۵ روش عاشق کردن دیگران

دانلود کارگاه های یک فراکاو:

++ کارگاه آموزشی درمان مشکلات جنسی (سکس تراپی)

++ دانلود کارگاه مشاوره ازدواج و خانواده

++ دانلود کارگاه طرحواره درمانی دکتر حمیدپور

++ دانلود دوره کاربردی درمان اختلالات اضطرابی

++ دوره تکمیلی درمان شناختی رفتاری اختلالات روانی

++ دانلود دوره درمان اختلالات روانی با رویکرد شناختی رفتاری – CBT :

++ دانلود دوره کاملا کاربردی درمان مشکلات جنسی زوجین و زوج درمانی

++ دانلود کارگاه بازی درمانی play therapy

===========================================

 

برخـی افراد ممکن است با خواندن این مقاله پیشنهادات من را غیر اخلاقی و غیر منـصـفانـه تلقی کنـنـد. بـه بـازی گرفتن احساسات دیگران کار نـا پـسـندی است بـخـصوص کسانی که بسیار دوستتان دارند. خیلی خوب میشد هر کسـی را کـه خـواهان او بـودیـد سـهـل و آسـان بـه دست میاوردید بدون آنکه نیاز به نقش بازی کردن داشته باشید. اما متاسفانه دنیای واقعی همیشه اینگونه عمل نـمـیکند. بعضی وقتها شما به امید بدست آوردن فرد خاصی ماهها خود را به آب و آتش میزنید به عشق او زنـدگی میکنـید و حسرت داشتنش را میکشید و عاقبت بدون ثمر و نتـیجـه ناکام می مانید. و آنـجاسـت کـه راهـکـارهـای ذیل ناگهان همچون موهبتی آسمـانـی جـلـوه گـر خـواهند شد.

البته توصیه های من سحر و جادو نبوده و آنگونه نیز نمیـبـاشـدکه شخصی را برغم خواست و میل باطنی و با بکارگیری این تکنیکها وادار بـه آن کند که دلباخته و عاشق شما گردد. کاری که این تکنـیـکها انجام می دهند شـانـس و اقـبـال را بمقدار زیادی به سود شما افزایش می دهند. آیا این کار شرورانه و نادرست است؟ من اینطور فکر نمیکنم بنابراین به مطالعه خود ادامه دهید.

____________________________________

زبان کودک دانستنفیلم های روانشناسیآموزش هیپنوتیزم

____________________________________

● زیاد معاشرت کنید… سپس غیر قابل دسترس گردید
هـر چه بیشتر با شخصی ارتباط داشته باشید آن شخص بیشتر شما را دوست خواهد داشت. این را دیوید لیدمن متخصص رفتار انسانها بیان می کند. در واقع حق با اوسـت. چندین مطالعه دیگر نشان داده کـه در مـعـرض قـرار گـرفـتن مکرر با هر محرک خاص ما را نسبت به آن محرک علاقه مند تر می گرداند. (تنها زمانی این نظریه صدق نمی کنـد کـه واکنش اولیه ما به آن محرک منفی باشد). بنابراین در ابتدای آشنایی از آنکه کناره گیـر، گریزان و غیر قابل دسترس باشید، پرهیز کنید. در عوض به دنبـال بهانه های فراوان برای آنکه وقت خود را با وی بگذرانید باشید.
اکنون حواستان را کاملا جمع کنید چون این مرحله زیرکانه بوده و احتیاج به مهارت دارد. درست زمانی که مطمئن شدید که او را مجذوب خود کرده و محبوب گشته اید به تدریج معاشرت خود را کاهش داده و کمتر در دسترس قرار گیرید و این کـار را تـا زمانی کـه وی دیگر شما را دیگر ملاقات نکرده و نبینـد ادامه دهید. شـما هم اکنون “قانون کمـیابی” را بطور مؤثر بکار گماردید. همه ما واقف هستیم که: مردم خـواهـان چیزهایی هستـند که نمیتوانند داشته باشند. و همیشه در دسترس بودن شـما سبب کاهـش ارزش و شـان شما می گردد. برای مثال هـرگـاه پـایتان را از در خانه بیرون بگذارید و با توده عظیمی از الماس بروی زمین روبرو گردید، کم کم برایتان عادی شده و دیگر آنها را بچشم سنگهای گرانبها و ارزشمند نخواهید نگریست. این قانون کمیابی است که سبب میشـود بـیشتر طالب آنها گردید. با آنان باشید و سپس کمیاب گردید و مشاهده خواهید کرد محبوب تر می شوید. ما مرتبا در مورد مسایلی چون شور و اشتیاق، جـاذبـه جـنـسـی و عـشـق صحبت به میان میاوریم اما به “شباهت ها” اشاره ای نمیکنیم . بـایـد آگـاه باشیم افراد با خصوصیات متضاد در بلـنـد مـدت جـذب یـکدیـگر نـمی شوند. ما همواره در جستجوی شباهتها میان خود و شریک زندگیمان می بـاشیم. اغـلب ما بـا گـشـتـن و مـعـاشرت با دوستانی که مورد علاقه امان نمی باشند ترس داریـم پس چـرا با مـعشـوق خود چنین کنیم؟ علاقمند بودن و دوست داشتن کسی بسیار مهم تر از آن است که ما عاشق آن فرد باشیم. تنـها شباهت های اخلاقی و شخصیتی ما نیست که حائز اهمیت میباشد. هرگاه شما با فردی کـه از لـحاظ ظاهـر شبـیـه شـما باشد آشنا گردید، احتمال آنکه وی شیفته و دلباخته شما گردد ۴ برابر بیشتر میباشد.

● کار دلپسندی برایش انجام ندهید…. بـگذاریـد او برایتان کارهای دلپسندی انجام دهد
هرگاه شما کار پـسـنـدیـده ای بـرای شـخـصی انجام دهید، از دو جهت احساس خوبی خواهید داشت: احـساس خـوشـنودی از خـودتان و صمیمیت با فردی که شما اندکی با عملتان لوسش کرده اید. ما معمولا بمنظور توجیه زحمات و یا هزینه هایی که صرف فرد مورد نظر کرده ایم در شایستگی و استحقاق وی مبالغه وخیالپردازی میکنیم. سـرانجام آنکه:ما آن فرد را بیشتر دوست خواهیم داشت.هرگاه شخصی برای ما کار پسندیده ای انجام میدهد، خوشنود میگردیم. اما در کنار آن احساسات ناخوشایند دیگری نیز تظاهر خواهند کرد. گاه غرق در هیجانات میشویم. در تـنگنا قرار می گیریم که مانند همان فرد بامعرفت که آن لطف را در حق شما کرده عمل نماییم یعنی آنکه لطفش را جبران کنیم. و حتی زمانیکه آن عمـل نـیک از سوی شخصی صورت می گـیـرد کـه شـما علاقه وافری به وی داشته اما نسبت به احساسش نسبت به خودتان مردد هستید، مسئله بسیار بغرنج تر میگردد. متوجه منظورم می شـوید؟ هنگامی که ما شیفته و شیدای شخصی می شویم، ناگزیریم برای او کارهای لطف آمیزی انجام دهیم.اما بهتر آنست اجازه دهید او شما را لوس کند.

● به او نگاه کنید…
زیـک روبیـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه ای را صورت داد تا دریابد آیا قادر است عشق را بطور علمی توسط ضبط مدت زمانی که دو عاشق بیکدیگر چشم دوختـه انـد، مورد اندازه گیری قرار دهد. وی دریافت که دو فردی که عمیقا عاشق یکدیگر می بـاشند ۷۵ درصد از زمانی را که گفتگو می کنند، به همدیگر نگاه می کنند. و هـنـگـامی که فرد ناخوانده ای به میان صحبتشان وارد میگردد آهسته تر روی از یکدیگر برمی گـردانـنـد. در گـفـتـگوهـای معمولی افراد ۳۰ تا ۶۰ درصد از وقت را به نگاه کردن به یـکدیـگر اخـتـصـاص می دهند. اهمیت مقیاس روبین واضح میباشد: احتمال آنکه بگوییم دو فرد تا چه میزان عاشـق و دلبـاخته یـکدیـگر هستند را می تـوان بـا انـدازه گیـری مـدت زمـانـی کـه آن دو عاشقانه به یکدیگر زل می زنند تخمین زد. برخـی روانـکاوان از آن در حین مشاوره برای آنکه دریابند تا چه اندازه زوجین به یکدیگر علاقه و عشق دارند سود می برند. هـمچنین این موضوع اطلاعات سودمند زیادی را بـرای آنـکه بـخواهید شخصی دلباخته شما گردد در اختیارتان قرار میدهد. اینگونه که: هرگاه به شخصی که دوسـتـش می دارید در حین گفتگو ۷۵ درصد از زمان به وی نگاه کنید. با این کار مغز آن فرد را فریب میـدهید. مـغز آن شخص آخرین باری که فردی تا این اندازه به او نـگـاه کـرده را بـخاطر آورده و تـحلـیـلش از این نگاه طولانی، وجود عشق و علاقه خواهد بود. در نتیجه این طـور مـی انـدیـشد که عاشق شما است و مغزش شروع به ترشح فنیل اتیلامین (PEA) می کند. ایـن مـاده از خانواده آمفی تامین ها میباشند که توسط سیستم عصبی ترشح میگردد.هنگامی که ما عاشق میشویم PEA همان عاملی است که سبب تعریق کف دستان، احساس دل آشوبی، و افزایش ضربان قلب میشود.هر چه شخصی که شما خواهانش میباشد PEA بیشتری بدرون جریان خونش جاری گردد احتمال آنکه او دلـبـاخـتـه شـمـا گـردد افـزایـش میـیابد. زمانی که شما نمی توانید صادقانه فردی فرد بی رغبـتـی را وابسته خود کنید، بکارگیری این تکنیک تولید PEA را کاملا میسر خواهد نمود. امتحان کنید.مطمئن هستم از نتیجه کار خود شگفت زده خواهید شد. زمـانـی کـه بـا شخصی هستید به وی حس عاشق بودن را القا کنید و اینکه او سـرانـجـام بـاورش شـود که عاشق شما است، زیاد بطول نخواهد انجامید.

● روی برنگردانید…
دیـگر یـافته های تعیین کننده در تحقیقات روبین: اگر فردی بـه زن و شوهری که در حـال گفتگو هستند، ملحق گردد، مدت زمان زیادی طول می کـشـد تـا نگاه آن زوج از یکدیگر منحرف شده و به نفر سوم برگردانده شود. باز هرگاه این عمل را با شـخصـی کـه هنوز دلباخته شما نگشته بکار بندید، به او طوری القا میکنید کـه گویی دلبـاخته شماست و باعث سرازیر گشتن مقدار بـیـشـتـری PEA داخـل جریان خونش می شـوید. لئیل لونـز، مـتخصص روابط انسانها، این تکنیک را “چشمان آب نباتی” نـام نـهـاده. چشمانتان را به چشمان فردی که دوستش می دارید قفل نموده و ثابت در همان حالت نگه دارید. حتی زمانی که او صحبتـش پـایـان یـافـت و یا آنکه شخص دیـگـری به شما مـلـحـق شد، روی برنگردانید. وقتی سرانجام خـواسـتـیـد چشمانتان را از چشمانش برگردانید (پس از ۴-۳ ثانیه) آن کار را با بی میلی و آهستگی انجام دهید دقیقا مانند آنکه توسط یک آب نبات به یکدیگر چسبیده اید. شاید این تکنیک زیاد سودمند به نظر نرسد ولی باور کنید هرگاه بطور صحیح صورت گیرد از تعجب نفس شما را بند خواهد آورد. اگرآنقدر کمرو و خجالتی می باشید که قادر نیستید مستقیما به چشمها خیره شـویـد از تکنیک آب نـبـات صـرف نظر کرده و از این روش استفاده نمایید.بفردی که وارد گفتگوی شما شده روی برگردانده اما به محض آنکه سخنان آن فرد پایان یافت، بـه سرعت چشمانتان را به سمت شخص مورد علاقه خود بازگردانید. این یک حرکت بررسی کنـنده است. شما میـخواهید واکنش وی را از آنچه گوینده بیان داشته مورد بررسی قرار داده و بـه وی تفهیم کنید که بیش از آن فرد به او علاقه مند هستید.

● از علم مردمک سنجی کمک بگیرید…
ما هـمگی با حالت چشمها پیش از خواب آشنا هستیم وقتی بـه آنها مینگریم نگاهـی خمارآلود است. شما تنها به یک چیز برای ایجاد حالت چشمان پیش از خواب نیاز دارید: مردمک های بزرگ و متسع. بر طبق علم مردمک سنجی این عاملی اسـت کـه هـمه ما به آن پاسخ می دهیـم. شـما قادر نیستید مردمک چشم خود را آگاهانه کنترل کنید (به همین خاطر است که می گویند چشمها هیچگاه دروغ نمیگویند). اما شما میتوانـیـد با ایجاد شرایط مناسب حالت مردمک منبسط را پدید آورده و به نتیجه دلخواه بـرسید. ابتدا نور را کاهش دهید. هـرگاه میـزان روشـنـایـی و نـور مـحیـط کاهـش یابد مردمک چشمها متسع میگردند. به همین خاطر است که استفاده از نور شمع و یا کلیدهای کاهنده نور چراغها در رستورانهای رمانتیک ضروری میباشد. تنها با ملایم کردن و کاهش نور نیست که چهره ما جذاب تر بنظر میرسند، مردمکهای منبسط نیز سودمند هستند.

فروشگاه یک فراکاو

دانشمندان ۲ تصویر از یک زن را به مردان نشان دادند. هر دو تصویر یکسان و مشابه بود یکی از دو تصویر طوری دستکاری شده بود که مـردمک چشـمـها بـزرگـتـر بـنـظر بـرسنـد. زمانی که تصویر دستکاری شده را نشان مردان دادند، آنهـا زن را در تـصـویـر دسـتـکاری شده، ۲ برابر جذابتر از تصویر واقـعـیـش تـشـخیـص دادنـد. بـروی چهره مردان نیز آزمایش مـشـابـهـی صـورت گـرفـت و بـه زنـان نـشـان داده شـد و نـتایج مشابهی حاصل گشت. همچنین هنگامی که ما به چیزی علاقه داریم و دوستش می داریم می نگریم، مـردمک چشمانمان باز بزرگتر و متسع می شوند. این را نیز می تـوان تـوسـط تـصـاویـر به اثبات رساند. این بار پژوهشگران تصویر یک زن زیبا را میـان تـعداد زیـادی از تـصـاویر معمولی و پیش پا افتاده قرار دادند سپس تغییر اندازه مـردمـک چـشمهای مردان حین مشاهده آن تصاویر را مورد بررسی قرار دادند. بدون اسـتـثـنـا مـردمـک چـشـمهـای مردان بروی تصویر مورد نظر منبسط می گشت. این یعنی که هرگـاه شـمـا شـدیدا مجذوب شخصی شده باشید باید تا حالا مردمک چشمانتان مانند حفره های سیاه متسع و بزرگ شده باشد!
بیژن زمانی

درباره ی sardabir

همچنین ببینید

خیانت زناشویی

دانلود درمان خیانت زناشویی با روش EMDR

خیانت زناشویی را می توان به سادگی نقض پیمان یا مفاد پیمان زناشویی دانست. این ...

239 دیدگاه

 1. salam
  rastesh in hai ke goftin dorost ama in zamaiye ke har do taraf motmaen hasan ke hamdiga ro doost daran va on bitavajohi kardan be taraf moghabel hamar ba chashniye doost dashtan hast
  man khodam be onvane yek 2khtar agar kasi ba man intori raftar kone makhsosan kasi ke doostesh daram ehsas mikonam behem bitavajohi shode va on hese dost dashtani ke be tarfe moghabelam dadam nagerefte ya barash mohem nist
  in khodesh baes mishe nesbat be ham bitafavo beshim va in kheli sakht va ghere tahmole?

  • Negar jan in rahkarha baraye kasani nike vaghean eshghe 2tarafe darn mamolan vase eshghaye 1tarafe pishnahad mishe . tahte sharayeti ke be shakhsi alaghe darid ama tarafe moghabel ya ehsasi be shoma nadarad ya andazeye shoma doseton nadarad dar in sorat ba bekar gereftane in chan ta kar mitonid ta hododi movafagh beshin

 2. با سلام خدمت شما

  فکر می کنم که شما مطلب را با دقت نخوانده اید و با توجه به احساسات پاک خودتان نظر داده اید من به شما پشنهاد می کنم که یک با ر دیگر با دقت خوانده و سپس نظر بدهید.

  موفق و موید باشید.

 3. به یادتون هستم به یادم باشید http://www.roolygta.wordpress.com

 4. عشق یک مسئله کاملاً قلبی و معنوی هست و برای عاشق کردن اگر عاشق نباشیم مفهوم تسخیر کردن دیگران می شود البته بسیار متشکرم که این مطلب رو نوشتید و قدر زحمات شما را متوجه می شوم ولی فکر می کنم عشق بی قانون است و اگر روشی برای آن طراحی شود آن را قانون مند می کنیم که این با اصل عشق در تقابل می باشد و شاید دلایلی همچون شهوت و یا میل به محبوب بودن و یا بسیاری از صفات ناپسند اولین بار باعث شد که بسیاری از ما انسان ها فراموش کنیم که عشق قانون و حتی مرزی نباید داشته باشد.

  عشق زمینی خودخواهی می آورد حال آنکه عشق الهی و عشق به تمام مخلوقات خدا از خودگذشتگی را ایجاد می کند.

  موفق و سربلند باشید.

 5. شاید بهتر باشد به جای عاشق کردن بگوییم فریب دادن یا تسخیر کردن یا …. گناه کردن.

  هر گناهی پاسخی دارد از سوی قوانین ثابت جهان

  بسیار بد خواهد بود اگر به کنار دریا برویم و زباله ای در آنجا رها کنیم چون اگر تمام انسان ها چنین کنند دیگر زمین قابل زندگی نخواهد بود.

 6. سلام. مطلب جالبي بود اما ايكاش استناد به تحقيقات دانشمندان رو مستند تر و مشخص تر و دقيق تر و -در صورت ممكن – با درج لينك انجام ميدادين تا مي تونستيم بيشتر استفاده كنيم.
  در هر صورت جالب بود، خسته نباشين : )

 7. endlesslove43 عزیز

  سلام خدمت شما

  بحث ما درباره ایجاد علاقه است نه استثمار دیگری و نفی وجود عشق

  خوب بلاخره این را نیز بدانید که شیوه های برای ایجاد دوستی باید پیدا کرد .

  این طور نیست؟

  • دقیقا همینطوره. حتی کسی که به رابطه دوستی سالم و آینده دار تمایل داره نباید منتظر بشینه تا عشق و دوستی از هوا ایجاد بشن چون نمیشن! این شیوه بسیار کاربردی و البته درست هستش. :)

 8. مطلب جالبي بود .به نظر من كه به طرز عجيببي درستن

 9. با سلام
  این نظرات و راهکارها همه درست هستند ولی به نظر من اینها همه کارهایی هستند که ما زمانی می تونیم انجامشون بدیم که کسی عاشق ما شده باشه و حالا می خواهیم که عشقش به ما بیشتر بشه و براش جذابتر باشیم . جناب فراکاو اگر براتون امکان داشته باشه آدرس ایمیلتون رو میخواستم . آخه من احتیاج به صحبت کردن و راهنمایی دارم. ممنون

 10. با سلام
  مطلب بدی نبود – به نظر من افرادی که به هم علا قه دارند هم این قوانین را بدون اینکه بدانند رعایت می کنند (لبته تا حدودی)و این راهنمایی ها به درد افرادی می خورد که به طرف مقابل علاقه پیدا کرده باشند و بخواند که ببیند طرف مقابلشون چه نظری دارند و آیا او هم به او علاقه داره و تازمانی که دونفر قلبی به هم علاقه نداشته باشن زورکی نمیشه یک نفر را عاشق یکی دیگری کرد .
  آیا این طور نیست؟

 11. من دانشجو هستم وعاشق استاد خودم كه يك زن يا دختر است شده ام وخانه ان درتهران ولي خانه مادرقزوين است او هفته اي يكبار به قزوين مي ايد ودرس ميدهد ومن عاشق او شدم ميخواهم به بفهمانم كه عاشق او هستم ولي او به من توجهي نميكند ميخواهم ديگر ازاو جدا نشوم مراراهنمايي كنيد

 12. من دانشجو هيستم وعاشق استادم كه يك زن است هستم او خانه اش تهران ولي خانه ما قزوين است من ميخواهم كاري كنم كه او بفمد من او را دوست دارم و وقتي من داخل كلاس به عشق او لوس بازي درمياورم به من توجهي نميكند من ميخاهم كاري كنم كه ديگر از او جدانشوم او به بچه هاي ديگر نسبت به من بيشتر اهميت ميدهد ولي من او را هميشه دوست دارم و سن او ازمن بيشتر است نميدانم ازدواج كرده است يا نه حتي در اينترنت هم از روي فاميلي شماره تلفن خانه شان را گشتم به قدري زياد بود نشد و گفت با اسم بايد بگرديد و من اسم پدر ان را بلد نيستم چه كار كنم او به سمت من بايد و با من ارتباط برقرار كند متشكرم
  mohsen_sportnew@yahoo.comايميل بزنيد
  خانم پازوكي استاد زبان دانشگاه ازاد اسلامي واحد قزوين هميشه به يادتم
  ilove you

  ______________________-

  مدیر وبلاگ:

  محسن عزیز بهتر اس بازنگری در این رابطه داشته باشید… و با یک مشاوره یا روانشناس صحبت کنید.

  چون اساس این چنین علاقه ای بر پایه احساسات است.

  • سلام
   نمیدونم این مطلب رو کی گذاشتی اما من فک میکنم بتونم کمکت کنم چون خودمم یه خانمم.خانم ها کلا عاشق مردهای مرموز و با شخصیت میشن.پس سعی کن جلوش ببخشیدا ولی ادا اطوار در نیاری.سعی کن مرموز باشی.طرفش نرو و سوال پیچش نکن ولی سعی کن نگاه خای معنی دار بهش بندازی به این صورت که یواشکی نگاش کن و لی تا نگات کرد خودتو بزن به اون راه.سعی کن تابلو نباشه که عمدا داری این کارو میکنی.درستم حسابی بخون اگه کسی پیداشه که از تو جلوش بابت یه استعدادت تعریف کنه (مثلا تو یه رشته ی ورزشی تو دانشگاه حسابی گل کاشتی)خیلی خوب میشه.جلوش اصلا به دخترهای دیگه اهمیت نده.سعی کن تنها بشینی،سوالای الکی نپرسی.زن ها عاشق مردهای مغرورن، مغرور باش ولی نه با توهین وتحقیر اطرافیانت بلکه با مرموز بودن. تیپ مردونه بزن بی شک زنی که استاد دانشگاس از به اصطلاح مردهای جقله(ببخشیدا…)خوشش نمی آد.سعی کن یه مرد به تمام معنا باشی.البته اول بپرس تا مطمئن شی مجرده.

 13. سلام فرموده هاتون رو با کنجکاوی مطالعه کردم.نمیدونم درسته یا نه به این دلیل که متاسفانه نمیتونم امتحانشون کنم.اما نکته ای هست که برام مهمه وازتون میخوام در صورت امکان با پاسخی هرچند کوتاه منو راهنمایی کنید.میخواستم بدونم این نکات فقط باعث شدیدتر شدن عشق در یک برهه زمانی میشه یا اینکه میتونه باعث عمیق تر شدن ریشه دار شدن ودر نهایت ماندگار شدن این عشق بشه.در مورد هر دو طرف.میبخشید.ممنونم و خدا قوت

 14. salam
  mohsen jan in dastan zendegi mane
  bekhon va ebrat begir
  man yek daneshjoye dar had kheili khob reshtam bodam
  man nafar aval reshtam bodam
  dars man va vijegihaee ke khoda dar man gharar dade bod sabab shode bod ke kheiliha dore man jam beshan.
  ostadi to daneshgah ma nabod ke az man tarif nakone …

  yek ostad dokhtar ke 4 sall az man bozorghtar bod be tabiri ashegh man shod
  sare kelashaee ke dasht be sorat kheili ajib az man tarif mikard
  jori ke ham dige az ehsase on be man ba khabar shode bodan
  ta ye roz be vasete inke man projee ro bardaram shomaram ro gereft .
  dige az on rooz bod ke be har bahanee be man zang mizad.
  sene man 20 sale bod vali be tabire kheiliha bozargtar az senam bodam
  man ro davat mikard biron nahar va hesabi saii dasht ke khodesh ro to delam ja kone
  khob khodaeish vijegihai khob ziadi dasht.
  sareton ro dard niaram man ham behesh alaghe peyda kardam
  shadid…

  ostadam daneshjoye doktora bod va borsie kheili gharar madarha gozoshte shod.
  ama on baraye tahsil raft va dige khabari azash nashod.

  man ro ta sar had afsordegi shadid pish bord .
  cheghadr ghors va ampol aramesh bakhsh tazrigh kardam jori ke neshani az on sina sabegh dar man nabod.
  man ta on moghe hata to cheshm ye dokhtar gharibe ham neghah nakarde bodam

  adam namaz khoni nabodam yani kolan khanevade mazhabi nabodan.
  ama khoda bod va namaz ke man ro az in bohran biron ovord.

  vali ta on sina sabegh mishodam kheili zaman niaz bod.

 15. مطلب خیلی جالب بود. لذت بردم. ممنون واقعا
  درمورد اینکه بعضی از خوانندگان این روش ها رو فریب می دونن، میشه اینجوری هم گفت که اصل لازم ضروری عاشق کردن عاشق بودنه!
  به این فکر کردید که شاید یه عروسک ساخته بشه که به ما نگاه کنه و مردمک چشمش گشاد شه، یا یه حیوون با این خصوصیات.
  آیا بازم ما عاشق میشیم؟ معلومه که نه! چیزی که توی نگاه وجود داره صرفا خود عشق و تلاش برای عاشق کردنه. این خودش دلیل کاملیه.
  بازم نظرم اینه: برای عاشق کردن، عاشق بودن ملاک هست. نگاه کردن و این کارا روشهایی برای گوشزد کردن و به نوعی bold کردن عشقه. یعنی طرف مقابل محترم من تو رو دوست دارم و ببین که برای عاشق کردن تو تلاش می کنم. و خوب هرآنچه از دل برآید خوش آید……

  بازم ممنون!

 16. واقعا به من کمک کردید . مرسی

 17. a href=”” title=””>


  سلام
  راستش مطالب خیلی خوبی بود . می خواستم از شما در مورد یه مساله ای نظر بخوام اینکه من با یه فردی تو چت آشنا شدم و چند روز بعد با هم تلفنی صحبت کردیم و ایشون در مورد اینکه من باید چه جوری باهاشون رفتار کنم صحبت کردن و بعد هم ازم خواستن که جوابمو در مورد اینکه می خوام با ایشون باشم یا نه ؟ رو بدم منم بعد از اینکه فکر هامو کردم نظرمو که منفی بود دادم . حالا ایشون می گن که شما به من نامردی کردین وبا من بازی کردین به نظر شما ایشون عاشق هستن یا اینکه منو مسخره کردن و باعث عذاب وجدان من شدن؟
  اینم بگم که دلیل اینکه من به ایشون جواب نه دادم این بود که واقعا چیزی رو که ازم می خواستن در رابطه با این که چطور باید باهاشون رفتار کنم از دستم بر نمی او مد و جالب اینکه بعد از اینکه این دلیل رو آوردم گفتن که حاضرن من هر طوری که می خوام با هاشون رفتار کنم ولی با ایشون باشم.ایشون 19 اندی سن دارن و من 18 اندی سن دارم و هنوزم همدیگرو ندیدیم و به طور کامل با من ورفتارهام آشنایی ندارن ولی ابراز علاقه می کنن واینکه وقتی ازشون می پرسم چرا از من خوشتون اومده می گن واسه جدیت و منطقی بودن ومهربون بودن وذاتمو وصداموو....خوشم اومده.اگه منو راهنمایی کنین ممنون می شم.
  a href="" title="">

 18. شما مطمان باش كه ايشون جز اينكه مي خواهد شما را بكند كار ديگري ندارد و شما چون من مردها را به خوبي مي شناسم چون آخر هر دوستي sex است البته بستگي به خودت دارد ميتوني قرار ملاقات بذاري و ببيني و …و مي توني اصلا محل نذاري چون اون فقط يك آيدي از شما دارد نه شماره نه آدرس و نه… پس اگر خواستي بيا با من دوست شو چون من همون اول رفاقت مي گم مي خوامممممممممممممممممممممممممم بكنممممممممممممممممممم.

 19. ببینید من می گم ایشون قصد ازداج داره نه دوستی و پیشنهاد ازدواج داده اونوقت شما می گین که………………… در ضمن با هیچ کی دوست نبودم و نخواهم بود.

 20. خانم ببينين.كي بورد ايشون كه كنتور نداره نشون بده فقط با شما چت كرده!!!!
  از كجا معلوم كه به 100 نفر ديگه اين پيشنهادات رو نداده باشه!!!!؟
  من خودم مرد هستم و هم جنس هامو خيلي خوب مي شناسم.
  همه اول به بهانه ي اين كه مي خوان ازدواج كنن مي رن جلو و بعد، از اون دختر سو استفاده مي كنند.اصلا دختر باورش نميشه كه يه پسر تو عشق بهش دروغ بگه . و اين جور آدما اغلب از اين احساس شما سؤ استفاده مي كنند.
  اگه واقعا عاشق شماست عين بچه ي آدم دست پدر مادرشو بگيره و بياد خواستگاري.
  اما وقتي تو خيابان مي خواد از شما خواستگاري بكند بدانيد تو خيابان هم از دست خواهد داد زندگيش را.
  پسري كه اين قدر راحت به شما پيشنهاد داد بدونين اين پيشنهادات رو قبلا به 100 نفر ديگه داده و قبلا با خيلي هاي ديگر ارتباط داشته است.يك عشق پاك به اين راحتي ها تو دهن نمي چرخه و به زبون نمي ياد.
  فكر كنم متوجه منظور من شده باشين.
  هر چي زود تر ام شي بزنين بهتره . تا اونم حاليش بشه كه ما از اون دختر ها نيستيد و دست از سر شما برداره.
  فكر كنم حالا كاملا متوجه منظور من شديم

 21. مطالب خوبی بود..لطفا در رابطه با ابراز احساسات هم مطلب بگذارید.هر موقع که گذاشتین از طریق ای میلم خبر بدین لطفا ..ممنون موفق باشید

 22. salam .man ham nazare zohre khanoomo daram ke dar avaielae nazarat be hesh eshare kardan.lotfan adresse emiletoon roo baram bezarid be komake shoma ehtiaj daram.mamnon khaste nabashid

 23. سلام
  مشکل من داره اصاصی میشه من عاشق سه نفر شدم که هم جنس خودم هستند (مذکر)
  دوستشون دارم ولی احساسشون را دربارهی خودم نمی دونم
  میشه ایملتون را واسم بفرستین چون می باهاتون مشورت کنم

 24. cheghadr Sepehr ghashang harf zad. vaghan tahte tasir gharar gereftam. man ham ba nazaresh kamelan movafegham. eshghe asil o vagheiee sakht be zabiin miad
  behetun pishnahad mikonam in ketab ro hatman bekhunid
  Aia to an gomshodeh am hasti??
  nevisande: barba D.Angleis

 25. با سلام من مدتي است به يك دختر غريبه علاقه مند شده ام البته قصدازدواج دارم باهاش در آينده واوهم در جريان است وميداند من عاشقش شده ام اورا زياد در كوچه شان ديده ام هروقت ميبينمش ضربان قلبم به اوج خود ميرسد وهروقت سعي كردم كه صحبت كنم نتوانستم چه بايد بكنم ؟ اصلا به نظر شما من عاشق شده ام؟اگردر كوچه شروع به صحبت كنم به او بر نميخورد به نظرشما؟چه كار كنم به عشقم برسم؟ ممنون ومتشكر صميمانه دوستتان دارم

 26. مطالب خوبی بود . از هر کسی کی این نظر رو میخونه صمیمان می خوام برام دعا کنه که توی رابطه ای که دارم ناکام نمونم. چون طرفم رو خیلی دوست دارم!

 27. سلام در اول صحبتام بگم که نظر اقای سینا و سپهر بام از همه جالب تر بود
  من ادمی هستم که سخت به کسی دل میبندم واگرم دل ببندم خیلی رها کردنش برام مشکله خدا رو شکر میکنم که این اتفاق برام نیفتاده یعنی خودم اجازه ندادم چون ادما بهترازهر کسی خودشونو میشناسن و ادم شدیدا” احساساتی هستم حالا می خوام بدونم این که تا حالا عاشق نشدم یا به قول دوستام به هیچ پسری رو نمیدم به احساس ربط داره؟چون بهم میگن تو بی احساسی

 28. man ham hamoon nazare negar ro daram taghriban……..age be andaze kafi dokhtar va pesar be ham vabaste nashode bashan,in ravesh javab nemide!!!

 29. salam man aslan ba in ravesh movafegh nistam chon be nazare man ba raftar behtar mishe ashegh kard ba in ravashei ke shoma goftin rabete sard mishe va eshghi baghi nemimone

 30. bebakhshid faramosh kardam begam albate ba raftar khob va ba mohabat

 31. این روش صد در صد واب داده یکی از همکلاسم هینوری عاشقم شده 😀

 32. میشه بگید از کجا میشه فهمید که یه پسری ازت خوشش اومده لطفا حتما جوابمو بدید در ضمن مطلب خالبی بود

 33. salam age pesare khoshesh omade bashe ke ye jori behet mifahmone khiyalet rahat faghat dar ye sorate ke nemishe fahmid onam vaghti ke pesare maghror bashe yani age to donyasham bashi bemireham behet nemige doset daram yeki az kheslataye pesaraye in dore hamine (az damaghe fil oftadan)pas behtarin kar ine ke be in jor pesara hichvaght fekr nakoni va shakhsiyate khodemono hefz konim

  • اینجور پسرا رو باید شبو روز دعا کرد که فقط برای احساس خودشون ک نمیدونن از روی شهوته یا عشق با زندگی یه دختر بازی نمیکنن

 34. آخه قربون شکل ماهت برم این راه حلها واسه “عشق” نیست واسه رسیدن به “معشوقه”به نظر من (که البته میدونم نظرم موافقان بسیار کمی داره) عاشق واقعی کسیه که معشوق رو واسه این دوست داره (و یا شاید هم میپرسته) که اون رو شایسته دوست داشتن (و یا شاید هم پرستیدن) بدونه، بدون هیچ طمعی (حتی وصال).
  یادت باشه تعداد کسایی که معشوق رو فقط بخاطر معشوق بودنش (نه بخاطر صفاتش و نه به طمع وصالش) دوست دارن خیلی کمه.
  ولی به نظر من وقتی یه نفر اینجوری عاشق میشه، خدا بزرگترین نعمت “عشق حقیقی” رو بهش داده.
  اگه کسی اینجوری عاشق بشه “رسیدن” و” نرسیدن” به معشوق واسش معنایی نداره چون معشوقش رو در همه حال میبنه.
  شاید فکر کنی این حرفها فقط مال عشق به خداست ولی باور کن میشه به بنده ی خدا هم دقیقاً همین جوری عشق ورزید چون انسان تنها موجودی هست که خدا از روح خودش در اون دمیده.
  ولی اگه میخوای اینجور عاشقی باشی، یادت نره که:
  ناز پرورد تنعم نبرد ناز به دوست *** عاشقی شیوه ی رندان بلاکش باشد.
  در آخر هم این جمله رو به عزیز دلم هدیه میکنم:
  “معشوق” یه بت، یه صنم و یه وسیله ست واسه رسیدن به عشق،
  “معشوق حقیقی خود خود خود عشقه”
  از تلاش توی درج مطالب و از توجهت به نوشته هام بینهایت ممنونم.

 35. در ادامه ی حرفهام میگم:
  کسی که اینجوری عاشق باشه نه از منطق (که محرکش عقل حسابگر و منفعت طلبه) و نه از احساسات (که محرکش عوامل بیرونی مثل چشم و ابرو و… هست) دستور میگیره، بلکه از “دل” دستور میگیره که محرکش “خداست”.
  باور کن این حرفها شعار نیست. اینها رو کسی داره میگه که 4 سال عاشقه و بخاطر عشقش حاضر شد جون بده ولی… نصیبش از معشوقی که روز به روز هم بیشتر دوستش داره، شد 2 تا عکس تار ولی قشنگ توی موبایل و الان هم از معشوقی حتی نتونست باهاش30 ثانیه ارتباط برقرار کنه (حتی واسه یه خداحافظی کوتاه، یه نگاه آخر و اهدا بهترین آرزوها) هزاران کیلومتر دوره. ولی همیشه دلش با الناز نازشه و هیچ وقت احساس نمیکنه چیزی رو باخته. بلکه میگه: عاشقانه برنده شده.

 36. میشه بیشتر توضیح بدید دقیقا چه جوری مثلا دزدکی نگاه کنه یا وقتی من بهش نگاه می کنم با اینکه می دونه به روی خودش نیاره (سرشو بندازه پایین) یا وقتی داره با یه دختره دیگه حرف می زنه به من بیشتر از اون دختره نگاه کنه اینا می تونه نشونه هاش باشه با اینکه پسره خجالتی نیست پس چرا هیچی نمی گه

 37. عالي بود.
  ولي اين براي بعد از برخورد اول است. من خودم از يك خانم خوشم مياد. از رفتارهايش معلوم شد كه اون هم همين احساسو داره. البته اين ماجرا طي 1 سال اتفاق افتاد. ولي من نمي دونم بايد رابطمو چه جوري ايجاد كنم. هر دوي ما دانشجوي ترم 6 هستيم. لطفا راهنمايي كنيد. جوابتونو حتما حتما ايميل كنيد.

 38. slm,ali bud vali davaye darde man nist,man ye 2khtare 19salam,2sal daneshamuze ye pesare javuni budam.inqadr jedi bud ke bacheha azash motenafer budan,vali man asheqesh budam,unam baman kheili khub bud va akhara inqadr samimi shode bud ke esmamo seda mikard,man kheili dusesh daram alan ke daneshju shodam 1sale bash kelas nadaram vali zang va sms beham mizanim /albate hamash jedao darmorede dars,man ta alan ba hich pesari dust nashodam alaqeyi ham bein kar nadaram,vali durie un vaqean dare divunam mikone,az ye tarafam ye nafar tu khiabunemun hese siavasho nesbat behem dareo haroz ye bahuneyi miare biad jelo vali eshqe man be ostadam ejazeye fekr kardan be hich pesari ro nemide,manam hich bahuneyi nadaram ke bahash qarar bezaramo teknike zibatuno amali konam .az tarafi behichvajh tavanayie bayane alaqamo nadaram,rahnamayitun vasam kheil hayatie,mer30,khaheshan javabamo be mailam ersal konid,bazam mamnoon.bebakhshid inqadr tulani shod!!!i

 39. salam matlabetun khub bud.mikham hatmanm estefade konam akhe tazwgi ba ye nafar ashena shodam ke azash khosham miyad .albate un bud ke aual asheghe cheshmayw man shod.avalfekr mikardam mesle baghiyas ama mighe fargh daram.manam goftam sabet kon.delam mikhad age gharare bemune hamishegi beshe …ehtiyaj be komam .alanam iran nist rafte torkiye.lotfan hatman nazar bedid man bazam miyam sar mizanam.rasti dastane sina jaleb bud ama ye nasihate dustane daram.sina joon adan tu in ashofte bazar nabayad in ghad sade bashe.ama khoda ro shokr ke alan khubi

 40. man harruz sar mizanam omontazere rahnamaeitun hastam,nazaretun vasam kheili moheme,ba tashakor

 41. سلام.میخواستم بگم که این روش ها کاملا درسته.چون که من دقیقا تجربه کردم و نتیجه شونو دیدم.مخصوصا قفل کردن نگاه و در دسترس نبودن ( البته قبل از اینکه این مطلب رو بخونم ناخودآگاه این کارا رو انجام دادم) اولش قرارمون رفاقت بود ولی حالا خانوم(رفیقم) میگه عاشقم شده و نمیتونه ازم دل بکنه.میگه تو نباشی میمیرم. لطفا بگین من چیکار کنم؟

 42. سلام به نظر شما اگر عاشق کسی باشی ولی اون شخص علاقه ای به تو نداشته باشه باید بیخیالش بشی؟یا سعی کنی نظرشو تغییر بدی؟
  مدیر وبلاگ:
  تینای عزیز
  زندگی یک رابطه دوسویه است و بدون توجه به اصول فرهنگی و هنجاهای جامعه نمی توان عمل کرد. بهتر است واسطه ای برای این ابراز محبت و علاقه شما باشد

 43. سلام.هیچ کس راه حلی برا من نداشت؟

 44. تینا خانوم به نظر من اول سعی کن نظرشو تغییر بدی، به شرطی که جوری نباشه که زیر پهش بیفتی و احساس حقارت کنی، اگه نشد مجبوری دل بکنی

 45. سلام به همه
  به نظر من اگه قرار باشه عشقی به وجود بیاد میاد به این چیزا نیست که.دوست داشتن باید دوطرفه باشه وگرنه وقت تلف کردنه.به هر حال ممنون.شاید واسه عاشقا فرجی بشه.

  راستی از بین شما یه ادم با احساس وهنرمند هست؟؟
  اگه هست یه ایمل بهkind_heart_70@yahoo.com من بده خیلی بهش احتیاج دارم.باور کنید..

 46. سلام خیلی خوب بود اما چه فایده که وقتی با تمام وجودت یکی رو دوست داری واون گوشه نگاهی هم به تو نمی کنه

 47. بعد از خوندن مطالب خیلی خوشحال شدم که روش عاشق کردن یاد گرفتم ولی بعد از ارا عشقم از دست دادم مخصوصا روش نگاه که بد جوری خورد تو حالم

 48. با اين روش عاشق میشه اما شاید نه حتماً

 49. امتحان میکنم

 50. واقعا عالی بود
  ممنون فراکاو عزیز

 51. salam man ghablan inaro shenide budam ama age natunim ziad moasherat konim bayad chikar konim?man az pesare yeki az familamun khosham miad ama ma kheyli rafto amad nadarim va oun to hameye mehmuni ha nemiad vali vaghti ke miad man motevajeh shodam ke bazi moghe ha negam mikone ke ino khaharam ham motevajeh shode va behem goft ke fekr mikone ounam az man khoshesh miad man bayad chikar konam ke az ehsase oun nesbat be khodam motmaen besham?

 52. salam man montazere zavabetun hastama

 53. oh eshtebah chapi bud montazere javabetun hastam

 54. kheyli khub bud mamnun

 55. salam chera inja kasi javabe mano nemide?ta key bayad montazere javabetun basham? 

 56. سلام.ممنون از راهنمایی هاتون.این جزییات به ظاهر بی اهمیت مطمینا بسیار کاربردی هستند. کسایی که فکر می کنند این کارها دروغ و فریبکاریه در اشتباهند. اینها راهکارهای درست یه ارتباطه که باید همه بهش واقف باشند. و البته نباید ما دخترا با حتی پسرها از این حربه ها به عنوان سرگرمی استفاده کنیم چون ممکنه با معاشرت و نگاه هامون دل دیگری رو بلرزونیم و این برای ما فقط یه شوخی باشه که اگه این کارو بکنیم مطمینم که عاقبت خوشی در انتظار ما نخواهد بود چون هر کسی همونه درو میکنه که کاشته.بازم از اطلاعاتتون ممنونم.امیدوارم همه جوونا عشق حقیقیشون رو پیدا کنند.

