دوستان فیسبوک همسرم!

عکس هايشان آزارش مي داد، ادبيات و لحن شان روح و روان او را به هم مي ريخت، مطالبي را که براي همسرش مي نوشتند نمي پسنديد. همسرش اما مي گفت آنها را نمي شناسد، مي گفت «آن ها فقط دوست هاي اينترنتي و فيسبوک من هستند و در دنياي واقعي هيچ رابطه اي با …

دوستان فیسبوک همسرم! ادامه نوشته »