4000: تعداد دیدگاه های درج شده در یک فراکاو

یک فراکاو امروز سه شنبه پذیرای دیدگاهی بود که آمار دیدگاه های وب نوشت را به چهار هزار دیدگاه رساند. بی شک درجه اهمیت یک وب نوشت به مخاطبان آن وابسته است و یک فراکاو در چند سالی که به انتشار مطالبی بیشتر در زمینه روانشناسی و خانواده بوده پرداخته است. توانسته رضایت تعدادی از بازدیدکنندگان وب را …

4000: تعداد دیدگاه های درج شده در یک فراکاو ادامه نوشته »