 57. ندا جون به نظر من سعی کن توی همون مهمونی ها نظرش رو به خودت جلب کنی. بهش نگاه کن و هروقت متوجه نگاه تو شد یه لبخند شیرین همراه نگاه پر کشش بهش تقدیم کن و بعد از تلاقی نگاهتون و یه مکث کوتاه نگاهت رو به زمین بدوز و اجازه بده به لبخندت به راحتی نگاه کنه.اگه امکانش هست صندلی کناریت رو خالی بزار و یه موضوع برای صحبت پیدا کن و از راه دور باهاش صحبت کن و طوری رفتار کن به خوبی حرفهاش رو متوجه نمیشی و با حرکت چشم و ابرو ازش بخواه که بیاد و کنار تو بنشینه و درست همون لحظه است که میتونی از تموم نگاه ها و لبخند ها و حرکات دستت برای جذب پسر مورد علاقت بهره بگیری.تحسین یادت نره چون پسرا شیفته کسی هستند که تحسینشون کنه.امیدوارم کمکت کرده باشم.موفق باشی

 58. maryam jun merc ke behem rahnamaei kardi

 59. با سلام و تشکر از مطالب جالبتان دراین وبلگ،حقیقتش از نظر تئوری های روانشناسی خود عاشق شدن به دختر یا پسری که هیچ کدام در سن ازدواج نیستند نشانه ای از عدم اعتماد به نفس و نبود احساس امنیت در خود ویا خانواده میباشد،و کسانی که در این برحه وارد رابطه ای میشوند اکثرا نه همه آنها دارای استرس و اضطراب هستند،اما برای وجود یک عشق پا برجا و تقریبا دائمی 3مورد کاملا الزامی باید مد نظر قرار گیرد؛1-صمیمیت:طرف مقابل را دوست داشت وبه او باید علاقه مند بود 2-تعهد:باید با این رابطه متعهد بود؛این رابطه پیمانیست بین دو نفر،و وجود نفر سومی هم پیمان شکنی است و هم در سلسله مراتب خیانت قرار میگیرد،3-باید دختر و پسر این را بدانند که همه میل جنسی خود را برای طرف مقابلشان نگه دارند یعنی به هیچ عنوان وارد رابطه جنسی با شخص دیگری نشوند،اگر 2نفر با این مشخصات دیدید بدانید که آنها عشق پایدار و علاقه وافری به هم خواهند داشت،که به این سه ضلع بر اساس نظر استرنبرگ مثلث عشق می گویند،با نظر این دوستمان مخالفم عشق هم قانون و اصولی دارد که باید رعایت شود.
  در رابطه با مطالب این وبلاگ می توانید به کتاب روانشناسی اجتماعی نوشته اُرنسون مراجعه فرمایید
  با آرزوی موفقیت
  شریفی کارشناس ارشد روانشناسی

 60. من مدت 4 سال با 1 نفر دوست بودم .همه جيز اكي بود و قصدمون ازدواج بود….ولي همه جيز به هم خورد
  ديكه نميخوامش………….ولي دلم خيلي خيلي براش تنك ميشه و داغونم ميكنه واقعا بايد جي كار كنم؟؟؟؟؟؟؟؟

  • سلام
   سحر خانم به خاطر اینکه بتونید تصمیم عاقلانه بگیرید بهتره که خصوصیات مثبت ومنفی فرد را لیست کنید وببینید وهر کدام بر دیگری چربید بهتره که اون کارو بکنید واگه خصوصیات منفی فرد بیشتر بود چون مجبور به ترک ان می شین وبه دنبال ان مجبورید که مشگلات هیجانی واقعه را ترک کنید بیشتر اذیت می شین وسعی کنید برای کنترل هیجانتان از تکنیک های متداول مدیریت هیجان استفاده کنید

 61. البته من با آقای مهنس شریفی موافقم اون دوستایی که نیازی به کسب اطلاعات بیشتر در این موضوعات دارن میتونن به کتاب روانشناسی اجتماعی نوشته ارتسون یا آقای یوسف کریمی مراجعه کنن
  غنی دل
  کارشناس روانشناسی و مشاوره

 62. سلام وخسته نیاشید.من هم معتقدم روشهاییکه توصیه فرمودیدکارسازست…اما!!درنهایت که چه چندین لیلی ومجنون رامیتوانم مثال بزنم که بایادآوری دوران آشناییشان بخودودیگری لعنت فرستاده اند!بیخیال بشویم بهترست.باورکنید عاقبت همه عاشقیها 1چیزست..انزجارباتحمل بدلایل اقتصادی ویاداشتن فرزندمشترک!همین.

 63. mosen jan”benazaram age alan na beshnavi behtare ta badan ghuseye inu bokhorike chera naguftam…
  man khudam 9 sale asheghe 1 dukhtari hastam k taha behesh naguftam , cherasham 1 alamat suale bozurg tozehname…
  albate amn yejural ba ghamesh hal mikardam va in amr baes shude to sher hadaghal be gufteye durobariam ke kamam nistan be darajate khubi beresam.
  emshabam etefaghi sar az inja darovurdam…
  rasti mtlabe badi nabud
  vali vaghan eshgh kujas???

 64. tura dar miane tiregiye bikhabe nemeshab haye guzashte dar surfeo sigar gum karde am
  “nakhaste surkh geristam ba r labane sardat va khurashan az bughz garibane jameye tanhaiyat ra busideam :emshab kudamin kucheye baran zadera parse mizani?
  mumkene nazar bedin?
  cun fek nakunam dige inja on sham shumaramo mizaram , ghastam faghat azare ,
  suetafahum nashe.

  یک فراکاو:
  بردیا عزیز
  دیدگاه شما اصلاح شد. اینجا مکانی برای درج شماره موبایل نیست!

 65. سلام این راهکارها رو یه روانشناس غربی داده یعنی با فرهنگ ما جور نیست یعنی چی که نگاه وقفل کنیم با با من که میگم چشم چرونه حالا پسرا ی امروز یه دختر زل بزنه بهشون چی میگن .عشق هم که ریسکه 90 درصد پوچه ایشاا… برای شما همون10درصد بشه ولی 6دنکپگ حواستونو جمع کنید با هم مهربون باشید

 66. سلام من محمدم میخواستم از همه شما عزیزان دعوت کنم که به شهر بسیار زیبا وتاریخی و کوهستانی صوفیان واقع در شهرستان شبستر بیایید و ضمن بازدید از مکانهای تاریخی بسیار و مناظر بکر و کوههای زیبا و آبشار ها با چشم خود ببینید که خداوند نیمی از زیبایی دنیا را در آذربایجان قرار داده است.این شهر در 30 کیلومتری شهر زیبای تبریز قرار دارد.حتماً تشریف بیارید.قدمتون روی چشممون جا داره.good bye

 67. salam aval inke babate matne khobeton tashakor mikonam.man ba mataleb rajebe negah kamelan movafegham.chon tasire negah ziade va shakhsi toye zendegie man bod k say dasht ba hamon negah ha man ro tahte tasire khodesh gharar bde.bishtare mataleb haghighi va mofid bodan mamnoon.hamchenin man ba nazare sepehr jan kamelan movafegham…

 68. خوب است ولی خیلی جمله هاپچیده بودمتوجه نمیشدم زیاد

 69. این مطلبوتویه سایت خارجی هم دیده بودم ولی اوناغربین اروپایین باماازسرتاپاتفاوت دارن خواهشامطالبی بزارین که به سرتاپای ایرانیابیاد

 70. سلام
  من ناصر هستم
  تمام کامنت های شما عزیزان خوندم ، عشق دوست داشتن همه و همه فقط از دل برمیاد
  آدم باید تجربه تویه عشق داشته باشه من تویه زندگیم 2بارعشق تجربه کردم ،عشق اول هیچوقت فراموش نمیشه
  خاطرها حرفا نگاه ها همشون یادگاری تا آخر عمر تویه ذهن می مونن، باید کنار بیایم هرچقدر که سخت باشه
  بچه ها من بخاطر یه عشق پوچ با زندگیم بد بازی کردم خدا خیلی دوسم داشت که کمکم کرد تا خودمو پیدا کنم
  البته نه به همین راحتیا 5 سال از عمر من ته پارک گذشت…. نه نه نه اشتباه نشه معتاد نشودم، تک تنها هر شب میرفتم تو
  پاک تا 5-4 صبح میشستم و میگفتم آخه خدا چرا من؟ من که …. همیشه دوسش داشتم …… کم نذاشتم ….. چرا اینجوری شد؟ و……. 5سال گذشت
  شاید بعضی ها این حرف منو قبول نداشته باشن : پسرایی که خواهر ندارن یا دخترهایی که برادر ندارن همیشه بشتر از بقیه ضربه میخورن
  چون تا میان بدونن پسرا چه اخلاقی دارن یا دختر خانم ها چجور خصوصیت یا کجا باید حرف بزنن یا کجا چه حرفیو نباید به زبون بیارن اگه دختر گفت …..یعنی چه منظوری داره ……. تمام دوست داشتن ها خراب میشه
  شاید بعضی جاها به تنفر هم کشیده بشه
  من خودم شخصا این مشکلم بود و همین اتفاق برام تویه عشق اول افتاد
  ولی بعد 5سال دوباره عاشق شدم الان خدارو 100هزار بار شکر، دوسش دارم + دوسم داره = عشق بی حد مرز
  من همه اشتباهات گذشتو ریختم رویه ورق رویه همشون خط کشیدم دونبال راه درست گشتم
  از من به تو که مثل منی یه نصیحت
  عشق اگه صداقت داشته باشه هیچ وقت به بن بست نمیرسه
  به عشقت یاد بده دوروغ نگه سر منشع بیشتر جدایی ها از دوروغ
  یادت نره دختر مثل یه درخت نو نهال می مونه که کج میشه، میشکنه، خورد میشه، له میشه
  پسر غرور داره، منم داره ،شیطونه ، از دختر هایی که زود میگن باشه قول دوست …….. یا میگن باشه قول ازدواج….
  هیچ وقت خوششون نمیاد تنها نجیب بود دختر خانم ها ست که آقا پسرها زود جزب میشن
  پس نه خیلی خیلی محکم نه خیلی خیلی شل
  امتحان کن تست کن گفتن دوست دارم خیلی راحته یا گفتن ببخشید اشتباه از من بود تو راست میگی یا چجوری میتونم جبران کنم ؟
  زندگی خیلی زیبا میشه وقتی راز زندگی کردن سالم همه بلد باشن نه اینکه بگیم نه تو از گاو هم نفهم تری میرم با یکی دیگه دوست میشم خیلی مغروری واقعا منو تو باهم به هیچ جا نمیرسیم ….. نه این یه اشتباه ،صبر کن اجازه حرف زدن بده شاید یکبار هم من یا تو اشتباه بگیمو طرف مقابل ما درست بگه…..

  تقدیم به همه اونایی که عاشق هستن

 71. راستی از مدیریت این درگاه هم جای تشکر داره هم تقدیر واقعا ممنون
  تویه مطالبی که بالا دیدم نوشته شده بود عاشق کردن… که یه چندتا کامنت دیدم فکرمو بدجور مشغول کرده بخاطر همین دوباره اومدم
  ببینید اگه شماها یه کسی رو دوست داشته باشید ساده بگم عشق شخصی باشید که اون شخص مثل من یا شما درگیر یه عشق پوچ شده باشه درگیری فکری… داغون شده باشه از جدایی و میخوای هرجور شده کمکش کنی تحمل کنه رویه پاهاش وایسه طاقت بیاره و…. چون دوسش داری و عاشقش شدی وحالا حاضر به دیدن اشکاش یا ناراحتیش نیستی
  این وسط دوست داره و کم کم داره بهت وابسته میشه و تو هم بیشتر از خودت اونو دوست داری ، پس اینجا عاشق کردن گناه نیست
  این عاشق کردن کمک به کسیه که دوسش داری…..
  ببخشیدا بعضی ها از یه جنبه دیگه نگاه میکنن ، ولی اگه قرار که تا آخر عمر باهم باشید و میدونید که تا آخر باهم هستید
  بهترین کار عاشق کردن اگه به خودت شک نداشته باشی یا با این طرز فکر که امروز فقط باهاش هستم فردا که خسته شدم ازش یکی دیگه…. آره این گناه و زمین هم گرده ، فردا روزگار مشت محکمی بهت میزنه
  پس نتیجه : …………..

  موفق باشید

 72. جالب بود بهره ها بردم
  باسپاس

 73. من مجردم مجبورم خود ارضایی کنم کمکم کنیدبه ایمیلم بفرستید

  • سلام دوست خوب
   من کارشناس ارشدروانشناسی بالینی هستم برای اینکه بشه بهت کمک کرد باید در مورد مشگلت بیشتر صحبت شه درصورتی که مایل باشی می تونی پیام بزاری

  • واییییییییییییییییییییییییییییییی ازت خواهش میکنم نکن این کارو بذار وقتش بهت اسیب میزنه

 74. سلام من با یه انسان مومن سه ساله تنها اس اماس و با تلفن ارتباط دارم خودمم آدم مذهبی و خجالتی هستم 23 سالمه یک بار این بهونه جور شد که ببینمش ولی منو دعوت کرد برم شرکتشون منم نرفتم روم نشد کسی و دوست دارم که سالها ندیدمش چیکار کنم؟برام میل کنید لطفا

 75. سلام.خسته نباشید. مطالب و نظرات دوستان خیلی جالب بود.
  من شدیدا به کمکتون احتیاج دارم.من سوم دبیرستان هستم. در مدرسه ی من یک فرد TS (از لحاظ جسمی دختر اما از نظر هورمونی مرد بود و البته در مدرسه دخترانه درس میخوند!!!) وجود داشت که بعد از حدود 3 ماه من علاقه ی شدیدی نسبت بهش پیدا کردم. نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه قبل از امتحانات ترم اول از طریق یک نامه به من فهموند که متوجه علاقه ام نسبت به خودش شده. خلاصه رابطه ی ما تا تابستون ادامه پیدا کرد و ما در طی تابستون چندبار همدیگرو (پنهانی) دیدیم. بعد از یه مدت فهمیدم که علاقه اون به فردی که قبلا دوسش داشته هنوز از بین نرفته. بنابراین برای اینکه بیشتر بهش آسیب نرسونم (ضمن اینکه تهدید کرده بود یه بلایی سرم میاره) ارتباطم رو باهاش قطع کردم اما هنوز نمیدونم کارم درست بوده یا نه و عذاب وجدان شدیدی دارم. آخه اون چندبار به خاطر عشق قبلیش خودکشی کرده بود و میترسم دوباره دست به این عمل احمقانه بزنه و بلایی سر خودش یا من بیاره. توروخدا کمکم کنین. بدجور فکرم رو درگیر کرده.
  ممنون

 76. سلام نمیدونم جوابمو میدید یا نه
  من عاشق یکی از اقواممون شدم و بهش گفتم دوستش دارم بعد از مدتی وقتی دانشگاه رفت منو رها کرد و مستقیم گفت دوستم نداره
  من عاشقش هستم و ب کس دیگه ای نمیتونم فکر کنم
  چندین وقت پیش دوباره راجع ب احساسم بهش اس دادم و ب شدت منو از خودش روند
  من تصمیم گرفتم رهاش کنم با اینکه وقتی یادش می افتم اشکام سرازیر میشه و فکر نبودنش دیوونم میکنه
  ت دانشگاه ی نفرو دیدم پسر جذابی هست من دوست دارم بهم توجه کنه همه دخترا دنبالشن و من نمیخوام برم دنبالش دوست دارم اون بیاد طرفم
  اون فقط این ترم و ترم دیگه دانشگاست چطور ت ای مدت کم عاشقم شه؟
  من ساده ام؛بانمک؛مهربون و ب قول دوستام زیبام هستم اما باز طرفم نیمده
  چرا کسی ک دوستش دارم منو نمیخواد
  من شجاعت کارای بالارو ندارم
  من دارم دیوونه میشم
  تروخدا صادقانه کمکم کن

  • عزیزم درکت میکنم ولی هرچی بیشتر خودتو واسه پسرابگیری بیشترمورد توجه قرارمیگیری دست نیافتنی باش خودتو باارزش بدون تاکسی که دوسش داری واست ارزش قاعل بشه و کم کم عاشقت میشه بهت قول میدم شوخ طبع و بانمک باش درعین حال باشخصیت و سنگین هم باش

 77. slm kheili khob bod ama in vase vaghtie k nazdiket bashe bahash ertebat dashte bashe mishe behem begin chetori bayad behesh nazdik sham?misi

 78. سلام من عاشق معاون دبیرستانمونم 2.5 سال از زمانی که فهمید چقدر دوستش دارم می گذره هنوزم مث قبل دوستش دارم سال اول دبیرستان بهم گفت همون اندازه که منو دوست داری منم تو رو دوست دارم اون سال با من خیلی خوب بود ولی سال بعد اصلا بهم نگاه نمی کرد منم همیشه برای دیدنش میرفتم طبقه پایین تا ببینمش سال دوم همیشه چشم انتظار بودم که از پله ها بیاد بالا تا ببینمش خیلی دوسش داشتم نمی تونستم از نگاه کردن بهش خودداری کنم امسالم که سومم اول مدرسه به عشقش رفتم مدرسه ولی اون نبود گریه کردم بعد فهمیدم دبیر شده همیشه منتظر بودم تا بیاد ولی همیشه میومدنو مارو می بردن سرکلاس بالاخره نتونستم ببینمش
  اما با گذشت دو هفته برگشت سر صف از خوشحالی داشتم بال در می اوردم حالا که اومده میرمو بهش نگاه می کنم ولی گاهی اوقات اصلا بهم توجه نمی کنه میشه کمکم کنید….

