامل:

  • اختلالات روانی و شخصیت با احتمال خودکشی بالا
  • مروری بر مفاهیم و اپیدمیولوژی خودکشی
  • بررسی عوامل خطر خودکشی
  • باورهای نادرست و خودکشی
  • فنون شناسایی افکار و قصد خودکشی
  • مداخله در بحران خودکشی
  • و …
دانلود کارگاه مداخله در خودکشی

اطلاعات کارگاه مداخله در خودکشی:

* حجم: ۲۳ مگابایت

* فرمت فایل: amr

* فرمت فایل فشرده: zip

* هزینه دانلود: ۷۸۵۰ تومان

نکته مهم: لینک های دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. بر روی دکمه زیر کلیک کنید و اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.

قیمت اصلی ۱۲,۸۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۹۵۰ تومان است.افزودن به سبد خرید

یک فراکاو

عاشق روانشناسی و گفتگو درباره اون هستم. در ۱۴ سال گذشته با علاقه در حوزه وب با تمرکز بر روی موضوع روانشناسی فعال بوده و هستم. /// جهان بیمار و رنجور است/// دو روزی را كه بر بالین این بیمار باید زیست/// اگر دردی ز جانش برندارم ناجوانمردی است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا