سرخط خبرها

۵ روش عاشق کردن دیگران

دانلود کارگاه های یک فراکاو:

++ کارگاه آموزشی درمان مشکلات جنسی (سکس تراپی)

++ دانلود کارگاه مشاوره ازدواج و خانواده

++ دانلود کارگاه طرحواره درمانی دکتر حمیدپور

++ دانلود دوره کاربردی درمان اختلالات اضطرابی

++ دوره تکمیلی درمان شناختی رفتاری اختلالات روانی

++ دانلود دوره درمان اختلالات روانی با رویکرد شناختی رفتاری – CBT :

++ دانلود دوره کاملا کاربردی درمان مشکلات جنسی زوجین و زوج درمانی

++ دانلود کارگاه بازی درمانی play therapy

===========================================

 

برخـی افراد ممکن است با خواندن این مقاله پیشنهادات من را غیر اخلاقی و غیر منـصـفانـه تلقی کنـنـد. بـه بـازی گرفتن احساسات دیگران کار نـا پـسـندی است بـخـصوص کسانی که بسیار دوستتان دارند. خیلی خوب میشد هر کسـی را کـه خـواهان او بـودیـد سـهـل و آسـان بـه دست میاوردید بدون آنکه نیاز به نقش بازی کردن داشته باشید. اما متاسفانه دنیای واقعی همیشه اینگونه عمل نـمـیکند. بعضی وقتها شما به امید بدست آوردن فرد خاصی ماهها خود را به آب و آتش میزنید به عشق او زنـدگی میکنـید و حسرت داشتنش را میکشید و عاقبت بدون ثمر و نتـیجـه ناکام می مانید. و آنـجاسـت کـه راهـکـارهـای ذیل ناگهان همچون موهبتی آسمـانـی جـلـوه گـر خـواهند شد.

البته توصیه های من سحر و جادو نبوده و آنگونه نیز نمیـبـاشـدکه شخصی را برغم خواست و میل باطنی و با بکارگیری این تکنیکها وادار بـه آن کند که دلباخته و عاشق شما گردد. کاری که این تکنـیـکها انجام می دهند شـانـس و اقـبـال را بمقدار زیادی به سود شما افزایش می دهند. آیا این کار شرورانه و نادرست است؟ من اینطور فکر نمیکنم بنابراین به مطالعه خود ادامه دهید.

____________________________________

زبان کودک دانستنفیلم های روانشناسیآموزش هیپنوتیزم

____________________________________

● زیاد معاشرت کنید… سپس غیر قابل دسترس گردید
هـر چه بیشتر با شخصی ارتباط داشته باشید آن شخص بیشتر شما را دوست خواهد داشت. این را دیوید لیدمن متخصص رفتار انسانها بیان می کند. در واقع حق با اوسـت. چندین مطالعه دیگر نشان داده کـه در مـعـرض قـرار گـرفـتن مکرر با هر محرک خاص ما را نسبت به آن محرک علاقه مند تر می گرداند. (تنها زمانی این نظریه صدق نمی کنـد کـه واکنش اولیه ما به آن محرک منفی باشد). بنابراین در ابتدای آشنایی از آنکه کناره گیـر، گریزان و غیر قابل دسترس باشید، پرهیز کنید. در عوض به دنبـال بهانه های فراوان برای آنکه وقت خود را با وی بگذرانید باشید.
اکنون حواستان را کاملا جمع کنید چون این مرحله زیرکانه بوده و احتیاج به مهارت دارد. درست زمانی که مطمئن شدید که او را مجذوب خود کرده و محبوب گشته اید به تدریج معاشرت خود را کاهش داده و کمتر در دسترس قرار گیرید و این کـار را تـا زمانی کـه وی دیگر شما را دیگر ملاقات نکرده و نبینـد ادامه دهید. شـما هم اکنون “قانون کمـیابی” را بطور مؤثر بکار گماردید. همه ما واقف هستیم که: مردم خـواهـان چیزهایی هستـند که نمیتوانند داشته باشند. و همیشه در دسترس بودن شـما سبب کاهـش ارزش و شـان شما می گردد. برای مثال هـرگـاه پـایتان را از در خانه بیرون بگذارید و با توده عظیمی از الماس بروی زمین روبرو گردید، کم کم برایتان عادی شده و دیگر آنها را بچشم سنگهای گرانبها و ارزشمند نخواهید نگریست. این قانون کمیابی است که سبب میشـود بـیشتر طالب آنها گردید. با آنان باشید و سپس کمیاب گردید و مشاهده خواهید کرد محبوب تر می شوید. ما مرتبا در مورد مسایلی چون شور و اشتیاق، جـاذبـه جـنـسـی و عـشـق صحبت به میان میاوریم اما به “شباهت ها” اشاره ای نمیکنیم . بـایـد آگـاه باشیم افراد با خصوصیات متضاد در بلـنـد مـدت جـذب یـکدیـگر نـمی شوند. ما همواره در جستجوی شباهتها میان خود و شریک زندگیمان می بـاشیم. اغـلب ما بـا گـشـتـن و مـعـاشرت با دوستانی که مورد علاقه امان نمی باشند ترس داریـم پس چـرا با مـعشـوق خود چنین کنیم؟ علاقمند بودن و دوست داشتن کسی بسیار مهم تر از آن است که ما عاشق آن فرد باشیم. تنـها شباهت های اخلاقی و شخصیتی ما نیست که حائز اهمیت میباشد. هرگاه شما با فردی کـه از لـحاظ ظاهـر شبـیـه شـما باشد آشنا گردید، احتمال آنکه وی شیفته و دلباخته شما گردد ۴ برابر بیشتر میباشد.

● کار دلپسندی برایش انجام ندهید…. بـگذاریـد او برایتان کارهای دلپسندی انجام دهد
هرگاه شما کار پـسـنـدیـده ای بـرای شـخـصی انجام دهید، از دو جهت احساس خوبی خواهید داشت: احـساس خـوشـنودی از خـودتان و صمیمیت با فردی که شما اندکی با عملتان لوسش کرده اید. ما معمولا بمنظور توجیه زحمات و یا هزینه هایی که صرف فرد مورد نظر کرده ایم در شایستگی و استحقاق وی مبالغه وخیالپردازی میکنیم. سـرانجام آنکه:ما آن فرد را بیشتر دوست خواهیم داشت.هرگاه شخصی برای ما کار پسندیده ای انجام میدهد، خوشنود میگردیم. اما در کنار آن احساسات ناخوشایند دیگری نیز تظاهر خواهند کرد. گاه غرق در هیجانات میشویم. در تـنگنا قرار می گیریم که مانند همان فرد بامعرفت که آن لطف را در حق شما کرده عمل نماییم یعنی آنکه لطفش را جبران کنیم. و حتی زمانیکه آن عمـل نـیک از سوی شخصی صورت می گـیـرد کـه شـما علاقه وافری به وی داشته اما نسبت به احساسش نسبت به خودتان مردد هستید، مسئله بسیار بغرنج تر میگردد. متوجه منظورم می شـوید؟ هنگامی که ما شیفته و شیدای شخصی می شویم، ناگزیریم برای او کارهای لطف آمیزی انجام دهیم.اما بهتر آنست اجازه دهید او شما را لوس کند.

● به او نگاه کنید…
زیـک روبیـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه ای را صورت داد تا دریابد آیا قادر است عشق را بطور علمی توسط ضبط مدت زمانی که دو عاشق بیکدیگر چشم دوختـه انـد، مورد اندازه گیری قرار دهد. وی دریافت که دو فردی که عمیقا عاشق یکدیگر می بـاشند ۷۵ درصد از زمانی را که گفتگو می کنند، به همدیگر نگاه می کنند. و هـنـگـامی که فرد ناخوانده ای به میان صحبتشان وارد میگردد آهسته تر روی از یکدیگر برمی گـردانـنـد. در گـفـتـگوهـای معمولی افراد ۳۰ تا ۶۰ درصد از وقت را به نگاه کردن به یـکدیـگر اخـتـصـاص می دهند. اهمیت مقیاس روبین واضح میباشد: احتمال آنکه بگوییم دو فرد تا چه میزان عاشـق و دلبـاخته یـکدیـگر هستند را می تـوان بـا انـدازه گیـری مـدت زمـانـی کـه آن دو عاشقانه به یکدیگر زل می زنند تخمین زد. برخـی روانـکاوان از آن در حین مشاوره برای آنکه دریابند تا چه اندازه زوجین به یکدیگر علاقه و عشق دارند سود می برند. هـمچنین این موضوع اطلاعات سودمند زیادی را بـرای آنـکه بـخواهید شخصی دلباخته شما گردد در اختیارتان قرار میدهد. اینگونه که: هرگاه به شخصی که دوسـتـش می دارید در حین گفتگو ۷۵ درصد از زمان به وی نگاه کنید. با این کار مغز آن فرد را فریب میـدهید. مـغز آن شخص آخرین باری که فردی تا این اندازه به او نـگـاه کـرده را بـخاطر آورده و تـحلـیـلش از این نگاه طولانی، وجود عشق و علاقه خواهد بود. در نتیجه این طـور مـی انـدیـشد که عاشق شما است و مغزش شروع به ترشح فنیل اتیلامین (PEA) می کند. ایـن مـاده از خانواده آمفی تامین ها میباشند که توسط سیستم عصبی ترشح میگردد.هنگامی که ما عاشق میشویم PEA همان عاملی است که سبب تعریق کف دستان، احساس دل آشوبی، و افزایش ضربان قلب میشود.هر چه شخصی که شما خواهانش میباشد PEA بیشتری بدرون جریان خونش جاری گردد احتمال آنکه او دلـبـاخـتـه شـمـا گـردد افـزایـش میـیابد. زمانی که شما نمی توانید صادقانه فردی فرد بی رغبـتـی را وابسته خود کنید، بکارگیری این تکنیک تولید PEA را کاملا میسر خواهد نمود. امتحان کنید.مطمئن هستم از نتیجه کار خود شگفت زده خواهید شد. زمـانـی کـه بـا شخصی هستید به وی حس عاشق بودن را القا کنید و اینکه او سـرانـجـام بـاورش شـود که عاشق شما است، زیاد بطول نخواهد انجامید.

