خانه / اختلالات روانشناسی / استرس / مراحل تحول رشد از ديدگاه والن
دوره آموزش روانشناسی در یک فراکاو

مراحل تحول رشد از ديدگاه والن

 

درس روانشناسي رشد کودکي

 

هانري والن معتقد است که شکل گيري سازمان رواني ، از نظر زمينه هاي شناختي و عاطفي ، ناپيوسته است . تحول در تمام مراحل ، در بر گيرنده تمايز ( تعارض ) و توحيد ( گشايش ) است ، به عبارت ديگر ، هر مرحله با تعارضهاي ناشي از تمايز و گشايشهاي مرحله جديد ، منجربه توحيديافتگي مي شود . کودک در همه مراحل – در درون رحم و در محيط بيرون در يک فرايند تعارض و گشايش قرار مي گيرد . وقتي که کودک در يک فرايند تعارض قرار مي گيرد ، بايد به گشايش برسد .
چنانچه تحول کودک عادي باشد ، تعارض برطرف شده و کودک سازمان يافته مي شود، در نتيجه مي توان گفت که او رشد يافته است ، اما در صورتي که برخورد با کودک و عوامل موثر در تحول رواني وي ، به گونه اي باشد که تعارض حل نشود ، اما توحيديافتگي را در کودک مشاهده نخواهيم کرد و رشد او نابهنجار مي شود . در نتيجه ، رشد نابهنجار رواني ، در مراحل مختلف تحول رواني ادامه مي يابد و شخصيت او دستخوش بحران مي گردد .
مراحل تحول رواني از ديدگاه والن
از ديدگاه والن ، دوره هاي تحول رواني فرد عبارتند از :

1-مرحله درون رحمي
2- مرحله برانگيختگي حرکتي
3-مرحله هيجان پذيري
4-مرحله حسي – حرکتي
5-مرحله شخصيت گرايي
6-مرحله مقوله اي
7-مرحله نوجواني
1-مرحله درون رحمي ( زندگي نگلي ) :

در اين مرحله ، جنين با محيط خارج مبادله اي ندارد. او فقط با مادر خود ، همزيستي فيزيولوژيک دارد و دائماً براي ترميم اندامهايش از بدن مادر تغذيه مي کند . او در اين مرحله ، به دليل عدم وجود تحريکات بيروني و اجتماعي ، در يک خواب کامل به سر مي برد و بين خواب و بيداري تناوب وجود دارد . به عبارت ديگر ، جنين انرژي مصرف مي کند ، اندامهايش ترميم مي شود و اولين تعارض و دوگانگي در وي پديد مي آيد .
در مرحله درون رحمي اعضاي حسي و مراکز عصبي در معرض تحريکات بروني قرار نمي گيرند و خواب کامل جنين را فرا مي گيرد ، اما پس از تولد ، خواب کودک کاهش مي يابد. به طور کلي ، در اين مرحله ، جنين به مادر خود چسبيده است ، اما اين چسبندگي از نوع دلبستگي عاطفي نمي باشد .
از آنجا که در مرحله درون رحمي ، جنين در حدود چهل هفته ، با مادر همزيستي کامل فيزيولوژيکي دارد ، بهداشت جسمي و رواني مادر ، مي تواند سبب تسهيل رشد جنين گردد، در نتيجه ، عدم رعايت بسياري از نکات ، مي تواند براي جنين مشکل ساز باشد. از جمله اين عوامل مي توان به ضربه هاي شديد به شکم مادر ، تغذيه نامناسب ، داروها ، بيماريهاي عفوني شديد ، استرس و عوامل عاطفي و هيجاني شديد در مادر ، مصرف الکل توسط مادر و … اشاره نمود . در مقابل اين عوامل ، طبيعي است که تغذيه مناسب ، امنيت روحي مادر، تمرينها و ورزشهاي متناسب ، حضور مادر در يک فضاي مناسب ، مي تواند تأثير بسزايي در سلامتي و شادابي جنين داشته باشد .
2-مرحله برانگيختگي حرکتي ( از بدو تولد تا سه ماهگي ) :

در اين مرحله ، با تولد نوزاد، وابستگي زيستي کودک به مادر از بين مي رود و جاي خود را به برانگيختگي يا جابجايي حرکتي مي دهد. علت وقوع اين برانگيختگي ، قرار گرفتن کودک در محيط بيرون رحم و ايجاد يکسري محروميتها مي باشد . به طور مثال ، زماني که کودک نياز به شير دارد، چنانچه مادر نتواند نياز او را ارضاء کند ، اولين محروميت در کودک ايجاد مي شود . در حالي که در دوره جنيني ، نيازهاي وي بلافاصله و به طور طبيعي ارضاء مي شد . در اين مرحله، به دليل محروميتها ، کودک به طور ناهشيارانه گريه مي کند و علاوه بر آن ، دچار يکسري برانگيختگي هاي حرکتي از قبيل دست و پا زدن و فرياد کشيدن مي شود .
چنانچه مادر در اين مرحله بتواند نيازهاي کودک را ارضاء کند ، او با سلامتي ، وارد مرحله بعدي مي شود ، در غير اين صورت ، در اثر محروميت ، برانگيختگي هاي حرکتي شدت بيشتري پيدا مي کنند .
يادآوري اين نکته ضروري است که جابجايي حرکتي در اين مرحله ، جابجايي از يک نقطه به نقطه ديگر نمي باشد ، بلکه وضعي و تئوري است ، يعني اندام ، خود جابجا مي شوند ؛ منتها اين جابجايي در دنياي کودک ، يکنوع جابجايي در فضا و جستجوگري است که براي رسيدن به تعادل صورت مي گيرد . کودک به منظور کسب تعادل در وضعيت بي تعادلي، جابجايي حرکتي دارد و از خود واکنشهاي وضعي و حرکتي نشان مي دهد . واکنشهاي کودک به تدريج ، از سطح زيستي و جسمي به سطح رواني گام برمي دارند .
در اين مرحله ، محروميت لزوماً نابهنجار نبوده و لازمه تعادل است، اما چنانچه شدت و دوام يابد ، نابهنجار مي شود و سبب عدم تعادل کودک مي گردد. مي توان گفت که در اين مرحله، حد خاصي از محروميت ، سبب تحول يافتگي کودک مي شود . چنانچه برانگيختگي حرکتي و حرکت تنودي در فضا وجود نداشته باشد ، تحول صورت نمي گيرد و جابجايي در تحول ، بسيار ضروري است . براي مثال ، هنگامي که شما با شنيدن صدا سر خود را به سمت آن برمي گردانيد، اين کار ، جابجايي سر بر روي بدن بوده و براي رسيدن به تعادل مورد نياز است.
بنابراين ، مي توان گفت که تعادل جويي ، تحول روانشناختي است .
رشد از ديد والن (2)

در مباحث گذشته ، نظر والن درباره تحول و چند مرحله از مراحل تحول رواني را بيان کرديم. در اين بخش و در ادامه مباحث گذشته ، مرحله هيجان پذيري را توضيح خواهيم داد .
3- مرحله هيجان پذيري ( سه تا شش ماهگي ) :

اين مرحله از نظر والن ، مرحله همزيستي عاطفي کودک با محيط و مادر است . همزيستي عاطفي با محيط را مي توان با حضور انسان توجيه کرد . انسان ، در فضاي روانشناختي کودک وارد شده و بين او و کودک ارتباط برقرار مي شود . اين پيوند عاطفي ، در کودک هيجان ايجاد کرده و موجب مي شود که کودک هيجان را پذيرفته و آن را بروز بدهد . به نظر والن ، در اين مرحله ، بروز هيجان و هيجان خواهي ناشي از همزيستي عاطفي با محيط ، سبب تحول کودک مي گردد .
مرحله هيجان پذيري ، مرحله توجه به جهان دروني خود و گسترش آن است . ( در حالي که در مرحله قبلي ، توجه کودک بيشتر به دنياي بيرون از خود بود و خود را به صورت برون ريزيهاي حرکتي نشان مي داد ) در اين دوره ، کودک نيازهاي خود را به صورت برون ريزيهاي صوتي و واکنشهاي حرکتي نشان مي دهد تا به صورت هيجانهاي تمايز يافته درآيند . در اين مرحله ، کودک از خود صداهايي توليد مي کند که ” برون ريزي صوتي ” نام دارد و توأم با يکسري حرکت است ، براي مثال ، او مي تواند بغلتد و خود را در فضا به شکل وضعي جابجا کند . در عين حال که او نق نق مي کند و برون ريزي صوتي دارد ، مي تواند برون ريزي حرکتي نيز داشته باشد که اين حالت ، هيجان پذيري را به وجود مي آورد .
در اين مرحله ، حضور انسان در هيجان پذيري بسيار ضروري است . چنانچه حضور انسان در اين مرحله حذف شود ، احتمال قطع برون ريزي صوتي نيز وجود دارد ، زيرا کودک در اين مرحله به تعبير پياژه ، به مرحله شيئ دائم مي رسد ، تابلوهاي حرکتي و چهره ها نزد او اهميت مي يابند و نسبت به آنها عکس العمل نشان مي دهد ، اما هنوز چهره مادر را از چهره ديگران تشخيص نمي دهد ؛ معهذا تابلوها و چهره ها از اهميت بالايي برخوردار مي باشند و در صورت محروميت حضور اين چهره ها ، کودک دچار برانگيختگي و برون ريزيهاي صوتي خواهد شد .
کودک در اين وهله ، در حالت بحران و مشکل قرار مي گيرد و بحران ، در اثر تحول، گشايش مي يابد . براي مثال محروميت مي تواند عامل تعارض در کودک باشد و هنگامي که مادر اين محروميت را از بين مي برد ، کودک از حالت تعارض به گشايش وارد شده و به تعادل دست مي يابد . تعادل و بي تعادلي لازمه تحول در کودک مي باشند .
4- فعاليت حسي – حرکتي ( از شش ماهگي تا سه سالگي ) :

اين مرحله بر خلاف مرحله قبلي ، با حالت اکتشافي يا توجه به دنياي بروني همراه است . حالت اکتشافي همان حالت جستجوگري در کودک مي باشد که نمايانگر توجه به دنياي بيرون است ، يعني با تأثير اشياء در کودک ، بي تعادلي رخ مي دهد ، گاهي اوقات ، فعاليت اکتشافي نيز منجربه بي تعادلي در فرد مي شود .
يکي ديگر از ويژگيهاي اين مرحله اين است که به دليل رشد تدريجي مراکز عصبي ، ارتباط بين زمينه هاي حسي – حرکتي هموارتر مي شود ، در نيتجه ، دستکاريهاي کودک در محيط به ثمر مي رسند . چنانچه کودک بخواهد ، در فضاي خانه مبادرت به حرکت و جابجايي نمايد، اين حرکت بايد متناسب با رشد داخلي و نمو زيستي وي باشد. در اين مرحله ، دنياي کودک محدود به چيزهايي است که حس مي کند و عيني است و نسبت به آنها حرکت انجام مي دهد، يعني در دنياي کودک چيزهايي قرار مي گيرد که قابل حس است . چنانچه در اين مرحله شيئ اي را پيش روي کودک قرار دهيد ، آنرا حرکت مي دهد يا در آن حرکت ايجاد مي کند ( حسي – لمسي است ) و سپس آنرا ، ميدان ديد خود وارد مي کند ( حرکتي است ). بنابراين ، هنگامي که کودک شيئ اي را وارد دهان خود مي کند ، آنرا به دنياي خود وارد کرده است.
رشد از ديد والن (3)

در مباحث قبل ، مراحل هيجان پذيري و حسي – حرکتي را توضيح داديم ، در اين بخش، مرحله شخصيت گرايي را بيان مي کنيم که داراي سه زير مرحله تضاد و وقفه ، سن لطف و تقليد نقش مي باشد .
5- مرحله شخصيت گرايي ( از سه تا شش سالگي ) :