 79. با سلام خدمت شما.تا حدود زیادی با پست گذاشته شده موافقم.از نظر و دیدگاه من برقرای روابط احساسی نیازمند مهارت های فردی در رابطه است..که از نظره من چشم ها بهترین راه برای انتقال احساسات درونی اند.اما اول باید از انتخاب صحیح و همچنین محبت ابتدایی 2 طرفه مطمئن بود وسپس مهارت های کاربردی مختلفی را برای ایجاد علاقه مندی بیشتر بکار برد.

 80. لطفا آدرس ایملتون را دردسترس بگذارید سولاتی دارم که باید خصوصی بیان شود

 81. سلام
  من کنکوریم
  بادوستم میریم کلاس کنکور
  دوستم شدیدا عاشق شده
  این منومیترسونه چون مثل فدیما خیلی خوب درکش نمیکنم
  چون من به خاطر اعتقاداتی که دارم خودمو تا حالا خوب کنترل کردم
  هم میترسم دوستمو از دست بدم هم اینکه نکنه خودم عاشق بشم
  به نظرم عشق برا انسان حیاتی هست ولی الان وقتش نیست
  حالا مشکل اینکه که دوستم عاشق استاد فیزیک کلاس کنکور شده
  آخه به نظرمن استادمون برا درس دادن زیادی مزه میریزه . اگه خودتو کنترل نکنی عاشقش میشی.
  یکی از روش های عاشق کردن اینکه که موقع مکالمه زیادی نگاش کنی
  خوب آخه نگاه به نامحرم گناه داره
  اگه این 5روش رو به دوستم بگم مرتکب گناه نمیشم؟
  در ضمن عین همین مسئله برا هم کلاسی دیگم که زیادی باهم دوست نیستیم در رابطه با استاد شیمی کلاس کنکور پیش اومده
  هر دوشون از من راهنمایی میخوان حالا من چیکار کنم که بعدا پشیمونی ایجاد نشه؟
  باتشکر
  ما دخترمیم اساتید محترم هم آقایون مجرد و جوان هستند

 82. ازتون تشکر میکنم مطالب جالبی بود استفاده کردیم

 83. فقط يه كلمه هيچوقت عاشق نشيد.چون بدبختيد مث الان من.به حرفم گوش كنيد

  • اره واقعا راست میگی عشق یعنی بد بختی واوارگی توروخداعاشق نشید که مثل من وارزونشید

 84. سلام با عرض سپاس خدمت شما محترمین خیلی مطالب جالب و آموزنده بود خیلی ممنون

 85. سلام میخواستم بگم که من عاشق پسر همسایه مون شدم اون دکتره پسری خیلی مومنی هست باهم 10 سال تفاوت سنی داریم ولی من دوستش دارم اون چون مومن هست تاحالا حتی به من نگاه هم نکرده مادرش من رو خیلی دوست داره ولی به خاطر تفاوت سنی زیاد مادرم اون رو قبول نمی کنه چه شکلی میتونم نظر اون رو بخودم جلو کنم. واقعا دارم از عشقش دیوونه میشم

 86. با سلام وخسته نباشید خدت دوستان و مدیر سایت باید بگم که خوب بودن اگر چه من همه ای اینا رو قبلا امتحان کردم ولی 80%مواثر هست ولی باید بگم در مورد دختر هایی که یه خورده احساساتی هستن یه بارم وقتی این روشو تو کافی شاپ امتحان کردم دختر بلند شود و امد نزدیک تر و خم شودو بهم گفت یه بار دیگه نگا کنی چشاتو در میارم از کاسه خوب منم میگم همه جور ادمی هس تو دنیا ولی من تسلیم نشدم تا چند روز قبل هم با هم بودیم اما خوب دیگه هااا من که میگم اگه خوب بدونی چیکار میکنی اصلا شکست نمیخوری اما باید بدون ی چیکار میکنی به قول این بابا که اسمش یادم رفت اگه قرار باشه دری که قفل بود باز نشه به جاش خدا دیوار میزاشت نه در

 87. اگه ما شخصی که عاشقشیمو نگاه کنیم وبه چشاش زل بزنیم اما اون نه چی؟باید چی کار کنیم ممنونم مطلب خوبی بود

  • میشه بیان ایمیلم باهاتون خیییییییییلی حرف دارم

   اگه کمکم کنید ممنون میشم…!

   من به یه مشاوره احتیاج دارم…ازتون خواهش می کنم

 88. مطلبه خوبی بود .ولی این مطلبی که شما گزاشتین درمورد بزگترین مسعله تو زندگی هر جوونیه که با یه حرکت اشتباه ممکنه از هم دور بشه ولی راهنمایی خوبی بود.

 89. ba salam khedmate hameye dostan.omid varam hameye shoma be eshgheton beresino ba tamame vojodeton ehsase aramesh va khosh bakhti konin.chon eshgh yani hadaf yani angize yani omid yani maniye vagheiiye zendegi o fahmidan va be arameshe vagheii residan.man kheyli nachizam ke bekham dar morede in mavared sohbat konam vali mikhastam begam eshgh raho ravesh nadare o peyrove hich manteghi nist.age mikhaiin be eshgheton beresin niyazi nist az kasi komak begirin faghat o faghat kafiye eshgho dar darone khodeton ba tamame vojodeton ehsas konin o faghat o faghat khodeton bashin.in behtarin raveshe.man ba in ravesh ashegh shodam ba eshgham zendegi kardamo be khatere residan be mashogham ba tamame vojodam jangidamo talash kardam.va yek bar ta paye marg raftam na inke begam khod koshi kardam vali sare yek mozoii 93 adad bakhiye khordam o yeki az koliye hamo az dast dadam faghat o faghat be khatere mohafezat az mashogham.va akharesh be dastesh avordam o to khoshbakhti ghargh shodam.omid varam hameye shoma ham mesle man to khosh bakhti ghargh shino be tamame arezohaton beresin.mamnonam ke be harfam gosh dadin.

 90. نگاااااااه….چی داری میگی تو مرد حسابی؟؟؟؟؟؟؟!!!

  همه چی ک از همین نگاه شروع میشه و آدمو بد بخت

  می کنه…کی تو این دور و زمونه منتظر نگاه تویه کی

  وقتی نیگاش می کنی به یاد عشق میفته…نه عزیزم

  این نیست…تو این درو زمونه اگه عاشق یه نفر شدی

  فقط باید آرزوی مرگ کنی مثل من

  مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررگ

 91. بدبختانه اگربه رابطه جنسی ختم نشود همش وقت تلف کردنه اقایون اول به این فکرمیکنند چگونه لذت ببرنداگه نشد جای دیگه وقت صرف میکننددر ضمن دو عاشق تا وقتی دورازهم هستندفکرمیکنندطرف عتیقه هست وقتی ازدواج میکنند فکرمیکنندطرف دیو است همچی به ذات وجدان و فهم و درک ادما از زندگی برمیگرده و از زندگی و رابطه طولانی چه هدفی داریم

 92. کارو اقا یا خانم به نظر من ادما وقتی جایگزین پیدا میکنند قبلی رو فراموش میکنند اگه واقعن میخوای جدا بشی کسی رو بدون اطلاع خودش بفرست جلو باهاش دوست بشه یا خودت با یه نفر دیگه نا غافل در معرض دیدش باش همچی تمومه

 93. سلام الان من تو رابطه ای هستم که دچار سردرگمی شدم طرف مقابلم بعضی وقتها به من توجه می کنه که فکر می کنم به من علاقمند است ولی بیشتر اوقات حتی یک سر هم به من نمی زند. نه تلفنی نه ملاقاتی. و هر وقت که می فهمه می خوام کنارش بزارم دوباره شروع می کنه به توجه کردن. ذهنمو درگیر کرده از طرفی هم بهش علاقه دارم نمی دونم چیکار کنم. ولی علامتهایی مثل نگاه کردن طولانی رو داره. لطفاً راهنمایی کنید. فکر کنم داره از روش شما استفاده میکنه البته اینو رو هم بگم که خودم هم مثل خودشم هروقت توجه کنه بهش توجه می کنم. اویزونش نشدم. هنوز نمی دونم چیکار کنم بفهمم به من علاقه ای داره یا نه سرکارم گذاشته؟دلتنگش میشم. تا حالا این جوریشو تجربه نکرده بودم. نظرتون چیه؟

  • سلام
   بنده کارشناس ارشد روانشناسی بالینی هستم با این علایمی که شما گفتین بیشتر به نظر میاد که دنبال دوستی باشه تا ازدواج ولی بحث بیشتر می تونید پیام بزارید

 94. salam.khaste nabashid
  mataleb kheili toooooooooope
  mer30

 95. همین بس که بگم آدم همیشه باید منطق داشته باشه چه مرد و چه زن

 96. من خیلی دلم میخواد کسی رو به خودم علاقه مند کنم که نمی تونم ببینمش! و فقط از طریق facebook و sms می تونم کنارش باشم ! اگه میشه منو هم راه نمایی کنید!

 97. من خیلی دلم می خواد کسی رو به خودم علاقه هند کنم که نمی تونم ببینمش و فقط از طزیق facebookو smsمیتونم کنارش باشم! لطفا منو هم راه نمایی کنید!

 98. مردا همه نامردن .خوبه که ما اسم مرد را یدک نمی کشیم .من به زن بودنم اافتخار می کنم.

 99. سلام ممنون از سایت خوبتون من با یه پسری یک ساله دوستم الان عاشقش شدم وفهمیدم مثل خودمه خیلی با هم رکیم همه حرفامونو میزنیم خیلی هم همو درک میکنیم اما چند وقت پیش همو دیدیم همچین به من زل زد که فکر کردم مشکلی دارم بعد از این ماجرا دلیل کارشو پرسیدم گفت چند وقت تنهام بزار بعد سه روز بهش زنگ زدم خیلی من ازخودش رنجون بهعد غروب زنگ زد گفت دلش تنگ شده واسم وقتی بهش گفتم چرا اینطوری میکنی گفت چند روز از دختر زده شدم میخواستم تنها باشم اونروزم یه نفر منو تو رو باهم دید که نباید میدید گفته دوسم دارم من ولی بااینکه عاشقشم میتونم بعد مدتی کنار بیارم ازش بگذرم نمیخوام مثل قبل ضربه عشقی بخورم تورو خدا یکی برادری وخواهری کنه برام و منو راهنمایی کنه ممنون از همه دوستان عزیز0

  • سلام
   من روانشناس یالینی هستم نازی خانم
   بهتر با صبر وحوصله پیش بری چون جمله اون که گفته از دخترا زده شده ممکنه ارتباطات دیگری هم داشته که به خاطر خطای اون نسبت به دخترا بدبین شده واز طرفی هم کهبعد از چند روز با هاتون ارتباط برقرار می کنه به ممکنه به خاطر ترس از تنهایی خودش باشه ولی برای اطلاعات بیشتر می تونی به میلم پیام بزاری

 100. khob bod ama ba nazarm k bedone ehsasat namumken ast

 101. سلام خسته نباشید . مطالبتون به طرز عجیبی درست بود و میشه گفت عالی بود.منتظر مطالب بهتره شما هستم ممنون

 102. سلام.واقعا جالب بود. من خودم وقتی عاشق شدم که طرف مقابلم زیاد نگاهم می کرد. بیشتر نگاهاش زمانی بود که من مشغول کاری بودم و وقتی متوجه نگاهش میشدم سعی می کرد یا سرشو برگردونه یا یه بهونه واسه این کارش بیاره.یا اینکه به بهانه های مختلف می خواست با من حرف بزنه. ولی هیچ وقت نتونستم باور کنم که احساسی که نسبت بهش پیدا کردم دو طرفه هست. و شاید اونم عاشقم باشه.این مراحلی که شما نوشتید یه خورده شبیه کارهایی هست که طرف مقابل من انجام می داد. نوشته هاتون به من امید داد. ممنونم از شما

 103. سلام من مدت ۲ساله که به دختر دایم علاقه مند شدم و اون ۲سال ازمن بزرگتره حال من به خاطر همین اختلاف سنی شک دارم که اون هم بهم علاقه مند بشه نظر شما چی؟من اونو خیلی دوست دارم شب وروز بفکرشم .درضمن من از طریق رفقیام همینطوری بدون هیچ عشقی با دختری آشنا شدم و هیچ علاقه ای بهش ندارم ولی اون خیلم بهم علاقه داره من چون آدمی نیستم با دخترا بازی کنم چند بار بهش گفتم ما بدرد هم نمیخوریم بیا جدا شیم اما اون میگه اگه ازم جدا شی خودمو میکشم و من بخاطر دختر دایم که خیلی خیلی دوستش دارم نمیتونم باهاش بمونم نمیدونم چکار کنم لطفأ کمکم کنید ده ستو خوش بی

  ——–
  یک فراکاو:
  دوست عزیز به هیچ وجه با خانمی که حتی یک ماه از شما بزرگتر است رابطه ای برای ازدواج نداشته باشید. شکست در چنین رابطه ای حتمی است. بهترین اختلاف سنی بزرگتر بودن پسر در حدود 2-4 سال از دختر خنام می باشد….

  • این نظر شما اصلاً کارشناسانه نیست، اینکه شما تجربه دیگری دارید قانون نیست.

  • سلام
   در جواب اقا ایوب و فراکاو
   اقای فراکاو اصلا با نظر شما موافق نیستم من خودم از همسرم دو یال بزرگترم عاشقانه ازدواج مردیم و الان سه ساله عاشقانه زندگی می کنیم یکی,دو سال اصلا مشکل ساز نیست من خودم اول اشنایی موافق نیودم با اینکه در اقوام هر دوی ما هم بچداما بعد دیدم اشتیاه میکنم و این فقط به اون دو نفر بر می گرده مخصوصا این زمونه که کاملا برعکس شده و امار نشون میده سن خانمها بیستر از اقایون شده…و اگه دو نفر نخوان بسازن با هم با این یکی دو سال پس و پیش فرقی درش نداره ایشان بهتره برن سایت تبیان و اونجا مشاوره بگیرن اچنجا خیلی خوب کمک و راهنمایی میکنن
   با تشکر

 104. سلام من یکیو دارم میگه دوسم داره!
  اما می خوام یه طوری بشه که هیچ مدله نتونه ولم کنه!!!!!