● روی برنگردانید…
دیـگر یـافته های تعیین کننده در تحقیقات روبین: اگر فردی بـه زن و شوهری که در حـال گفتگو هستند، ملحق گردد، مدت زمان زیادی طول می کـشـد تـا نگاه آن زوج از یکدیگر منحرف شده و به نفر سوم برگردانده شود. باز هرگاه این عمل را با شـخصـی کـه هنوز دلباخته شما نگشته بکار بندید، به او طوری القا میکنید کـه گویی دلبـاخته شماست و باعث سرازیر گشتن مقدار بـیـشـتـری PEA داخـل جریان خونش می شـوید. لئیل لونـز، مـتخصص روابط انسانها، این تکنیک را “چشمان آب نباتی” نـام نـهـاده. چشمانتان را به چشمان فردی که دوستش می دارید قفل نموده و ثابت در همان حالت نگه دارید. حتی زمانی که او صحبتـش پـایـان یـافـت و یا آنکه شخص دیـگـری به شما مـلـحـق شد، روی برنگردانید. وقتی سرانجام خـواسـتـیـد چشمانتان را از چشمانش برگردانید (پس از ۴-۳ ثانیه) آن کار را با بی میلی و آهستگی انجام دهید دقیقا مانند آنکه توسط یک آب نبات به یکدیگر چسبیده اید. شاید این تکنیک زیاد سودمند به نظر نرسد ولی باور کنید هرگاه بطور صحیح صورت گیرد از تعجب نفس شما را بند خواهد آورد. اگرآنقدر کمرو و خجالتی می باشید که قادر نیستید مستقیما به چشمها خیره شـویـد از تکنیک آب نـبـات صـرف نظر کرده و از این روش استفاده نمایید.بفردی که وارد گفتگوی شما شده روی برگردانده اما به محض آنکه سخنان آن فرد پایان یافت، بـه سرعت چشمانتان را به سمت شخص مورد علاقه خود بازگردانید. این یک حرکت بررسی کنـنده است. شما میـخواهید واکنش وی را از آنچه گوینده بیان داشته مورد بررسی قرار داده و بـه وی تفهیم کنید که بیش از آن فرد به او علاقه مند هستید.

● از علم مردمک سنجی کمک بگیرید…
ما هـمگی با حالت چشمها پیش از خواب آشنا هستیم وقتی بـه آنها مینگریم نگاهـی خمارآلود است. شما تنها به یک چیز برای ایجاد حالت چشمان پیش از خواب نیاز دارید: مردمک های بزرگ و متسع. بر طبق علم مردمک سنجی این عاملی اسـت کـه هـمه ما به آن پاسخ می دهیـم. شـما قادر نیستید مردمک چشم خود را آگاهانه کنترل کنید (به همین خاطر است که می گویند چشمها هیچگاه دروغ نمیگویند). اما شما میتوانـیـد با ایجاد شرایط مناسب حالت مردمک منبسط را پدید آورده و به نتیجه دلخواه بـرسید. ابتدا نور را کاهش دهید. هـرگاه میـزان روشـنـایـی و نـور مـحیـط کاهـش یابد مردمک چشمها متسع میگردند. به همین خاطر است که استفاده از نور شمع و یا کلیدهای کاهنده نور چراغها در رستورانهای رمانتیک ضروری میباشد. تنها با ملایم کردن و کاهش نور نیست که چهره ما جذاب تر بنظر میرسند، مردمکهای منبسط نیز سودمند هستند.