در اين مرحله ، شخصيت کودک در نتيجه عوامل گوناگوني ، شکل مي گيرد . مسأله اصلي در اين مرحله ، برخورداري ” من ” از استقلال بيشتر است ، وجود ، مجزا و ساخته مي شود و اثبات خود يا خود ارزنده سازي در او شکل مي گيرد . بنابراين ، بين من و ديگري تفکيک به وجود مي آيد ، به عبارت ديگر، گيرنده هاي دروني و بيروني کودک منفک مي شوند به همين دليل ، اين مرحله ساخته شدن ” من ” نام دارد . هر چه قدر که سن کودک بالاتر برود ، ” من ” تحکيم يافته تر مي شود تا جايي که در بزرگسالي ، هنگام توصيف خود ، از يک مَنِ مجزا و تمايز يافته از ديگران صحبت مي کند که داراي ويژگيهاي خاص و متمايز از ديگران است .
در حالي که در مراحل قبل ، کودک بين خود و ديگران تمايزي قائل نبود . پياژه اين واژه را تحت عنوان ” خود ميان بيني ” توصيف مي کند . خود ميان بيني در کودک، هنگامي است که ” من ” هنوز تشکيل نشده و او نمي تواند بين خود و دنياي پيرامونش تمايز برقرار کند . به تدريج ، با رشد تحول فرد ، خود ميان بيني از بين رفته و جاي خود را به ” ميان واگرايي ” مي دهد . در ميان واگرايي ، کودک بين خود و ديگران تفکيک قائل مي شود .
در نظريه والن نيز چنين امري صورت مي گيرد . ” من ” هنگامي تشکيل مي شود که بين فرد و ديگران تمايز به وجود آيد . از اين پس ، کودک خود را متمايز مي نمايد و در نتيجه اين تمايز ، خود را به انجام امور ديگري مقدم مي داند . به اين ترتيب ، تقدم به شکل خود ارزنده سازي و اثبات ، خود در وي نشان داده مي شود .
در اين مرحله ، توجه به زندگي دروني از سر گرفته مي شود . در دوره برانگيختگي حرکتي ، توجه کودک به دنياي بيروني است و دوباره در اين دوره ، توجه وي به زندگي دروني معطوف مي گردد .
الف ) تضاد و وقفه :

به نظر والن در سه سالگي ، به دليل رسيدن کودک به خود اثباتي و تشکيل من در وي ، به تدريج ، فعاليتهايي که مبتني بر نفي ، نه و امتناع است ، در او مشاهده مي شود . براي مثال ، لجبازي در سن چهار سالگي ، يک تظاهرات رفتاري است که به وجود مي آيد . لجبازي يک حالت تضادورزي مي باشد و طبيعي است که کودک با عده اي از جمله والدين خود تضادورزي مي کند . حالت نفي يا امتناع ، بازخورد طبيعي کودک است و به صورت تضادورزي ، مقابله و تناقض با محيط جلوه گر مي شود . در اينجا ، انگيزه کودک به دست آوردن استقلال عمل مي باشد . اين نخستين بحران شخصيت در کودک است . وي در اين زير مرحله ، خواهان آن است که همه چيز اعضاء را به خود اختصاص بدهد . والدين بايد با توجه به تضادورزي کودک ، ميدان لازم براي خود ارزنده سازي و خود اثباتي او را در فضاي متنوع ايجاد کنند . کودک مي تواند ” من ” مستقل خود را نشان بدهد وگرنه ، ما لجبازيهاي بيشتري در او مشاهده خواهيم کرد . به همين دليل ، لجبازي کودک در حدود سه تا چهار سالگي، بهنجار است و لازمه رشد يافتگي او مي باشد . چنانچه والدين در برابر تضادورزي کودک بايستد ، ممکن است ، تضادورزي کودک منجربه وقفه گردد .
وقفه، يک نوع بازداري و ايجاد سد در برابر تحول کودک است که منجربه بحران هاي شخصيتي مي شود . به عبارت ديگر ، کودک بين خود اثباتي ، نظر ديگران و دستورالعمل آنها دچار تعارض مي شود که ممکن است ، بگويد : ” انجام نمي دهم ؛ ( نه) ” البته اين کار به شکل رفتاري ، کلامي يا پرخاشگرانه است .
چنانچه زمينه خود ارزنده سازي در اين زير مرحله ، براي کودک فراهم نشود ، وقفه ايجاد شده، خود را به اشکال مختلف در وهله هاي بعدي نشان مي دهد .
يکي از زمينه هاي اثبات خود در کودک ، تحقق عمل است ، يعني کودک بتواند استقلال عمل داشته باشد . ( من اين کار را کردم ، يعني من آن را شروع کردم و به پايان رساندم).
گاهي اوقات ، مي توان اثبات خود را شکل داد . براي مثال ، کودک کاردستي خود را نشان مي دهد ، اما شبيه به آن چه که بايد بشود ، نشده است . در اينجا ، مي توان از شکل دهي استفاده نمود . براي مثال ، کودک مي گويد : خيلي قشنگه . شبيه چيه ؟ براي مثال ، ماشين . شما در پاسخ مي گوييد : ” اگه لاستيکهايش گرد باشه ، قشنگ نيست ؟ ”
هر چه ميزان خود ارزنده سازي کودک بالا برود ، اعتماد به نفس او نيز بالاتر مي رود و اين مسأله سبب موفقيت کودک مي گردد .
ب ) سن لطف يا دلربايي :

