خانه / اختلالات روانشناسی / روشهای مقابله و درمان کمرویی و خجالت کشیدن (2)
دوره آموزش روانشناسی در یک فراکاو

روشهای مقابله و درمان کمرویی و خجالت کشیدن (2)

در نوشته قبلی ( اینجا: برای مقابله با خجالت کشیدن چه کاری انجام دهم؟ ) درباره علل کمرویی و خجالت کشیدن شرحی مختصر را به شما دوئستان عزیز ارائه کردم. اما در این نوشته به شیوه های مقابله و درمان کمرویی و خجالت کشیدن می پردازیم. از دوستانی که برای درج ادامه مطلب ، منتظر بودن بسیار سپاس گزاریم.

كمرويي شرايط ناتـوان كنـنده اي براي اغلب افراد پـديـدمي آورد و مانع از ايفاي نقش در موقعيتهاي اجتماعـي و بيان دلمشغوليها و درخواست ازدواج از شخص مــورد علاقه خود ميگردد.

واقعيت اين است كه اغـلب انـسـانـهـا دقـيـقـا” از هـمـان شخصيت دلخواه طـرف مقابلشان برخوردارند ولي بدليل كمرويي و ترس، از بـيـان درخـواسـت ازدواج طفره ميروندو اغلب توسط معشوقه اشان مورد شكوه و شكايت قرار ميگيرند.اينگونه افراد فقط به ملاقات و قرارهاي عاشقانه اكتفا كرده و گام بلندتري بر نميدارند . اگـر كمرويي شما را از رسيدن بفرد مـورد علاقه تان بازميدارد به مـطـالـعـه خود ادامه داده تا بياموزيد چگونه ميتوانيد بر آن چيره شويد.

شماره 1

از خانه خارج شده و معاشرت كنيد به فعاليتهايي ملحق گرديد كـه هـمواره در ارتـبـاط بـا ديـگـران بـاشـيـد. مانـنـد بـاشگاه، كلاسهاي ورزشي، ، انجمنهاي دانشجويي و كلوب هاي تفريحي. دراين محيطها همواره بايد اجتماعي بـوده و با مردم معاشرت كنيد. پس از مـدتي خـواهـيد ديد برايتان عادي و راحت مي گردد. از آن گذشته مـلاقات شما با افراد دلخواه و جذاب عملا تضمين خواهد شد. و ميتوانيد مطمئن باشيد با همسر مورد علاقه خود ديدار خواهيد كرد.
درمان کمرویی

از شما شروع ميشود

هــنگامي كه كمرويي خـود را كـه مـستلزم پايـداري و گـذشـت زمـان اسـت پـشـت سـر گذاشـتيد خواهيد ديد به چه اندازه زندگي شما دچار تحول ميشود. در اين زمان با ترس كمتري به سراغ چيزهايي كه مي خواهيد خــواهيد رفت. در اينجا رازي نهفته اسـت: تا بحال اتفاق افتاده كه داخل اطاقي شويد و آن احساس دستپاچگي و اضطراب به شـمـا دسـت بـدهد. به خاطر داشـتـه باشـيـد كـه اغلب افرادي كه ملاقات مي كنيد خود آنقدر سرگرم و دل واپس اين ميباشند كه ديگران در موردشان چگونه مي انـديـشـند كـه ديگر متوجه شما نخواهند شد تا بتوانند درمورد شما قضاوت كنند.

شماره 2

از طرد شدن نهراسيد قهرمانان برجسته مشت زني درحالي پا بميدان ميگذارند كه احتمال شكست برايشان وجود دارد. به همين ترتيب شما نبايد انتظار داشته باشيد هميشه موفق باشيـد. هيچ چيز 100% نيست. بنابراين رويـارويي با يك فرد را بعنوان يك تجربه آموزنده درنظر بگيريد. ترفند كار در اين است كه خودآگاه (تمركز حواس بخود) نباشيد. كمرويي، تـرديد و دودلي هنگامي رخ ميدهد كه شما به عيوب و نقايص خود فكر مي كنيد. در عوض افـكـارتـان را سراسر به شخصي كه در حال گفتگو هستيد متمركز گردانيد. هم شما اضطراب خود را از خاطر خواهيدبرد و هم اينكه طرف مقابل از توجه شما خرسند و مشعوف خواهد شد.

شماره 3

با افراد بسياري صحبت كنيد از گپ زدن با هرشخصي كه ملاقات مي كنيد ابا نداشته باشيد. از پير زن سالخورده اي كه براي خريد به بقالي آمده تا تحويلدار بانك. بقول معروف كار نيكوكردن ازپركردن است. اغلب مردم از عدم وجود ارتباط بين افراد ابراز تاسف ميكنند. بـنـابراين صميميت شما با اسقبال مواجه خواهد شد و اگر هـم چنـين نشد به آن اعتنا نكنيد. افرادي كه با شما با تكبر رفتار مي كـنـند احـتـمالا انـسـانـهاي كـمـرويـي هسـتـند كه هيچگاه جسارت غلبه بر كمروييشان را نداشته اند.