فروشگاه یک فراکاو

دانشمندان ۲ تصویر از یک زن را به مردان نشان دادند. هر دو تصویر یکسان و مشابه بود یکی از دو تصویر طوری دستکاری شده بود که مـردمک چشـمـها بـزرگـتـر بـنـظر بـرسنـد. زمانی که تصویر دستکاری شده را نشان مردان دادند، آنهـا زن را در تـصـویـر دسـتـکاری شده، ۲ برابر جذابتر از تصویر واقـعـیـش تـشـخیـص دادنـد. بـروی چهره مردان نیز آزمایش مـشـابـهـی صـورت گـرفـت و بـه زنـان نـشـان داده شـد و نـتایج مشابهی حاصل گشت. همچنین هنگامی که ما به چیزی علاقه داریم و دوستش می داریم می نگریم، مـردمک چشمانمان باز بزرگتر و متسع می شوند. این را نیز می تـوان تـوسـط تـصـاویـر به اثبات رساند. این بار پژوهشگران تصویر یک زن زیبا را میـان تـعداد زیـادی از تـصـاویر معمولی و پیش پا افتاده قرار دادند سپس تغییر اندازه مـردمـک چـشمهای مردان حین مشاهده آن تصاویر را مورد بررسی قرار دادند. بدون اسـتـثـنـا مـردمـک چـشـمهـای مردان بروی تصویر مورد نظر منبسط می گشت. این یعنی که هرگـاه شـمـا شـدیدا مجذوب شخصی شده باشید باید تا حالا مردمک چشمانتان مانند حفره های سیاه متسع و بزرگ شده باشد!
بیژن زمانی

درباره ی sardabir

همچنین ببینید

کاهش اضطراب در سخنرانی

راهکارهای یک روانشناس برای کاهش اضطراب در حین سخنرانی و ارائه

چندین سال پیش من به یک سخنرانی عمومی دعوت شدم و متاسفانه در یک اقدام ...

239 دیدگاه

 1. سلام من مطالب شما رو خوندم و میخوام اگه لطف کنید راهنماییم کنید من با همکارام سر مسایل کاری همیشه بحث دااشتیم تا زمانی که ازم در مورد مسایل شخصی سوال میکرد و بعد شروع کرد به علاقه نشون دادن منم کم کم ازش خوشم اومد والان با هم دوست هستیم و من خیلی دوسش دارم ولی احساس میکنم شیطونه در صورتی که من آدم اعتقادی هستم برعکس اون، نمیدونم قصدش از آشنایی با من چیه تو رو خدا کمکم کنید چیکارکنم این علاقه بیشتر ازاین و دوطرفه بشه من متولد66ام واون 61

 2. سلام من 19 سالمه بایه پسری توچت اشناشدم اول قصدمون دوستی بود اما بعدیه ماه فهمیدیم که نمیتونیم ازهم دل بکنیم اون 27سالشه وگف که میخوادبیادخاستگاری ولی من مانع شدم گفتم چن ماه صبرکنه بعدچن روز دوبارره بحثووسط کشید امابازمانع شدم نمیدونم چی شدکه یهو برگشت گفت بابام اصلاراضی نمیشه از غریبه هازن بگیرم برا اینکه بابام راضی بشه باید خیلی صبرکنم الان نمیدونم دوسم داره یا بازیچه ام لطفا جواب بدین

 3. تورروخدا جواب منو هم بدین موندم سردوراهی هزاران کیلومتر باعشقم فاصله دارم نمیدونم جیکارکنم خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 4. بایه پسری توفیس اشنا شدم بااصراراون شمارمو بهش دادم ارتباط تلفنی فقط باهم داریم خیلی بهش علاقمند شده ام طوری که اگه یه روز اس نده داغون میشم لطفا کمکم کنید

 5. MAN KASIO DARAM K EHSAS MIKONAM DARAM SHADIDAN BEHASH VABASTE MISHAM DAR IN HEYN ETEFAGHATI DARE MIOFTE K EHSAS MIKONAM KE YARAM DARE KHIYANAT MIKONE…… YA MEYLI BE INKE B….VALI MIDONAM K BEHEM BAD JORI VABASTE SHODE BE NAZARE SHOMA BEHTARIN TASMIMI K MITONAM BEGIRAM CHIYE….KOMAKAM KONID SHARAYETAM SAKHTE PLZ……

 6. سلام ميخواست بگم يه پسره هست كه من از طريق دوستاي مشتركمون باهاش آشنا شدم هر دو دانشجو هستيم ولي نه توي يه دانشگاه من اولش هيچ توجه خاصي بهش نداشتم اون خودش شروع كرد با من حرف زدن و توجه كردن البته بعد فهميدم با همه ي دخترا اينجوريه! حتي شماره ي خودشو بهم داد و خودش اصرار كرد كه بهش اس بدم اولين اس رو هم خودش داد اما بعدش كه من به اون اس دادم كم محلي كرد هنوزم وقتي همو ميبينيم خيلي گرم ميگره اما خودش اس ام اس نميده اگر هم من به اون اس بدم كم محلي ميكنه! اين نگاه واقعا عجب جاذبه اي داره موقع حرف زدن زياد نگاهمون تو هم قفل ميشه حتي يه بار وقتي ديدمش قيافم ناخود آگاه عوض شده بود چشمام درشت تر شده بود!!!!!!! اينو يه نفر بعد بهم گفت به نفر كه نميدونه من از اون خوشم مياد!

 7. ععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییی بود .مر 30وخیلی به در دم خورد.