در اين زير مرحله ، کودک سعي دارد ، ديگران را مجذوب خود سازد و ارزش خود را از چشم ديگري ببيند ؛ در سن لطف ، ” من ” در کودک قويتر مي شود و به خاطر خود ، دوست دارد که داراي جاذبه باشد . کودک به دنبال کسب نظر ديگران است و به نظر والن ، عقده ها در اين زير مرحله شکل مي گيرند .
لطف بيش از حد به ديگران و ملاحظه آنها ، از خود جوشي کودک سرچشمه مي گيرد ، اما همه اين کارها ، به منظور جلب توجه و خود ارزشمندسازي است . چنانچه کودک نتواند خود را اثبات کند . اين فرايند هم ادامه يابد و زمينه هاي بهنجار را براي اثبات خود پيدا نکند ، دچار تعارض و نوميدي شده و در او نوعي عقده به وجود مي آيد .
رشد از ديد والن (4)

در مباحث گذشته ، تا اندازه اي تحول رواني از ديد والن را توضيح داديم. در اين بخش، مراحل تحول رواني از ديد والن را ادامه خواهيم داد .
سن لطف يا دلربايي

در بحث گذشته گفتيم که در سن سه و چهار سالگي ، تضاد و وقفه اتفاق مي افتد. ما در سالهاي قبل از دبستان ، در چهار تا پنج سالگي ، شاهد سن لطف در کودک هستيم. در اين زير مرحله ، کودک سعي دارد به بزرگسالان لطف کند ، ديگران را مجذوب و فريفته خود سازد و ارزش خود را از چشم ديگري ببيند .
در اين سن ، کودک در مرحله امتناع نيست و نوعي رعايت و ملاحظه کردن و دلربايي براي ديگران ، به ويژه والدينش دارد .
کودک بر اساس اينکه خود را دوست دارد ، به خاطر خود ، مي خواهد جاذبه داشته باشد. همه حرکات او به منظور جلب توجه و خود ارزشمند سازي است . در اين زير مرحله ، کمرويي و عقده ها نيز شکل مي گيرند .
سن تقليد نقش

کوشش کودک در تقليد نقش ، براي درک جهان بيروني است . تقليد الگو ، نقش اساسي در درک جهان بيروني دارد و به شکل تکرار تقليد جلوه گر مي شود. کودک در اين سن ، به تدريج ياد مي گيرد که براي شکل گيري هر چه بيشتر شخصيت خود، بايد از الگوهاي ديگر تقليد کند. اين الگوها مي توانند ، والدين ، ديگران يا پديده هاي مختلف باشند.
به عبارت ديگر ، کودک مي فهمد که براي تشکيل شخصيت خود ، بايد کارهايي را تقليد کند تا بتواند جهان بيروني را بيشتر درک نمايد . تقليد در اين مرحله ، تقليد در غياب الگو مي باشد؛ البته کودک نقشهاي مختلفي را تقليد مي کند . براي مثال ، نقش مادر را در بازيهاي خود تقليد مي کند . درک جهان بيرون ، لازمه تحکيم شخصيت است .
مرحله پنجم : فکر مقوله اي ( از شش تا ١١ سالگي )