 105. عسل جووووووووووووووووووووووووووووون

  من به شخصه اگه پسری بهم نگاه کنه نه که عاشقسش نمیشم بلکه میکوبونم تو دهنش صدا سگ بده من دختر مذهبی هستم نکه چادری ها نه و من عاشق یه پسر فامیل شدم پسر داییمه نمی دونم چرا اماشمارشو پیش هر خری گفتم اخه اگه من عاشقشم چرا شمارشو پخش کردم اهان تازه به خودم گففته دوست ارم به دوستم گته دوست نارم جواب میخوام لفطن به ایمیلم جوابو ارسال کنین

 106. سلام مدتی است با یکی از پسر های فامیل آشنا شد ام ازش خوشم آومده و عاشقش ش دم اما مشکل بزرگ اون اینه که اولا به حرف خانواده اش اهمیت میده و دوما به خاطر اختلافات گذشته میگه این وصلت یعنی لینکه به مامانم اگه بگم این دختر دوست دارم واسم سخته و خانواده ام مخالفت میکنن در صورتی که خودش مثل من وابسته شده . حالا من موندم که چکار کنم راهنماییم کنید مرسی

 107. من عاشق یکی از هم دانشگاهیام شدم.اول دوستیمون هیچ علاقه ای به ادامه نداشتم اما الان که 2سال از اون دوستی میگذره رفته رفته دوست داشتنم داره بیشتر میشه.اون به این رابطه صرف یه دوستی نگاه میکنه اما من ازش خواستم که با من ازدواج کنه کاری که تا حالا از هیچ پسری نخواستم.اما اون میگه نمیشه شایدم تمایلی به ازدواج در حال حاضر نداره چیکار باید بکنم دیگه تو سنی نیستم که به دوستی فکر کنم .دوسش دارم اونم منو دوست داره اما دوست داشتنشو فقط دیداری ابراز میکنه.یه مشکل دیگه ای هم که هست اینه که ما از هم دوریم و توی یه شهر نیستیم.من باید چیکار کنم تا رضایتشو بدست بیارم کمکم کنید.خواهش میکنم.

 108. سلام دوستان عزیزم کمکم کنید…عشقم به اجبار مامانش میخواد بره خواستگاری اما به من میگه که من تورو میخام ..نمیدونم چکار کنم هرروز به یه بهانه ای به من کم محلی میکنه.. همه ی حرفاش تناقض داره تورو خدا کمکم کنید

  • سلام عزیزم اگر واقعا عاشقت باشه مامانش نمیتونه اونو مجبور به خواستگاری غیر از عشقش کنه . یه کم احساست را کنار بذار ومنطقی فکر کن شاید بی محلی کردنش نشاندهنده این باشه که خواهان جداییه ولی نمیخواد مستقیم بهت بگه . شایدم اینطور نباشه الان فقط خودت میتونی به خودت کمک کنی از بیرون به ماجرا نگاه کن ببین به چه نتیجه ای میرسی . یادت باشه دوست داشتن اجباری نیست. حرفام یه کم منفی نگری هست شاید اشتباه باشه شاید بی محلی کردنش از سر اعصاب خوردی باشه . سعی کن درکش کنی آرامشی براش فراهم کن که بتونه حرف دلشو بهت بگه . فقط دلم نمیخواد غافلگیر بشی امیدوارم مشکلت به خوبی حل بشه و شاد باشی.

 109. سلام
  چهارساله عاشق یه نفربودم وقتی دوستام فهمیدن سعی کردن به طرف بگن یکی ازدوستانم دخترعمه کسی که دوسش داشتم بود.خلاصه من قبول نکردم که بهش خبربدن!یکی ازرفیقام سعی کردکه من عاشق پسرداییش بشم انگارشمارموبهش داده بودمنم قبول کردم الان دوماه به این پسره اس میدم ولی بازم به فکرعشق قبلیم هستم یه جورایی هم به این پسره علاقه مندشدم!خواهشا کمکم کنید.

 110. من عاشق یکی هستم چهار سال میشه ولی اون عاشقم نیست بهش گفتم ولی اون گفت دوستم نداره من چی کار کنم

 111. لطفا دوستان به من کمک کنید

 112. وقتی مردی شما را بخواهد، هیچ چیز نمی تواند جلوی او را بگیرد.
  اگر شما را نخواهد، هیچ چیز نمی تواند نگهش دارد.
  دست از بهانه گیری برای یک مرد و رفتار او بردارید.
  هیچوقت خودتان را برای رابطه ای که ارزشش را ندارد تغییر ندهید.
  رفتار آرامتر همیشه بهتر است.
  قبل از اینکه بفهمید واقعاً چه چیز خوشحالتان می کند، با کسی ارتباط برقرار نکنید.
  اگر رابطه تان به این خاطر که مردتان آنطور که لیاقتش را دارید، با شما رفتار نمی کند، به اتمام رسید، هیچوقت سعی نکنید که با هم دو دوست معمولی باشید.
  یک دوست با دوست خود بدرفتاری نمی کند.
  پاگیر نشوید. اگر فکر می کنید که شما را در حالت تعلیق نگه داشته است، مطمئن باشید که حتماً اینکار را کرده است.
  هیچوقت به خاطر اینکه فکر می کنید گذر زمان ممکن است اوضاع را بهتر کند، در یک رابطه نمانید. ممکن است یکسال بعد به خاطر اینکار از خودتان عصبانی شوید، چون اوضاع هیچ تغییری نکرده است.
  تنها کسی که در رابطه می توانید کنترلش کنید، خودتان هستید.
  از مردانی که پیش از ازدواج تقاضای رابطه جنسی میکنند دوری گزینید.
  برای رفتاری که با شما دارد، حد و مرز بگذارید.
  اگر چیزی ناراحتتان می کند، حتماً با او درمیان بگذارید.
  هیچوقت اجازه ندهید، طرفتان همه چیزتان را بداند. ممکن است بعدها بر ضد شما از آن استفاده کند.
  شما نمی توانید رفتار هیچ مردی را تغییر دهید. تغییر از درون ناشی می شود.
  هیچوقت نگذارید احساس کند او از شما مهمتر است…حتی اگر تحصیلات یا شغل بهتری نسبت به شما داشته باشد. او را به یک بت تبدیل نکنید.
  او یک مرد است، نه چیزی بیشتر، و نه کمتر.
  اجازه ندهید مردی هویت و وجود شما را توصیف کند.
  هیچوقت مرد کس دیگری را هم قرض نگیرید.
  اگر به کس دیگری خیانت کرد، مطمئن باشید که به شما هم خیانت خواهد کرد.
  مردها طوری با شما رفتار می کنند که خودتان اجازه می دهید رفتار کنند.
  همه مردها بد نیستند.
  نباید فقط شما همیشه انعطاف از خودتان نشان دهید…هر مصالحه ای دو جانبه است.
  بین از دست رفتن یک رابطه و شروع یک رابطه جدید، به زمانی برای ترمیم و التیام نیاز دارید….قبل از شروع کردن یک رابطه تازه، مسائل قبلیتان را باید به کل فراموش کنید.
  هیچوقت نباید دنبال کسی باشید که مکمل شما باشد. یک رابطه از دو فرد کامل تشکیل می شود. دنبال کسی باشید که مشابهتان باشد نه مکملتان.
  شروع رابطه و قرار ملاقات با اشخاص مختلف جهت یافتن بهترین فرد خوب است. نیازی نیست که با هر کس که دوست می شوید همان فرد موردنظر شما برای ازدواج باشد.
  کاری کنید که بعضی وقت ها دلش برایتان تنگ شود. وقتی مردی همیشه بداند که کجا هستید و همیشه در دسترسش باشید، کم کم نادیده تان می گیرد.
  هیچوقت به مردی که همه آن چیزهایی که از رابطه می خواهید را به شما نمی دهد، به طور کامل متعهد نشوید.
  این مطالب را برای بقیه خانم ها هم مطرح کنید.
  بااینکار لبخند به لبان بعضی ها می آورید، بعضی ها را درمورد انتخابشان به فکر می اندازید و خیلی های دیگر را هم آماده می کنید.
  می گویند یک دقیقه طول می کشد که یک فرد خاص را پیدا کنید، یک ساعت طول می کشد که او را تحسین کنید، یک روز تا دوستش بدارید و یک عمر تا فراموشش کنید.

 113. سلام خوبید؟
  1 سوال داشتم. من به خانمی شدیدا علاقمندم و هرکاری هم که فکرکنید برایش انجام داده ام اما متاسفانه اکنون رفته است چون او علاقه ای به من نداشت. حال من برای بدست آوردنش چه کنم؟
  پیشاپیش از پاسختان ممنونم

 114. Salam man 17salame.rastesh aslan ahle dostio injor rabeteh nistam hata alan ham ba hich pessari dost nashodam .va tamame tamarkozam ro darsam bode vali alan 1/2haftas az ye nafar khosham omade yejoraii ehsas mikonam onam khoshesh miad ama man nemitonam har toz bebinamesh shayad mahi 1bar az tarafiam dos daram bash dost besham vali mitarsam va be ghole marof jorbozasho nadaram .nemidonam chera shayad man eshtebah mikonam va on hessi nadare ama negah kardan va jori k mikhad neshon bede ba man samimie …. Man rasmi bash harf mizanam vali on samimi .. Nemidonam vaghean azash khosham miad vali jorat jelo raftan nadaram .. Age mishe nazaretono bem begid ya be emailam ersal konid.mamnon

 115. سلام
  مطالبتونو خیلی با دقت خوندم .
  من همه این کارارو قبل از اینکه این مطالبو بخونم انجام دادم, الانم خدارو شکر دوسم داره مشکل اینجاس که من بعده 2 سال فهمیدم که یه رقیب 8 ساله دارم (یعنی 8ساله که باهمن ). هرکاری میکنم نمیتونم اون زنو از زندگیش بیرون کنم نمیشه, بیشتر بهش نزدیک شدم و خیلی وقت واسش گذاشتم همه جوره ام نیازاشو برطرف کردم از همه نظر عاطفی و …………. تقریبا زیر یه سقف زندگی میکنیم
  ولی باز اونو میبینه. الان منو دوس داره بهم اهمیت میده و ساپورتم میکنه ولی من نمیتونم وجود اون زنو تحمل کنم ( نه اون قصد ازدواج داره و نه من ).
  میتونین کمکم کنین به خدا دیگه اعصابم نمیکشه.
  پیشاپیش ممنون

  • لذت تنوع طلبی در همه مردان ذاتیه واینکه مردی اگه بخوای فقط مال خودت کنی اصولا سخته ولی ممکنه حالا که اینقدر باهاش راحتی در جزی ترین موارد باهاش صحبت کن وشناخت کلی وجزیی از ویژگیهایش را بدس بیار واونوقت با گذاشتن این پازلهای ریز ودرشت در کنار هم نقاط منفی خودتو بیشتر می یابی واون چیزی را که در نزد اون پیدا می کنه ممکنه تو بهش بها نمی دی همینکه شناختی عملی کن حتما جواب میده شاید زمانبر باشه ولی شدنیه

   • سلام محمد جون . مرسی که وقت گذاشتی چشم این کارم میکنم.
    ( خیلی دلسوزو مهربونه ) طرفم وضع مالی خوبی نداره
    گاهی اوقات خودمو توجیح میکنم که فقط دل واسش میسوزونه

   • سلام.میشه به من کمک کنید من واقعا نیاز به یه مشاور دارم که کمکم کنه‏!‏:‏(‏‏(‏‏(‏

 116. سلام من یه دختر18 ساله ام یک ساله عاشق پسری شدم و هرکارکردم نمیتونم فراموشش کنم از کجابفهمم روسم داره آخه فکرمیکنم متوجه شده ازنگاهام که دوسش دارم بعضی موقع ها دلم میخوادبرم بهش بگم من دوست دارم ولی میترسم .کمکم کنید چه جوری بهش بگم دوسش دارم و یه کاری کنم بیاد سمتم؟؟؟؟

 117. سلام دختری هستم18ساله 1ساله عاشق پسری شدم که واقعا دوسش دارم دیگه بدون اون نمیتونم من ازنظردوستام خیلی نازم اون آقاپسرم همین طور.فکرمیکنم ازنگاهام فهمیده باشه که دوسش دارم .خواهش میکنم کمکم کنید چیکارکنم بیاد سمتم و عاشقم بشه تموم زندگیم شده اون.گاهی اوقات به سرم میزنه برم پیشش با یه شاخه گل بگم واسش میمیرم و چقد دوسش دارم. اگه میشه واسم ایمیل کنین

 118. من الان چند ماه عاشق یه دختر شدم من دوسش دارم ولی دلم می خواد بفهمم اونم منو دوست داره ولی غرورم نمیزاره بهش بگم به نظرتون چه جور بفهمم

 119. تبثم جون من شاید بتونم کمکت کنم……………..اگه خواستی میل بزن

 120. سلام ممنون ازسایت خوبتون.من احتیاج شدیدوفوری به مشاوره باشمادارم.من 3سالی هست که بایک پسرشمالی رابطه دارم که 4سال ازمن کوچیکتره وقصدازدواج داریم وحتی من چندین بار بدون اجازه خانواده به شهرشون رفتم .خانواده این آقادرجریان هستن ومنودیدن.هربارکه رفتم به بهانه ای بوده.من اصفهانی هستم .دررابطه جزییاتی وجود داره که اگه ازطریق ایمیلم بامن درتماس باشین میگم.لطفا کمکم کنیدزندگیم داره نابودمیشه

 121. Ba salam khedmate agha bijan ke ravesh haye khoobi ro jeloye paye man gozasht.
  Man tashakor mikonam az in hame rah.
  Faghat mikham bedoonam ke hatman in ravesh ha amali hast ya na chon vaghean man mitarsam ke dg ba man kari nadashte bashe.
  Lotfan kheily zood javabamo bedin.