 8. لطفا يكي جواب منو بده با اين ادم چي كار كنم هموني كه تو كامنت بالا گفتم

 9. زهراخانوم بی اف منم اینجوریه شاید موقعیت نداره جواب استو بده

 10. ج منم بدین توروخداااااااااااا

 11. salam kasi ke in eshtebahato karde bayad chejoori jobran kone??? man ye chize dastyaftani baraye eshgham shodam , va hame kar barash kardam esas mikonam azam sard shode bayad chikar konam??? rahnamiim konid mamnoon misham .

 12. سایتتون عالیه و تمام مطالبش سودمند…
  به امید موفقیت روز افزون برای شما دوست عزیز

 13. من از ىه نفر که ىه ده سالى ازم بزگ تره خوشم مىاد خب تکلىف من چىه ؟

 14. سلام خسته نباشید
  من عاشق یه خواننده هستم بخاطرش با هیچ کس رابطه نداشتم خیلی خیلی دوسش دارم ولی یه شماره همازش ندارم توی ایرانه عاشقش شدم طوری که چشمم دیگه کسی رو نمیبینه فراموششم نمیتونم بکنم

 15. زمن همه این کارا رو کردم اونم تو جمع بلند شد زد تو گوشم جلوی اقوام و خیلی خجالت کشیدم اون گفت تو خیلی پرویی

 16. من متاهل هستم و دارای یه دختر 7 ساله و یک پسر یک ساله هستم 6 ماه پیش از طریق چت با مردی متاهل اشنا شدم و رابطه ی تلفنی داشتیم البته برای سرگرمی ولی الان با اینکه میدونم کاملا در اشتباهم ولی عاشقش شدم طوری که یه روز با هم حرف نزنیم میخوام دیونه بشم لطفا منو راهنمایی کنید ممنونم

  • سلام نـدا جان
   عزیزم دوستانه بهت میگـم که این کارت اشتباه محضـه ..
   قدر زندگیت رو بدون و بر پایه ی سراب عشق به یک مرد دیگه ( صرف نظر از مجرد یا متاهل بودنش که هر دو این دو وضعیت دلیل محکمی هست برای اینکه شما رو دوست نداره و دنبال چیز دیگه ای هست ) زندگی قشنگت رو خراب نکن .
   به فکر خـانواده و همسر و پسرت باش و انرژیت رو بزار برای بهتر کردن زندگی مشترکت و تربیت پسرت
   تا هم این دنیات رو قشنگ کنی و هم اون دنیات رو .
   من چیزی رو گفتم که به صلاحته
   سعی کن هر چه زودتر این رابطه رو قطع کنی
   و دیگه هیچ وقت نزاری یه مرد غریبه به زندگیت رخنه کنه و آشیانه گرمت رو خراب کنه ..

   سبـز باشی .

 17. سلام من یه دو سه ساله که عاشق یه هم سن و سالم که هم جنسیم شدم به هیچ راهی نمیتونم فراموش کنمش اون منو دوست نداره لطفا من را راهنمایی کنید

 18. من 5 ساله عاشق پسرعمه ام هستم اما نمی توانم به او بگویم اون تنها عشق من هست از نظر من دخترا نباید به پسرا ابراز علاقه کنن اما نمیدونم چطوری اونو به طرف خودم بکشم اون به من گفت عاشق دختری هست و با اون هم دوسته من 5 ساله که داغونم و نمی دونم باید چیکار کنم و من نامه های اون دو تا رو به هم می دهم وقتی اون به اون دختر تو نامه می نویسه عشقم دوستت دارم می میرم وقی به من می گه اونو خیلی دوست دارم داغون می شم نمی دونم باید چیکار کنم

 19. این مطلب اشتباهه من عاشقه ی پسری بودم اون بمن خیلی نگاه میکرد واین باعث میشدفکرکنم عاشقه منه درنتیجه بهش زنگ زدم اوحتی بمن میگف من اصن نگات نمیکردم چون دوستم عاشقته….دل بدل راه نداره بچه ها.زندگی زیباست خودتونوخسته نکنید

 20. عاشق بودن اصلا خوب نیست چون اکثر عاشقی ها با خیانت تموم میشه

 21. سلام خسته نباشین…
  دوستان بیکارین که میخواین کسیو عاشق خودتون کنید؟؟تنهایی و تو ارامش به کارتون برسین و پله ها رو برین بالا خودتونو درگیر مسایل احساسی نکنین
  یعنی شاید من چون بی احساسم اینجور فک میکنم ولی به شما اینو توسعه میکنم