در اين مرحله ، ما شاهد انضباطهاي جديدي در کودک خواهيم بود ، يعني انضباطهاي جديدي براي کودک پيش مي آيد که بايد از آنها تبعيت کند .
در سن مدرسه ، وقتي کودک از خانه اي که دستورالعملهاي مشخصي در آن وجود نداشته وارد فضاي جديدي به نام مدرسه مي شود ، دستورالعملهاي مشخصي وجود دارد که بايد به آنها تن در دهد . براي مثال ، به موقع در مدرسه حاضر شود ، به موقع بيايد ، محروميت و انضباطهاي جديدي را تحمل نمايد و … .
همه اين موارد ، در تحول شخصيتي کودک نقش بسزايي خواهد داشت و او به تدريج خود را با اين دستورالعملها سازش مي دهد ؛ لذا ما شاهد شکل گيري شخصيت چند ظرفيتي در کودک هستيم . به عبارت ديگر ، جنبه هاي مختلف شخصيتي در او بروز مي کند . در اينجا شخصيت ، صرفاً عاطفي نيست ، بلکه به صورت مقوله اي يا فکري مي شود . شخصيت عاطفي ، يعني هنگامي که کودک فقط با مادر تعامل دارد و هيجان پذير است ، اما شخصيت مقوله اي ، يعني اينکه کودک بايد به بازسازي فکر منطقي خود بپردازد . منظور از مقوله، استفاده از فکر منطقي و شخصيت شناختي است. به دليل فکر مقوله اي در کودک، اکتشافات بر فکر او غلبه مي يابند. زمينه غلبه اکتشافات ، موجب ايجاد مسأله در ذهن کودک و حل آن مي گردد ، در نتيجه، او مي تواند خود را متعادل نمايد . کمک ديگران به کودک در اين سن ، موجب تحکيم پايه هاي تحليل فکري ( حل مسأله ) او خواهد شد. منظور از غلبه اکتشاف، غلبه جستجوگري بر درون گرايي کودک مي باشد . دراين مرحله، تعامل شناختي کودک بيشتر با معلم و تعاملهاي عاطفي با والدين و معلمين مي باشد. در نتيجه شخصيت چند ظرفيتي است و از طريق معلم، همسالان و انضباطهاي جديد، شخصيت اجتماعي کودک به وجود مي آيد .
در مرحله قبل ، توجه کودک به دنياي بيرون بود و ” من ” ساخته مي شد . در اين مرحله، ” من ” ساخته شده و کودک به راحتي بين خود و ديگري تمايز قائل مي شود. جستجوگري هاي کودک ، حل مسأله را به وجود مي آورد و حل مسأله بر هيجانها غلبه مي کند .
در اين مرحله ، فکر منطقي بازسازي مي شود . يعني فکر در طي تحول ساخته مي شود، اما به منظور تبعيت از منطق خاص و ايجاد زمينه هاي منطق روابط جزء و کل ، فکر نياز به بازسازي دارد ؛ البته بازسازي فکر نيازي به کلاس و آموزش ندارد ، اما فکر مي تواند منطقي نباشد و از منطق خاصي پيروي نکند .
منظور از فکر منطقي اين است که کودک در اين مرحله ، دست به عمليات منطقي عيني مثل رديف کردن و طبقه بندي مي زند . در سن مدرسه ، کودک داراي فکر منطقي مي باشد.

مرحله ششم : نوجواني

با بلوغ ، نوجواني نيز آغاز مي گردد . اين مرحله با انبوهي از بحرانها که کودکي را از بزرگسالي جدا مي سازد ، همراه است . بحران شخصيت با ابعاد گسترده تري از سر گرفته مي شود . نيازهاي ” من “، جاي غلبه اعمال به سوي دنياي بيروني را مي گيرند . در اين مرحله به صورت مجدد ، اثبات خود در نوجوان صورت مي گيرد ، يعني او دوباره به دنياي دروني توجه مي کند . اثبات خود ، دوباره با دستورالعملها و موانع متعددي مواجه مي گردد و موجب ايجاد بحران در نوجوان مي شود .