 122. ba salam man ba shoharam moshkele ehsasi daram vali mikham khosoosi ba shoma moshavere dashte bashm

 123. سلام و خسته نباشید :
  من دختر عموم رو دوست دارم ولی کمتر با هم رابطه ی خانوادگی داریم.تقریبا سالی یک بار .نمیدونم چطور جذبش کنم خواهشا یه لطفی بکنید یه راهنمایی.
  دوستتون دارم

  • سلام من یکی ازهم دانشگاهیامو دوست دارم.اخه خیلی پسر سربزیری هست ازسنگینی ومتانتش خوشم میاد.تازه فهمیدم مسئول بسیج دانشجویی هم هست.چکار کنم که توجهشو جلب کنم که البته فکرنکنم اون حتی ب کسی نگاه نمیکنه.بخدا خیلی پسر خوبیه.اقای پهلوان هرجا هستی خدا نگهدارت. ای کاش خدا مارا بهم برساند. امین

 124. سلام.من یک سال پیش با پسری دوست بودم که اون موقع اصلا برام مهم نبودوما ازهم به طور خیلی بدی جدا شدیم.وتو این مدت این آقا برای ادامه تحصیل به انگلستان رفتن.بعد یک سال من اتفاقی متوجه شدم که ایشون کنارمحل کار من ساکن هستن.من اصلا به روی خودم نیاوردم وبرام هم مهم نبود اصلا ولی نگاههای بدی بهش مینداختم جوری که اگه کسی اینجوری به من نگاه میکرد واقعا درگیر میشدم.گذشت وگذشت تا این که یک هفته پیش مراسم نامزدی دوستم بود منم رفتم منتها تنها.وسطای مجلس دیدم این آقا اومدن.منم ناخوداگاه عصابم ریخت به هم.کم کم حس کردم ی طور خاصی نگاه میکنه اونم فقط به من!!!برام مهم نبودتااینکه آخرای جشن ازم خواست تاباهاش برقصم منم قبول کردم اما اصلا بهش نگاه نکردم.اینم بگم چون توجمع خیلی خاص بود همه ی جوری نگام میکردن که….آخرمجلس که رفتم تواتاق اومدتابامن صحبت کنه.درکمال ناباوری ازم خواست که اسمموبگم!منم گفتم جالبه که منونمیشناسی ی زمانی دوستت بودم اما اون باور نکرد گفت این امکان نداره تو اون دختر یک سال پیش باشی بماند که گفت تومحل کارت میدیدمت اما باورنمیکردم توباشی وازنگاهام گفت.اون اصرتر کرد که منوببینه وشمارموگرفت چند روز اول خیلی براش نازکردمو اون همش میگفت که ازغرورت خوشم میاد.بلاخره همو دیدیمو صحبت کردیم حرفای خوبی زد اینکه جای اینکه باچندنفرباشم با یکی باشموبرای به دست آوردنش تلاش کنم.یابهم گفت که کاری کن که بهت وابسته شم.یا من تورو انتخاب کردم پس میخوام که منوبکشی بالاو و و…اما وقتی که ارتباط تلفنی ما ادامه پیدا کرد انگارعوض شد.نمیدونم با اینکه بهش گفتم من به دردت نمیخورم حتی واسه دوستی اما نمیخواد که تموم کنیم نمیفهمم چرا؟ازطرفی من آدم فوق العاده بی اعتمادبه نفسی ام.طوری که همش فکرمیکنم همه دارن منوبه بازی میگیرن و واسه همین مرضی هم که دارم حیلی هارو که شاید واقعا به من علاقه مند بودنو فراریشون دادم!!!!اینوچیکارش کنم دیگه دارم روانی میشم آخه چرا نمیتونم مثل آدم رفتارکنم؟اینو هم میدونم که ظاهربدی ندارم اما…..دیگه کلافه شدم همش میگم بیا تموم کنیم اما اون میگه بذار ی کم زمان بگذره آخه اگه بگیم واسه مسائل جنسی هم منومیخواد نمیشه ما باهم رابطه داشتیم تاحدودی پس چرا نرفت؟!!!!!!!!!بعدشم اون لب تر کنه هزارنفر براش صف میکشن.این فکرا داره میکشه منو تورو خدا کمکم کنید یعنی چییییییییییییییییی؟اون چی توکلشه؟دوستم که نداره میدونم پس چرا ولم نمیکنه؟کمکم کنید.نگید که برو پیش روانشناس چون واقعا تو وضعیتی نیستم که بخوام پول خرج کنم….

  • الهه خانم سلام دركت ميكنم اما نميدونم رابطت در چه حدي هس. خداكنه وقت در حد دوستي با شه .اگه اينطوره ازمن ميشنوي مقاومت كن و بهش بگو اگه منو ميخواي با خانوادت بيا………و ديگه اصلا جوابشو نده مگر روز خواستگاري ..كارارو بسپار به بزرگترا……در اخر اومد كه شكر اگه نيومد بازم شكر كه تكليفت روشن شد…………در ضمن پسري كه ي سال پيش باهاش بودي وفراموشت كرده مرد زندگي نيست فقط واسه عشق وحاله……..عزيزم موفق باشي

 125. سلام
  من یه پسره رو دوست دارم هفته ای یکی دوبار همدیگه رو میبینیم مطمئنم اونم منو می خواد یه کم خودم کمرو هستم نمیدونم چه جوری برخورد کنم معمولا موقع برخورد ما یکی دونفر هست. تا اون گرم میگیره من نمی تونم گرم باشم تا من گرم میگیرم اون انگار نمی تونه حتی همکارش هم قضیه رو می دونه امکان برخورد بیرون از اون محیط هم تقریبا صفره تو را خدا بگید چیکار کنم نمیخوام از دستش بدم شاید تا یکی دوهفته دیگه نتونم ببینمش آخه محل کارم ممکن تغییر کنه و بهونه ای برای برخورد با اون نداشته باشم

  • الهام خانم خودتو سخت نگير فقط بهش بگو بيا خواستگاري اگه منو ميخواي…وادرس تون رو بده بهش تاباخوانواده بياد.درغير اين صورت رابطه بانامحرم اصلا جايز نيست حتي عادي……………موفق باشي

  • علاقه از طرف دختر فایده نداره خودش باید بیاد خواستگاریت.می تونی واسطه هم بفرستی

 126. DAMET GARM,,ISHALLA K RAHKARAYI K GOFTI JAVAB BEDE VA MANO AZIN HALO RUZ KHAREJ KONE

 127. مطالب بد نبود ولی این به فرهنگ ما ایرانیا نمیخوره در ضمن پایان هر عشقی پوچی هس لحظه ایی که دو نفر عاشق هم باشن به هم برسن عشق تموم میشه …

 128. من عاشق کسی شده ام که اومده خاستگاریم اما بعدش رفت و دیگه نیومد اما حالا بعد یه مدت دوباره برگشته اما خونوادم قبول نمی کنند اونا معنی عشقا نمی فهمند نمی دونند من تو این مدت چی کشیدم به نظرتون چی کار کنم؟

 129. کتاب های روانشاسی خوب با نویسنده ارسال کنید به ایمیلم ممنونم

 130. salam khaheshan mano rahnamaei konin man danesh joye term 4 hastam
  hamoon terme 1 asheghe ye hamkelasam shodam ama gozashtam zaman begzare ta bebinam
  ke havase ya esshgh man kolan ba hich dokhtari dost naboodam va nesbate be hichkasi in heso nadaram
  rastesh avayele term 3 behesh roko rast goftam ke mikham bishtar bahatoon ashna sham
  ye joraei khoshhal shod albate telefoni goftama
  ama gharar shod chand rooz ebad javab bede
  khabari azash nabood ta zang zad va goft tarjih midam ke hamoon rabeteye hamkelasi bashe
  man ke khodaeish narahat shodam zood khodafezi kardamo ghat kardam bades chan lahze zang zad ke omidvaram narahat nashode bashin mazerat mikhamo az in harfa manzoramo shayad dorost nagogtam manzoram ine ke felan nemikham bishtar az ham ke lasi bashe
  bade on baham darertebat boodim ama hamkelasi boodim fagaht
  ta einke shomarasho avaz kard
  badesh behesh goftam goft ghablio roshan mikonam ama nakard
  alanam term 4 ke hastim mibinamesh ama man dg tarafesh nemiram mishe rahnamaeim konin harmoghe ke narahatam ye joraei miado mikhaed komakam kone vali nemidonam
  chera hes mikonam choon dasr khonam faghat mikhad ke bahash basham shayad soali dashte bashe
  toro khoda rahnamaeim konin mer30.
  :

  • سلام برادر خوب. از حسن نیت خوبی که داری ممنونو ن خداییش نباید ناراحت شی از گفته های طرف به نظر من یه دختر خوب باید همین عکس العمل رو نسبت به ی بسرانجام بده اگه واقعا دوسش داری باید بری خواستگاریش. امیدوارم خدا در این راه خیر کمکت کنه…

 131. salam khaheshan mano rahnamaei konin man danesh joye term 4 hastam
  hamoon terme 1 asheghe ye hamkelasam shodam ama gozashtam zaman begzare ta bebinam
  ke havase ya esshgh man kolan ba hich dokhtari dost naboodam va nesbate be hichkasi in heso nadaram
  rastesh avayele term 3 behesh roko rast goftam ke mikham bishtar bahatoon ashna sham
  ye joraei khoshhal shod albate telefoni goftama
  ama gharar shod chand rooz ebad javab bede
  khabari azash nabood ta zang zad va goft tarjih midam ke hamoon rabeteye hamkelasi bashe
  man ke khodaeish narahat shodam zood khodafezi kardamo ghat kardam bades chan lahze zang zad ke omidvaram narahat nashode bashin mazerat mikhamo az in harfa manzoramo shayad dorost nagogtam manzoram ine ke felan nemikham bishtar az ham ke lasi bashe
  bade on baham darertebat boodim ama hamkelasi boodim fagaht
  ta einke shomarasho avaz kard
  badesh behesh goftam goft ghablio roshan mikonam ama nakard
  alanam term 4 ke hastim mibinamesh ama man dg tarafesh nemiram mishe rahnamaeim konin harmoghe ke narahatam ye joraei miado mikhaed komakam kone vali nemidonam
  chera hes mikonam choon dasr khonam faghat mikhad ke bahash basham shayad soali dashte bashe
  toro khoda rahnamaeim konin mer30.
  lotfan javabeton ro be mailam befrestid mer30
  :

 132. یه با معرفت پیدا نشد یه راهی به من پیشنهاد کنه روزهای زیادی باقی نمانده دیگه نمی تونم ببینمش چیکار کنم تو را خدا یه چیزی بگین آقای مدیر شما هم نمی خواد وقت زیادی برای بررسی نظر من بزارین نظرای خیلی بد و رکیکی هست این که دیگه بررسی نمی خواد

 133. سلام خسته نباشین میشه منو کمک کنین من ترم یک دانشگاه بودم خیلی شیطون طوری که کلاسهای ترم بالایی هارو کنسل میکردم تو همین گیروداد بود که یکی ازدوستام اومد گفت همکلاسیمون با من حرف زده ودرمورد توپرسیده تو چه احساسی بهش داری منم وقتی فهمیدم کسی که همه دخترای کلاس ودانشگاه دنبالشن ومنو دوست داره ودرمورد من پرسیده خوشحال شدم واین باعث شد ازاون روز به بعد همش اونو با نگاه تعقیب کنم وترم دوم اون رفتارهای غیرعاذی میکرد که من بیشترجذبش میشدم میومد پشت درکلاسمون نگاه میکرد یا پشت درکلاس می ایستاد تا من کلاسم تموم بشه یا تو کلاسی که مشترک بود همش برمیگشت نگاه میکرد و…… ترم تموم شد وتوی تابستون فهمیدم ازیکی ازهمکلاسیهای دیگم خواستگاری کرده این باعث شد من ازش بدم بیاد ولی مامان همکلاسیم طرف رو نپسندیده بود واین باعث خوشحالی دوباره من شد ولی الان ترم 4 هیچ احساسی از شیطنت یا خوشحالی درمن نیست دوست دارم زود تموم بشه ولی دلم نه میگه هرچی دیرتربهترواینو بگم دیگه همکلاسیم کمتردانشگاه میاد واین باعث شده من بیشتر دلم براش تنگ بشه ومن خودم هم کمتردانشگاه میرم که این اقا پسربه خودش بیاد البته من توی دانشگاه خیلی سنگین برخورد میکنم ولی شیطنتهای خودم هم دارم نمیدونم کمکم کنید که حداقل اگرجورنشه مابه هم نرسیم بتونم فراموشش کنم وزندگی بهتری داشته باشم

 134. سلام دوستان من مهسا هستم دو سال هست که با یه پسره دوست شدم خیلی با هم خوبیم اما اون همش میگه بیا جدا بشیم من خیلی دوستش دارم اونم همین طور منو میخواد اما انگار میخواد منو نا امید کنه اینجوریه بعد که میگم باشه از هم جدا و دور سیم میگه که نه مهسا من بدون تو میمیرم باهات شوخی کردم این موضوع همش داره نگرانم میکنه ترو خدا بهم کمک کنید مرسی.

 135. این مطالب خیلی کمکم میکنه و کرد اما کمی راحت تر و با فهم بیشتر و با فونت بزرگتر بنویسید
  مرسی

 136. من عاشق يك نفر از اقوام شده ام پسر خوبي است خيلي دوستش دارم زندگي ام را برايش ميدهم .ولي متاسفانه من خيلي دير با او آشنا شدم ما تقريبااز ٥ سال پيش با يك ديگر هم بازي بوديم و تازگي متوجه شده ام دختري ديگر با در ارتباط است .ولي آن پسر نميداند كه او را دوست دارم چون به روي خود نمي آورم كمك كنيد به او برسم . راستي آن دختر عاشقش نيست رابطه بر حسب هوس است

  • من هم دقیقا این مشکل دارم البته عکسش آون دختری رو ک میخوام قبلا با هم هم بازی بودیم ولی الان من حتی نمیتونم بهش سلام کنم اونم همین طور به من حتی سلامم نمیکنه البته با تمام پسرا اقوام که از خودش بزرگترین راحته جز من حتی یکی دوباره اس بهش دادم. و ی دوتا سوال بیربط در مورد لپتاپ پرسیدم ولی اصلا ج نداد نمیدونم اصلا منو میخواد یا نه تا حالا هم با هیچ دختری نه دوست بودم و نه دوست دارم بشم فقط ب خاطر آون دانشجو پزشکی هم هستم تقریبا اکثر دخترای دانشگاه هم فقط از خداشونه من نگاشون کنم ولی حتی بهشون نگا هم نمیکنم و واقعا موندم چیکار کنم بعضی موقع ها میگم برم رک و راست بهش بگم دوست دارم ولی نمیتونم از اینم ک با بقیه گرم میگیره دارم آتیش میگیرم دوس دارم خودمو بکشم واینکه سنی هم نداره دبیرستانی هست

 137. با سلام…من16سالمه…2ساله که عاشق یکی از پسرای همسایمون شدم…خیلی دوسش دارم…به معنای واقعی کلمه عآشقشم…ولی اصلا حس اونو نسبت به خودم نمیدونم…تحمل دوریش واسم سخته….اما هر موقع که میبینمش خیلی سرد وبی تفاوت باهاش رفتار میکنم…چون نمیخوام غرورم شکسته شه….به خدا حاضرم واسش بمیرم…تورو خدا کمکم کنید که چه جوری حس اونو نسبت به خودم بدونم….مرسی

  • سلام آرزو جون منم هم سن سال تو بود كه عاشق پسرداييم شدم ..بهش نميگفتم تا اين كه بزرگترين اشتباه رو كردم و بهش گفتم كه دوستش دارم البته اول خودش پيشنهاد داده بود من هم بعد چند سال جوابشو دادم كه بعد دوماه مستقيم گفت نميخوامت . از همه لحاظ پيش خودم ومردم ازم تعريف ميكنه و بهم ميگه دوست دارم فقط به عنوان خواهر……آرزو جون تو خطاهاي من رو تكرار نكن …فقط ميتوني سنگين و باوقار باش زياد جلوش افتابي نشو پسرادنبال دختر سنگينو نجيبن حتي بدترين پسر….تاالان سراغ دو دختر رفته كه يكيش دختر خالم بود ولي رابطشونو خراب كردم …چه كنم سخته واقعا. توهم صبور باش از رسيدن به معشوق مهمتر آبروي يه دختره ..هرچه قسمته…

 138. من پسری هستم ۲۴ ساله چند سال تو غربت و خارج کشور تنها زندگی کردم تا بیست سالگی فکر میکردم همه خوبن اما وقتی ۲۰ سالم بود زندگی ماسک از چهره برداشت و من چهره زشت زندگی رو دیدم سعی نمیکنم عاشق کنم تا کسی رو عذاب بدم دارم سعی میکنم عاشق بشم تا خودم را نجات بدم اما احساس ندارم کسی را دوست ندارم حتی والدینم را تبدیل به یک سنگ شدم به قول المانهاICH BIN EIN STEIN من نه از کسی میتونم متفر باشم نه دوسش داشته باشم.