 22. خواهش میکنم این مسائلو رها کنین و خودتونو درگیر این افکار احساسی نکنین.
  این مسائل اخرش خودتونو از پا درمیاره
  بیشتر به فکر به دست اوردن علم باشین عشق هم به مرور زمان میاد…
  اینم بگم اگه خیلی افکارتون مشغول این کنین که جلب توجه کنم یا جذاب باشم و دیگرانو به خودم جلب کنم دقیقا بر عکسش
  براتون پیش میاد
  اجازه بدین زندگی روال عادیشو پیش ببره عشق هم خود به خود به وجود میاد..
  والا به خدا این کارا و فیلم بازی کردنا چیه آخه…

 23. سلام من 4 ماه با یه پسر دوس بودم خیلیام دوسم داشت بار ها و بارها خواستم ازش جدا بشم ولی کلی التماس کرد الان1 هفته پیش فهمیدم با یه دختر دیگه 7 ماه دوست .ذختره از من زشت تره ولی اون و به من ترجیح داد حتی به من توضیحم نداد چرا باهاش بوده فحشم داد به من شوکم واقعا این همون ادم خیلی دوسش دارم نمی خوام از دستش بدم میخوام برگرده چیکار کنم؟

 24. سلام خسته نباشین…. من چندساله که عاشق دختری شدم که تاحالا حتی باهاش ی کلمه حرف نزدم تو یکی از کلاس هایی که میرم دیدمش همش تو فکرشم شبانه روز بعضی وقتا حتی خوابشو میبینم خونشونو پیدا کردم چندبار رفتم جلو خونشون تا بیاد بیرون تا بهش همه چیو بگم اما نتونستم بگم ی نامه نوشتم به یکی از دوستام دادم بهش بده نمیدونم کارم درسته یا نه من 16 سال دارم شاید بگین بچه ام برام زوده ولی دارم دیوونه میشم لطفا کمکم کینین

 25. من خیلی وقته که عاشق پسری در تبریز شدم اما خودم تهران زندگی می کنم چند وقت پیش به توصیه ی یکی از دوستان تو فیس بوک باهاش چت کردم و از احساساتم بهش گفتم و اون هم بهونه اورد تقریبا 3 ماه پیش این اتفاق افتاد حالا دنبال راه حلی می گردم تا اونم عاشقم بشه مشکل بزرگ من اینکه نمیتونم ببینمش ممنون میشم اگر راه حل خوبی به من بگین…

 26. سلام
  من تا حالا کسیو دوس نداشتم…اما الان حس میکنم یکی از پسراس کلاسو خیلی دوس دارم…دوس دارم بدونم حس اون نسبت به من چیه. ولی اصن نمیدونم چیکار کنم که اونو جذب خودم کنم. آخه تا الان که 19 سالمه با پسری دوست نبودم و معمولا هم رابطه ام با پسرای کلاس در حد سلام علیکه…وای خب من هرکاری بخوام بکنم که ضایعست کککککککککه….
  خواهش میکنم کمکم کنید چیکار کنم که شخصیتم حفظ بشم و هم تلنگری بهش بزنم که منم هستم!!!!یه جوری که اگه اونم از من خوشش میاد اون پا پیش بذاره نه من!!!!

  • بهت یشنهاد میکنم هیچ وقت توی دانشگاه به فکر دوستی نباشی…اگ از من میشنوی این اک بودنتو واس همسرت نگه دار پسره اک بفهمه چه حسی بهش داری بیچاره ای

 27. سلام دوستان ازتون کمک میخوام خواهشا کمکم کنید…………….من مدتیه به یکی از استادهای دانشکده ام علاقه مند شده ام اما نمیتونم بهش بگم اون اقایی هستش مجرد و از من ظاهرا سر تره و 29 سالشه و من ازش 10 سال کوچکترم وقتی میبینمش استرس شدیدی بهم دست میده من نه ایمیلش رو دارم و نه شماره موبایلش رو نمیدونم اون حسش به من چیه میشه کمکم کنید تا بهش بفهمونم که بهش علاقه دارم و ازتون خواهش میکنم به من یک راه حل موثر پیشنهاد کنید مرسی

 28. خواهش میکنم جواب من رو بدین

  • فک میکنم اینو بایکی از استاد های زن دانشگاهتون یا با یکی از همکلاسیهاتون که سنش از شما زیادتره در میون بذارید بهتر جواب میده ….

 29. سلام خیلی ممنون از مطالب خوبتون.من یه دو هفته ای میشه که از یک دختر خوشم اومده اونو از اول ترم تو کلاس میدیدم . از دو هفته پیش که چهار یا پنج جلسه از درس گزشته بود مثل همیشه دیدم ولی یکهو یک جرقه بزرگی تو دلم زد و به شکل عجیبی عاشقش شدم .میخوام بدونم که میشه یجوری بهش ابراز علاقه کنم طوری که حتی باهاش حرف هم نزنم مثلا یه نیرویی مثل جاذبه بالاخره طوری عشقمو بهش نشون بدم و میخوام بدونم که اون چقدر از من خوشش میاد خیلی خیلی ممنون.

