چطور از رنگ درماني براي كاهش استرس استفاده كنيم؟

چطور از رنگ درماني براي كاهش استرس استفاده كنيم؟ رنگ بر شيوه اي كه احساس مي كنيم اثر مي گذارد. آن مي تواند روي حالت هاي ما به صورت مثبت يا منفي اثر بگذارد. آيا شما از پوشيدن رنگهاي مشخصي يا بودن در اتاقي كه از رنگهاي خاصي پر شده است ، احساس ناراحتي مي …

چطور از رنگ درماني براي كاهش استرس استفاده كنيم؟ ادامه نوشته »