رشد از ديد والن (5)

همانطور که در مباحث قبل گفته شد ، آخرين مرحله تحول رواني از ديد هانري والن، مرحله نوجواني است . در اين مرحله ، بحران دوم شخصيت در فرد اتفاق مي افتد .
در دوره شخصيت گرايي ، در زير مرحله تضاد و وقفه ، بين کودک و بزرگسالان او بحران شکل مي گيرد و کودک بين اثبات خود و دستورالعملهاي بزرگسالان ، به ويژه والدين ، با تضاد مواجه مي گردد.
در مرحله نوجواني ، بحران دوم با همان ماهيت ، دوباره ، شکل مي گيرد. نوجوان، خواستار اثبات خود مي باشد و ميل به خود ارزنده سازي در او بسيار زياد است. از طرف ديگر، او با دستورالعملها و هنجارهاي اجتماعي ، فرهنگي و خانوادگي مواجه مي شود، چنانچه اين تعارض حل نشود ، نوجوان دچار بحران مي شود .
در دوره نوجواني ، بيشتر توجه نوجوان به دنياي دروني خويش است ، زيرا او در صدد ارضاء نيازهاي ” من ” ، اثبات خود و گسترش اثبات خود مي باشد . نوجوان ، اثبات خود و گسترش اثبات خود را به شکل توجه به نيازهاي ” من ” ، در دنياي دروني خود بروز مي دهد.
در مرحله نوجواني ، شخصيت چند ظرفيتي در نوجوان گسترش مي يابد. در ما مرحله فکر مقوله اي نيز با شخصيت چند ظرفيتي مواجه بوديم . منظور از شخصيت چند رغبتي يا چند ظرفيتي، اين است که رغبتها و گرايشهاي مختلفي در کودک شکل مي گيرد . اين شخصيت، در دوره نوجواني با گسترش بيشتري روبه رو است . اين گسترش، در تعداد و کيفيت شخصيت موثر است . در مرحله فکر مقوله اي ، با وجود شخصيت عاطفي – اجتماعي و شناختي ، غلبه بر شخصيت ذهني و شناختي است ، اما در مرحله نوجواني، غلبه بر شخصيت عاطفي و هيجاني است . شخصيت عاطفي فرد ، مي تواند به مولفه هاي ديگر تبديل نگردد . در اين مرحله ، از آنجا که توجه نوجوان بيشتر به درون مي باشد و خواستار ارضاي نيازهاي ” من ” است ، گسترش شخصيت چند ظرفيتي ، در دنياي دروني نوجوان صورت مي گيرد .
يکي ديگر از ويژگيهاي مرحله نوجواني ، جستجوگرايي است . نوجوان بين نگرش و احساس خود ، جستجوگرايي مي کند يعني فرد در ماهيت ، دو چهره و دو تظاهر يک فرايند رواني را از خود نشان مي دهد . در بعد نگرشي ، نوجوان در يک نگرش يا بازخورد تثبيت نمي شود . او به صورت دائم تغيير مي کند ، هيچگاه نگرش ثابتي ندارد و تغيير نگرش وي به سرعت صورت مي گيرد . در يک لحظه نگرش عميقي نسبت به هستي دارد ، ولي چند لحظه بعد ، آدم نااميدي است .
احساسات نوجواني نيز زياد دستخوش تغييرات مي گردد . ما در سنين نوجواني ، شاهد تغييرات پي در پي در احساسات فرد هستيم که اين امر ، ناشي از تحولات دروني ، محرکها و عوامل محرک اجتماعي، محيطي ، مدرسه و دانشگاه مي باشد .
در دوره بزرگسالي ، ثبات احساسات وجود دارد و از اين طريق ، مي توان احساسات افراد را در اين دوره پيش بيني نمود . اين پيش بيني بر ثبات ، تحکيم يافتگي احساسات و عدم جستجوگري در بزرگسالي دلالت دارد .
ما در دوره نوجواني ، شاهد تغييرات دائمي در نگرش و احساسات فرد هستيم ، اما مسأله مهم اين است که با توجه به ويژگي جستجوگرايي در نگرش و احساسات نوجوان، نحوه برخورد صحيح با وي چگونه است ؟