  • نرو برو بابا توام! برو مستقیم خواستگاری کن ما دخترا از شما پسرایی که می خواید غیر مستقیم ابراز علاقه کنید و طرفتونو مثلا با نگاه و لبخند و مزخرفات دیگه علاقه مند کنید یکم بیزاریم و اصلا نمی گیرم.مفهومه؟

 30. سلام من تو دانشگاه عاشق دختری شدم ولی به دلیل فاصله زیاد دانشگاه تاخونه مادرم هی به من میگفت انتقالی بگیر منم قضیه عاشق شدنم رو بهشون نگفتم به یک شهر نزدیکتر ترم دوم انتقالی گرفتم ولی دوهفته بیشتر دوام نیاوردم برگشتم ولی دیر شده بود زمانی پیشنهاد دادم که پریده بود داره دانشگام تموم میشه ولی هنوز فراموشش نکردم حسرت اینو میخورم اصلا یه دفعه هم نشد اسم کوچکش رو صدابزنم یه دفعه هم نشد با هم قدم بزنیم چرا اینجوری شد مگه من چه گنناهی کرده بودم بعد اون دیگه نمیخام ازدواج کنم متنفرم از هر چی دختر غیراز اون

 31. با سلام این نظرات واقعا علمیه و کاملا ذرسته چون من این کارو انجام دادم و کاملا نتیجه داد و هرکسی هم با این نظرات مخافه به من بگه تا قانعش کنم مرسی

 32. سلام من تازه با یه نفر آشنا شدم دوسش دارم تنها کسی که تا حالا خوشم اومده ازش اونم دوسم داره.میخوام بدوم چیکار باید بکنم این دوس داشتن ادامه داشته باشه وتا آخر همینجوری بمونه و به ازدواج ختم بشه.کمکم کنین لطفا چون نمیخوام از دستش بدم

  • سلام
   اینو فقط بگم که پسر از دختری که بخواد خودش پا پیش بذاره و اون ابراز احساسات کنه خوشش نمیاد.شاید اول جوابش منفی نباشه ولی به مرور زمان چیزای خوبی پیش نمیاد
   هیچی مثل صبر نیست.منم از یکی خوشم اومده ولی اصلا شرایطشو ندارم

 33. سلام من عاشق یکی شدم خیلی ام دوسش دارم طوری ک دعوامون میشه طاقت نمیارم من زنگ میزنم اونم خداییش خوبه بنظر دوستم داره ولی ی احساسی بهم میگه موندگار نیست ب نظر شما چطوری بفهمم عاشقمه

 34. سلام من باپسری حدود 1ماهه اشنا شدم ایشون چیز زیادی از من نمیدونه یعنی خودش نخواسته بدونه بیشترم حرفای سکسی میزنه .میگه ازم خوشش میادو میخواد باهام ازدواج کنه . ولی میگه باید بیشتر اشنا شیم وهمشم میگه سکس کنیم صبح تا شب باهم چت میکنیم ولی وقتی پیشنهادشو قبول نمیکنم دیگه کمتر باهم حرف میزنه. وقتی میگم راضی نیستم میگه من خر نیستم که این همه راه میام این همه پول خرج میکنم میام با اون پول میتونم با چندتا زن که باپول کارمیکنن باشم. واقعا موندم چیکارکنم چون مطمین نیسم دوسم داره یا نه

 35. سلام دوستان وقتتون بخیر شمارو به خدا جواب مشکل منو بگید بدجوری تو سردرگمیم
  من23سالمه داروسازی میخونم یه دختر زشت حجابی که150سانت قد دارم.البته بدون مقنعه خوبم ولی چون حجابم بهم نمیاد خیلی زشتم.باورکنین دوستام بدون مقنعه منو نمیشناسن از بس تغیر میکنم و خشکل میشم تاحالا کسی بهم نگفته خشکل یا از همه بدتر کسی بهم پیشنهاد نداده!خیلی واسه خودمم عجیبه حتی تو خیابون بهم تیکه نمیندازن خیلی گناه دارم.دوستای دیگم هستن خیلی زشتن تازه چادری هستن باز میگن امروز یکی بهم پیش نهاد داد مزاحمم شد ولی من هیچی!البته قیافمم بچه میزنه مثل بچه دبیرستانیا
  همش پیش خودم میگم پاکدامنی و نجابت و دوست پسر نداشتن بسه چون دوستای دیگم هر روز با یکین حجاب بدی دارن به اصطلاح فشنن روز به روز خواستگاراشونم بیشتر میشه با اینکه نه به خدا نه وجدان نه عرف پایبند نیستن
  همش میگم حالا چی میشه مثلا موهاتو بندازی بیرون یا لاک بزنی یاآرایش غلیظ داشته باشی
  فک کنین من از یکی خوشم بیاد مثلا هم کلاسیم کلی قرآن کلی نذر کلی گریه ولی چیزی نمیگم چون میگم تابلومیشه آبروم میره این دورو زمونه عادی هم با مردم رفتار کنی میره میگه فلانی عاشقمه حالا این کارام بکنی دیگه هیچ
  بعد یه مدت میشنون پسره با یکی دوست شده و منم دیگه هیچ باز باید غصه بخورم
  نمیدونم کار درست چیه؟ شما میگین نجابت ؟واقعا واسه من مفهوم مبهمی داره.یهروز که با همکلاسیهام خیلی میخندم میام خونه عذاب وجدان که چرا نجابت نداشتم کلا دختر انرژی مثبتیم دوستام که دخترن میگن باحالی مودبی بانمکی کلا پسرامونم خبر رسیده بین خودشون بهم میگن نمکدون یا نبات!الان نمیدونم خوشحال باشم یا عذاب وجدان داشته باشم.نجابتم چی میشه؟
  وقتی از کسی خوشم میاد چه کارکنم درحالیکه به اونم حق میدم میگم کی از من از این قیافه خوشش میاد؟البته جای تغییر دارم همش خودمو تصور میکنم یه روز که موهامو انداختم بیرون آرایش عالی لباس خوشکل میرم پیش دوستام بعد همه میگن واوووو تعجب و اونجا عشقم عاشقم میشه ولی درعمل هیچوقت این اتفاق نمیفته
  با اینکه میدونم برای عاشق کردن باید زیبا بود ولی وجدانم نمیزاره کاری بکنم
  لطفا دلداریم بدین.ممنون