شماره 4

گوش دادن را بياموزيد همواره شما صحبت نكنيد اجازه دهيد ديگران هم در مـورد خـودشـان مـدتـي پـرحــرفي كنند. چيزي بخصوص خانم ها بسيار دوست دارند. سـوالات سـرگشـاده اي بـپرسيد كه احتياج به پاسخ طولاني دارند و خودتان بنشينيد و تنها گوش دهيد. هـرگـاه گـفـتـگو در حال از آب و تاب افتادن بود موضوع جديدي را آماده داشته باشيد.و براي كاهش سختي باز كردن سرصحبت همواره موضوعات آغاز گر در اختـيـار داشـتـه باشـيـد تا گفتگو از آب تاب نيافتد.

شماره 5

همه چيز را بخود نگيريد اگر مي خواهيد در گزينش همسر كامياب شويد، لزومي ندارد شما هر اظهار عقيده اي مانند شوخي و طعنه هايي كه طرف مقابل احتمال دارد بسوي شما روانه كند را بعنوان يك توهين بخود تلقي كنيد. مردم اغلب چيزهايي را ميگويند كه هيچ مقصود و منظوري از آن ندارند. وقـتـي كـه آنها آزاري به شما نمي رسانند، برخـوردن لـزومي ندارد. هرچند گاهي اوقات مردم نـظـرات نـابـجا و بي موردي مي دهند كه در اين حالت شما مي بايد قاطعانه از خودتان دفاع كنيد.

شماره 6

توقعات خود را كاهش دهيد هنگاميكه با فردي صحبت ميكنيد انتظار هدف غـايي خود را در سر نداشته باشيد. تنها با جريان كار همسو گرديد. شـگفت زده خواهيد شد كه به چه سادگي همه چيز هموار مي شود. اگر شما در اين انديشه نباشيد كه حتما” بايد در انتها به چـيـزي دسـت پيدا كنيد و خونسردي خود را حفظ كنيـد، در پـايـان به نـتـيجه دلخواهتان خواهيد رسيد.

شماره 7

اشخاص را زياد بزرگ نكنيد همانند نكته فوق، اهميت ويژه اي را بفردي كه با وي صحبت ميكنيد قائل نشويد. هرگاه اينگونه جلوه دهيد كه او براي شما بي اندازه ممتاز ميباشد، او نيز شروع خواهد كرد به همين منوال فكر كردن. به وي بعنوان يك انسان با تـمـام مـعايـب و خـصـوصـيـات يك فـرد عادي نـگاه كنيد. گفتگو كردن در حالت برابر، بسيار دلپذيرتر از صـحبت كردن با تـكبر و يا با چشم حقارت خواهد بود.

درمان کمرویی
شماره 8

به افراد به ديد ابزارهاي جنسي ننگريد هنگامي كه با يك فرد صحبت ميكنيد به وي به چشم يك نشـان پـيـروزي جـنـسي نگاه نكنيد بلكه به عنوان يك انسان همانند خودتان وي را تصور كنيد. در نـظـر گرفتن مـحـض مسائل جنسي در نزديك شدنتان نمايان خواهد گشت و خانم ها قادر هستند آقـاياني را كه تنها با انگيزه جنسي قدم برميدارند را تشخصي دهند.

شماره 9

مراحل را آهسته طي كنيد انتخاب همسر را همچون برنامه اي 12مـرحله اي در نظر بگيريد. بـا يـك لـبـخـنـد شـروع كنيد، به تمام افراد نشان دهيد (نه تنها به دختران جذاب و زيـبا) كه شـمـا صـميـمـي و قابل نزديك شدن مي باشيد. در روزهاي بعد با گفتن سلام جلو برويد. چـنـد روز بـعـد از آن در گـفـتـگويي كوتاه شركت كنيد. به كار خود ادامه دهيد تا بتدريج با ديگران صميمي گرديد و خواهـيـد ديـد كه بـه آن دشـواري كـه ميـانديـشـيد نيست. هرگاه اشتباه بزرگي مرتكب شديد آن را فراموش كنيد. اغـلب افـراد بخشنده تر از آن چه شما تصور ميـكنـيـد هستند.

اگر شخص موردعلاقه شما زيبا است و اين باعث وحشت و دست پاچگي شما ميشود مراحل “ميزان زيبايي” را بتدريج طي كنيد: با نزديك شدن به فردي با زيبايي معمولي و متوسط كه نسبت به آنها اعتماد بنـفس داريد شروع كنيد. هنگامي كه با آنها احساس راحتي كرديد بسراغ فرد زيبا تري برويد و به همين منوال ادامه دهيد.توجه داشته باشيد كه نزديك شدن بفردي لزوما” نبايد جنبه عاطفي داشته باشد مثلا”ميتوانيد در مباحثات علمي و يا موضوعات كاري با او شريك شويد.

شماره 10

با دوستان خود تمرين كنيد عامل اصلي در كمرويي، ترس از عدم پذيرش (طرد شدن) اسـت. ايـن عـامـل را تـوسط نزديك شدن و برگزيدن فردي بـراي دوسـت و يـا بـرادر خـود از ميان برداريد. از آنجايي كه غرور خودتان در معرض خطر نمي بـاشـد كـمتـر از نـزديك شـدن حـذر خواهيد كرد. شما خـواهيد ديد كه مسئله شاقي نيست و خواهيد خواست در فرصـت بـعد بـراي خـودتـان نامزدي را انتخاب كنيد.