به منظور برخورد صحيح با نوجوان ، بايد دانست که تمامي اين تغييرات در نوجوان طبيعي و بهنجار بوده و اين امر به هيچ وجه نگران کننده نيست . فرد در وهله اي از رشد، دچار تغييرات سريع خواهد شد و در وهله ديگر ، اين ويژگيها از بين مي روند . مهم اين است که با کودک و نوجوان با نگرش تحولي برخورد کنيم .
در مرحله نوجواني ، فرد بنا به دلايل متعددي از جمله : بحران ، تضاد ، شخصيت چند ظرفيتي و تعارض بين خود و محيط ، در حال تغيير و تحول است ، اما اين وضعيت به تدريج از بين مي رود و جاي خود را به انسجام و توحيد يافتگي مي دهد . به اين ترتيب ، فرد وارد دنياي بزرگسالي شده است . مي توان گفت که ورود به دنياي بزرگسالي ، با کاهش جستجوگرايي در نوجوان برابر است ، هر چه از اين دوره جلوتر برويم ، ثبات فرد نيز بيشتر مي شود .
اگر در مسير تحولي فرد خللي به وجود آيد ، ممکن است، واجد يک نگرش سازمان يافته نشود و همچنان جستجوگرا باشد . اما اگر فرد در نظام شناختي، ارزشي، عاطفي و هيجاني خود رشد يافته باشد ، حالت جستجوگرايي نخواهد داشت .
در نظام هانري والن ، در ادامه نوجواني ، شرايطي به وجود مي آيد که نوجوان بتواند به دوره جواني و بزرگسالي وارد شود . هر چند ، براي بزرگسالي نمي توان سن مشخصي را در نظر گرفت ، زيرا بزرگسالي پايان نوجواني است و شروع آن در دو جنس متفاوت مي باشد .
مي توان گفت که جنسيت ، فرهنگ و تفاوتهاي فردي ، باعث تفاوتهاي زيادي در شروع و خاتمه دوره نوجواني مي شوند . بنابراين ، ما بايد به دنبال طيف سني نوجواني باشيم. به طور معمول ، نوجواني در سن ١٦-١٥ سالگي پايان يافته و پس از آن ، فرد وارد دوره جواني مي شود ، اما توجه داشته باشيد که هميشه بين وهله نوجواني و جواني ، يک دوره ” برزخ ” يا ” بينابيني ” وجود دارد .
در دوره بزرگسالي ، فرد از حالت جستجوگرايي ، تغيير در احساس و نگرش ، وارد دنياي کار و تجربه مي شود . در آميختگي کار و تجربه با ويژگيهاي بزرگسالي ، موجب مي شود که وي بسياري از نگرش هاي خود را عملي نداند ، در نتيجه ، ايجاد فرصتهاي خاص و مسئوليت دادن به نوجوان ، موجب مي شود که او به تدريج به دنياي تجربه ، کار و ثبات بزرگسالي وارد شود.
سن شروع بزرگسالي در افراد ، متفاوت است و بستگي به وهله هاي قبلي فرد دارد. چنانچه فرد ، دوره هاي قبلي را به طور عادي پشت سر بگذارد ، زودتر به مرحله بزرگسالي مي رسد ، اما در صورت اختلال در هر يک از مراحل قبلي ، نوجوان عليرغم رسيدن تقويمي به دوره جواني و بزرگسالي ، همچنان در حالت جستجوگراييهاي عاطفي ، احساسي و شناختي تثبيت مي شود .

تازه ترین مطالب یک فراکاو در ایمیل شما!

درباره ی sardabir

همچنین ببینید

جلسه دوم مدرسه روانشناسی

مدرسه روانشناسی: تحقیق و آزمایش در روانشناسی (درس دوم)

امروز دومین جلسه مدرسه روانشناسی رو برای شما کاربران یک‌فراکاو آماده کرده ایم. سپاس از ...