 36. سلام
  اینا همش حرفه.من عاشق پسری بودم که خودشم می گفت دوستم داره.ولی یک دفعه بدون دلیل ترکم کرد.تازه فهمیدم چون پولدار نبودم ترکم کرد.الان هم رفته با دختری که وضع مالیه خیلی خوبی دارن.عشق ی دروغه بزرگه.

 37. عاشق شدن و عاشق موندن لیاقت میخواد….
  بیخودی عشق و بدنام نکنید
  من هشت سال تمام عاشق مردی بودم و هستم که هیچ وقت بهش نگفتم چقدر دوستش دارم، توی رفتارم هم شاید هیچ وقت نشون ندادم چون غرور دخترانه ام مانع میشد
  همیشه از ته قلبم میخواستم مال من بشه،علاقه شدیدی بهش داشتم،ولی چیزی نگفتم
  تا وقتی که فهمیدم اون مجرد نیست،حتی یه بچه تو راه داره، هشت سال پیش خیلی غصه خوردم ولی پای عشق پاکم وایسادم، توی خیال خودم با عشم زندگی میکردم، خیلی رویایی بود
  این عشق هشت ستل ادامه داشت شاید من سالی یک بار هم نمیدیدمش
  اما یه روز اون اومد دقیقا جلوی خونه ما یه خونه رهن کرد، ازینکه نزدیکم شده بود واقعا خوشحتل بودم، آرزو میکردم همیشه خوشحال و خوشبخت باشه حتی اگه واسه من نباشه
  باز میگم اون هیچ وقت نمیدونست که من عاشقشم
  تا اینکه متوجه شدم خیلی تو زندگیش مشکل داره، از همسرش جدا شد و تنها موند، ازینکه زندگیش اینطور شد ناراحت شدم، ولی من از ته قلبم با تنام وجودم از خدا خواستمش و هیچ وقت هم تصمیم ازدواج با کس دیگه رو نداشتم
  تا اینکه یه روزی یه جایی یه موقعیتی پیش اومد که اون طرف از عشق هشت ساله هودش به من گفت، اون گفته بود که از اون زمان عاشقم شده بوده، اما پایبند به زندگیش بوده، اون مرد پاک و سالمی بود، شاید بخاطر حسی که تو این سالها به من داشت احساس گناه هم میکرد، بت اینکه همدیگرو هیچ وقت نمیدیدم، شاید همون سالی یک بار اون هم چند ثانیه فقط از کنار هم رد شدن اون هم داخل ماشین!!!!
  این یه معجزه بود…. من و اون سالعا همدیگرو دوست داشتیم، یه عشق پاک داشتیم ولی از هم اصلا خبر نداشتیم…
  الان بهم رسیدیم،سه ساله باهمیم، هیچ کس نمیتونه به عشق بینمون لطمه بزنه، عاشق شدن یه معجزه است، عاشق موندن یه هنره
  ما با صبرمون عشق پاکمون نتیجه داد، خدا ته دل هرکسی رو میدونه و به خواستش میرسونه
  ایشالله همه عاشقها اگه واقعا خالصانه عاشق بشن به عشقشون برسن و اگه هم نرسیدن، به عاشق شدنشون افتخار کنن، و ذعا کنن هرجا که عشقشون هست تا ابد خوشحال باشه، به این میگن عشق واقعی…