اولين گام براي زندگي پس از طلاق: مديريت سوگواری

دو سال بود که براي رسيدن به چنين روزي – گرفتن طلاق – لحظه شماري مي کرد، درست از آن روز که ديگر طاقتش طاق شد، آن روز که احساس کرد زندگي، ديگر زير اين سقف ممکن نيست، قيد همه چيز را زد و از تمام حق و حقوقت خود گذشت تا بتواند جدا شود… …

اولين گام براي زندگي پس از طلاق: مديريت سوگواری ادامه نوشته »