اولین نفری باشید که مطلب بعدی یک فراکاو را می خواند… به آسانی عضو جامعه 4500 نفری مشترکین یک فراکاو باشید…

تازه ترین مطالب یک فراکاو در ایمیل شما!

درباره ی sardabir

همچنین ببینید

مقدمه‌ای بر روانشناسی

مدرسه روانشناسی:مقدمه‌ای بر روانشناسی (درس اول)

از امروز در یک‌فراکاو برای کاربران عزیز ، سری مجموعه مدرسه روانشناسی – kazi crash course-را ...

10 دیدگاه

 1. فکرمیکنم عمده کار همان مورد اول باشد که گفتید

 2. من هم خجالتی ام اگر کسی میتونه کمک کنه خوشحالم در این زمینه با هم در ارتباط باشیم 8@yahoo.com

  یک فراکاو:
  دیدگاه شما ویرایش شد….

 3. درست است غرور ایده خوبی برای زندگی نیست ولی برای انسان های کمرو وخجالتی خیلی بهتر است غرور اگر از جنبه مثبت نگاه کنیم اعتماد به نفس را افزایش میدهد پس بجای این که شما خجالت بکشید بذارید هنگام رودررو دیگران خجالت بکشند امیدوارم موفق باشید

 4. من در كل آدم خجالتي و كم رو هستم واين معضل را از دوران كودكي به ارث برده ام به نظر من حساس ترين زمان براي شروع اين حالت دوران كودكي است ولي اگر با نظارت والدين و فرهنگسازي آنها اقدام گردد قطعا براي يك انسان غول كم رويي به زمين خواهد افتاد. انشاالله

 5. خیلی خوب بودن.خواهشأ اگه میشه نظریه روانشناسان خارجی رو هم به مطلبتون اضافه کنید

 6. من هم کمرو هستم …خیلی از ره هارو امتحان کردم ولی نتونستم ادامه بدم از وسط راه کم آوردم …گاهی یه سری افکار منفی مثل این که من از عهده اش بر نمیام..من نمیتونم اجازه ادامه راه بهم نمیده

 7. سلام من خيلي خجالتي هستم بخاطر اين موضوع از رفتن به بيرون و حتي دانشكاه خجالت ميكشم از كنار هر كس كه ردميشم صورتم سرخ ميشه باهركس كه حرف ميزنم جه باهام صحبت ميكنن قرمزميشم نفسم بندمياد خيلي سعي ميكنم برام عادي باشه ولي اصلا نميتونم همش ميكم من ميتونم ولي باز نميشه دوست دارم منم مثل بقيه معاشرت كنم ولي نميشه وقتي بيش دوستام هستم همش مسخرم ميكنن كه سرخ شدي جقد خجالتي هستي حتي خانوادم اينجورميكن وقتي اينجورميكن بيشتر خجالت ميكشم نفسم بندمياد دوست دارم همونجا بميرم ديكه زندكي برام معنانداره ازش خسته شدم هيج كس كمكم نميكنه همه منو مسخره ميكنن اكه ميشه شما كمكم كنيد خواهش ميكنم

  • سلام شما برای چی باید خجالت بکشید اصلا فکر کردین خجالت چی هستش؟ به این فکر کردین که چقدر کوتوله های با نقص عضوی در دنیا زندگی مکنن مریم خانم تا به حال از خودتون پرسیدین چرا ما انسان ها در نظام هستی آفریده شدیم همین که دیگران شما رو بخواطر قرمز شدن صورتت مسخره میکنن یه نشونه خوبه اونا هیچ ضعف و مشکلی در تو برای خجالت کشیدن نمی بینن همین باعث خنده دار شدنت شده در واقع نه تنها ضعف و مشکل بلکه هیچ فرقی هم بین خودشون با شما نمی بینن تا حالاسر یه رینگ بوکس که دوتا مرد مردونه مشت میزنن ومشت میخورن حاظر شدین ولی من بودم اونی که میبازه مسخره میشه سرش پایینه اما مشتاش گره شده هستن تا تو مباره بعدی تو اولین ضربه رقیب بد بدن رو از پا در بیاره پس شما هم یه لیست ازتمام خوبیهایی که خدا تو همین زندگی مهمی که همین یکباره ودیگه لحظا تش بر نمی گردن جمع اوری کنین بهشون فکر کنین برید جلوی آیینه وبگید من خوش قامت هستم من خوشقیافه وبا جذبه هستم ………. حالا دلیلی برای خجالت کشیدن مبینید ؟و هر دفعه که از پیش کسی رد میشین با این حرف ها خجالتی که میاد سمت شما با یه مشت سرنگون کنید .به امید زندگی شاد وپر آرامش بانو.

 8. سلام مرسي ممنون از راهنمايتون برام دعا كن بتونم از عهدش بربيام واقعا ممنونم