  • خب . زندگی کردن داخل خیابان ها و رفتار آدم های ماشینی که فکر کنم حدودا از ساعت 9 شب میخوابن واز همین حول وحوش ساعت دیگه اکثرا ساعت کاریشون تعطیله نمیشه انتظاری داشت اما بدون بهتره که نظم رو تو زندگیت افزایش بدی تا آقایی که به اصطلاح اسمت رو گذاشتی ravani زندگی به کامت شیرین بشه ضمننا این روهم بدون من خودم مثل شما بودم ولی عشق ناگهانی خودت نمیفهمی که چه طور میاد به سمتت ولی تا زمانی که داری درس میخونی بهتره که دوروبرت پیداش نشه مخصوصا پزشکی . ضمنا یه سوال اگر واقعا هیچ کسی رو دوست نداری چرا ازاین موضوع نگرانی ؟ ول کن این مسخره بازی هارو .

 139. به نظر من يه دختر نميتونه قدم اول رو براي عاشق كردن برداره مگر اين كه ديكه خيلي ماهر باشه وسياست به خرج بده كه ما از اين كارا بلد نيستيم اگه كسي ميتونه حرفاي دلمو تو ايميل قبلي زدم كمكمون كنه ممنون ميشيم

 140. سلام بچه ها

 141. من حدود يك سال و نيمه با ي پسري دوستم،همين كارها رو انجام دادم ولي نشد،
  يك ماه ديگه با دخترعموش نامزد ميكنه.
  امروز وقتي پيشش بودم گفت ميدونم عاشقمي منم تورو دوست دارم ولي ديگه نميتونيم باهم باشيم…

  • سلام خسته نباشی میخواستم بدون در مورد عشق یک طرفه باید چکار کنیم که نظر فرد بهمون جلب بشه من یک نفر دوست دارم اما هر کار میکنم سعی میکنم خودم بهش نزدیک کنم نمیشه و نمی تونم بی خیالش بشم میشه لطفأ ترفندی یاد بدین که بتونم باهاش صمیمی بشم در ضمن و اصلأ واسه ازدواج بهش فکر نمیکنم فقط میخوام دوستی خوبی باهاش داشته باشم

 142. من یبارعاشق شدم ولی عشقم گفت بهم نمیرسیم بخاطرفرهنگامون منم ازون ب بعددیگه جوابشوندادم ولی میگفت میخوادکنارم باشه.

 143. سلام هر کی اینو میخونه تو رو خدا منو راهنمایی کنید . من عاشق دختر عموم شدم اما رفت و امدمون به خونه ی همدیگه کمه مثلا سالی یک یا دوبار
  اما نمیدونم چجوری بهش بگم یکم ادمه مغروریم .و از اینکه بهش بگم بین فامیل و خانواده پخش بشه خجالت و میترسم نمیدونم چرا!
  چون یه برادر بزرگتر از خودم مجردم هم دارم
  و نمیدونم 2 یا 3 سال منتظر نمونه به همون خاطر میترسم بهش بگم قبول نکنه منتظر بمونه شکست عشقی بخورم منم تحملشو ندارم .دختر عموم خواستگار زیادی هم داره اما فعلا قبول نکرده هیچکسو

  و این علاقه من به دختر عموم منو از درسهای دانشگاهیم و کنکور ارشد حسابی عقب انداخته .بنظر شما من چکار باید بکنم ایا به نظر شما راحلی داره

 144. سلام من چند ساله عاشق پسری هستم که بعد از کلی انتظار به خواستگاری من امد که بع به دلایله نا معلوم خوستگاریو بهم زد و به منم ضربه روحیه سختی واری شد که پام به بیمارستان کشیده شد الانم بعد از کلی سختی وناراحتی دوباره از من خواسته که به خواستگاری بیاد نمیدونم چیکار کنم چون بهش اعتماد ندارم میترسم بازم کار قبلیشو تکرار کنه تودوراهیه بدی قرار گرفتم .بنظرشما من چیکار کنم

 145. سلام من مدت چند سالیه به دختر دایم علاقه مند شده ام ولی نمی تونم بهش بگم چون دو سال ازم بزرگ تره و رابطه ی خانوادگی زیادی داریم میترسم اگه بگم بهم بگه تو سو استفاده کردی نمیدونم چکار کنم بخدا از درس و زندگی افتادم اگه شوهر کنه نمیتونم تحمل کنم خودمو میکشم لطفا کمکم کنید دوستان ممنون

  • سلام ایوب؛ نظر من بر اساس تجربه، مخالف فراکاوه. خواهر من و چند تا از اشناهامون از لحاظ سنی از همسراشون بزرگتر بودن ولی زندگی خیلی خوبیم دارن.

 146. سلام داداش
  من محسنم 28 سالمه
  به یه مشکل بزرگ تو زندگیم برخوردم
  میتونم به طور خصوصی با شما صحبت کنم؟
  البته بعد از اینکه حرفامو زدم و احساس کردید که میتونید کمکم کنید
  مطمن که هزینه مشاوره هم پرداخت می شود
  پیش مشاور رفتم ولی اصلا حرفهای منو درک نکردن
  اگر امکان داشت ایمیل یا شماره تلفن بهم بدین تماس بگیرم ممنون میشم
  کاش این نوشته رو زودتر خونده بودم
  مو به مو درست بوده و من همه اینارو بالعکس انجام دادم

 147. سلام به همه بچه ها
  من با یه خانمی به اسم سمیرا به مدت یکسال دوست بودیم تمام قرار های ازدواجم گذاشته بودیم. که به من گفت دیگه منو نمیخواد
  گفت من باید وابسته تو میشدم نه تو وابسته من
  گفت تو به من فرصت ندادی دلم برات تنگ بشه
  یه بار ازدواج کرده بود و میترسید دوباره کار به جدایی برسه
  هرکدوم از ما تو یه شهر دیگه هستیم
  ولی هر وقت تلفن کنم بهش جواب میده و با روی خوش با من حرف میزنه ولی …..
  اگر کسی میتونه کمک کنه تا اخر عمر مدیونش میشم و حتما حتما جبران میکنم به هر طریقی که شده
  خب به طور قطع که من خیلی خیلی خلاصه گفتم این ای دی منه redsong
  ممنون

  • سلام محسن عزیز.اگر از ازدواج ترس داره باید باهاش حرف بزنی.باید قانعش کنی ک تا موقعی ک نخوایین چیزی باعث جداییتون نمیشه.مگه خودش باعث جدایی بشه.اگر راضی نشد اونموقعست که باید بری سراغ ی نفر دیگه.دل از اون بکنی به یه نفر دیگه دل ببندی.بوس.دوست دار تو.NILOOFAR

 148. سلام من مطالب شما رو خوندم و میخوام اگه لطف کنید راهنماییم کنید من با همکارام سر مسایل کاری همیشه بحث دااشتیم تا زمانی که ازم در مورد مسایل شخصی سوال میکرد و بعد شروع کرد به علاقه نشون دادن منم کم کم ازش خوشم اومد والان با هم دوست هستیم و من خیلی دوسش دارم ولی احساس میکنم شیطونه در صورتی که من آدم اعتقادی هستم برعکس اون، نمیدونم قصدش از آشنایی با من چیه تو رو خدا کمکم کنید چیکارکنم این علاقه بیشتر ازاین و دوطرفه بشه من متولد66ام واون 61

 149. سلام من 19 سالمه بایه پسری توچت اشناشدم اول قصدمون دوستی بود اما بعدیه ماه فهمیدیم که نمیتونیم ازهم دل بکنیم اون 27سالشه وگف که میخوادبیادخاستگاری ولی من مانع شدم گفتم چن ماه صبرکنه بعدچن روز دوبارره بحثووسط کشید امابازمانع شدم نمیدونم چی شدکه یهو برگشت گفت بابام اصلاراضی نمیشه از غریبه هازن بگیرم برا اینکه بابام راضی بشه باید خیلی صبرکنم الان نمیدونم دوسم داره یا بازیچه ام لطفا جواب بدین

 150. تورروخدا جواب منو هم بدین موندم سردوراهی هزاران کیلومتر باعشقم فاصله دارم نمیدونم جیکارکنم خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 151. بایه پسری توفیس اشنا شدم بااصراراون شمارمو بهش دادم ارتباط تلفنی فقط باهم داریم خیلی بهش علاقمند شده ام طوری که اگه یه روز اس نده داغون میشم لطفا کمکم کنید

 152. MAN KASIO DARAM K EHSAS MIKONAM DARAM SHADIDAN BEHASH VABASTE MISHAM DAR IN HEYN ETEFAGHATI DARE MIOFTE K EHSAS MIKONAM KE YARAM DARE KHIYANAT MIKONE…… YA MEYLI BE INKE B….VALI MIDONAM K BEHEM BAD JORI VABASTE SHODE BE NAZARE SHOMA BEHTARIN TASMIMI K MITONAM BEGIRAM CHIYE….KOMAKAM KONID SHARAYETAM SAKHTE PLZ……

 153. سلام ميخواست بگم يه پسره هست كه من از طريق دوستاي مشتركمون باهاش آشنا شدم هر دو دانشجو هستيم ولي نه توي يه دانشگاه من اولش هيچ توجه خاصي بهش نداشتم اون خودش شروع كرد با من حرف زدن و توجه كردن البته بعد فهميدم با همه ي دخترا اينجوريه! حتي شماره ي خودشو بهم داد و خودش اصرار كرد كه بهش اس بدم اولين اس رو هم خودش داد اما بعدش كه من به اون اس دادم كم محلي كرد هنوزم وقتي همو ميبينيم خيلي گرم ميگره اما خودش اس ام اس نميده اگر هم من به اون اس بدم كم محلي ميكنه! اين نگاه واقعا عجب جاذبه اي داره موقع حرف زدن زياد نگاهمون تو هم قفل ميشه حتي يه بار وقتي ديدمش قيافم ناخود آگاه عوض شده بود چشمام درشت تر شده بود!!!!!!! اينو يه نفر بعد بهم گفت به نفر كه نميدونه من از اون خوشم مياد!

 154. ععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییی بود .مر 30وخیلی به در دم خورد.

 155. لطفا يكي جواب منو بده با اين ادم چي كار كنم هموني كه تو كامنت بالا گفتم

 156. زهراخانوم بی اف منم اینجوریه شاید موقعیت نداره جواب استو بده

 157. ج منم بدین توروخداااااااااااا

 158. salam kasi ke in eshtebahato karde bayad chejoori jobran kone??? man ye chize dastyaftani baraye eshgham shodam , va hame kar barash kardam esas mikonam azam sard shode bayad chikar konam??? rahnamiim konid mamnoon misham .

 159. سایتتون عالیه و تمام مطالبش سودمند…
  به امید موفقیت روز افزون برای شما دوست عزیز

 160. من از ىه نفر که ىه ده سالى ازم بزگ تره خوشم مىاد خب تکلىف من چىه ؟

 161. سلام خسته نباشید
  من عاشق یه خواننده هستم بخاطرش با هیچ کس رابطه نداشتم خیلی خیلی دوسش دارم ولی یه شماره همازش ندارم توی ایرانه عاشقش شدم طوری که چشمم دیگه کسی رو نمیبینه فراموششم نمیتونم بکنم

 162. زمن همه این کارا رو کردم اونم تو جمع بلند شد زد تو گوشم جلوی اقوام و خیلی خجالت کشیدم اون گفت تو خیلی پرویی

 163. من متاهل هستم و دارای یه دختر 7 ساله و یک پسر یک ساله هستم 6 ماه پیش از طریق چت با مردی متاهل اشنا شدم و رابطه ی تلفنی داشتیم البته برای سرگرمی ولی الان با اینکه میدونم کاملا در اشتباهم ولی عاشقش شدم طوری که یه روز با هم حرف نزنیم میخوام دیونه بشم لطفا منو راهنمایی کنید ممنونم

  • سلام نـدا جان
   عزیزم دوستانه بهت میگـم که این کارت اشتباه محضـه ..
   قدر زندگیت رو بدون و بر پایه ی سراب عشق به یک مرد دیگه ( صرف نظر از مجرد یا متاهل بودنش که هر دو این دو وضعیت دلیل محکمی هست برای اینکه شما رو دوست نداره و دنبال چیز دیگه ای هست ) زندگی قشنگت رو خراب نکن .
   به فکر خـانواده و همسر و پسرت باش و انرژیت رو بزار برای بهتر کردن زندگی مشترکت و تربیت پسرت
   تا هم این دنیات رو قشنگ کنی و هم اون دنیات رو .
   من چیزی رو گفتم که به صلاحته
   سعی کن هر چه زودتر این رابطه رو قطع کنی
   و دیگه هیچ وقت نزاری یه مرد غریبه به زندگیت رخنه کنه و آشیانه گرمت رو خراب کنه ..

   سبـز باشی .

 164. سلام من یه دو سه ساله که عاشق یه هم سن و سالم که هم جنسیم شدم به هیچ راهی نمیتونم فراموش کنمش اون منو دوست نداره لطفا من را راهنمایی کنید

 165. من 5 ساله عاشق پسرعمه ام هستم اما نمی توانم به او بگویم اون تنها عشق من هست از نظر من دخترا نباید به پسرا ابراز علاقه کنن اما نمیدونم چطوری اونو به طرف خودم بکشم اون به من گفت عاشق دختری هست و با اون هم دوسته من 5 ساله که داغونم و نمی دونم باید چیکار کنم و من نامه های اون دو تا رو به هم می دهم وقتی اون به اون دختر تو نامه می نویسه عشقم دوستت دارم می میرم وقی به من می گه اونو خیلی دوست دارم داغون می شم نمی دونم باید چیکار کنم

 166. این مطلب اشتباهه من عاشقه ی پسری بودم اون بمن خیلی نگاه میکرد واین باعث میشدفکرکنم عاشقه منه درنتیجه بهش زنگ زدم اوحتی بمن میگف من اصن نگات نمیکردم چون دوستم عاشقته….دل بدل راه نداره بچه ها.زندگی زیباست خودتونوخسته نکنید

 167. عاشق بودن اصلا خوب نیست چون اکثر عاشقی ها با خیانت تموم میشه

 168. سلام خسته نباشین…
  دوستان بیکارین که میخواین کسیو عاشق خودتون کنید؟؟تنهایی و تو ارامش به کارتون برسین و پله ها رو برین بالا خودتونو درگیر مسایل احساسی نکنین
  یعنی شاید من چون بی احساسم اینجور فک میکنم ولی به شما اینو توسعه میکنم

 169. خواهش میکنم این مسائلو رها کنین و خودتونو درگیر این افکار احساسی نکنین.
  این مسائل اخرش خودتونو از پا درمیاره
  بیشتر به فکر به دست اوردن علم باشین عشق هم به مرور زمان میاد…
  اینم بگم اگه خیلی افکارتون مشغول این کنین که جلب توجه کنم یا جذاب باشم و دیگرانو به خودم جلب کنم دقیقا بر عکسش
  براتون پیش میاد
  اجازه بدین زندگی روال عادیشو پیش ببره عشق هم خود به خود به وجود میاد..
  والا به خدا این کارا و فیلم بازی کردنا چیه آخه…

 170. سلام من 4 ماه با یه پسر دوس بودم خیلیام دوسم داشت بار ها و بارها خواستم ازش جدا بشم ولی کلی التماس کرد الان1 هفته پیش فهمیدم با یه دختر دیگه 7 ماه دوست .ذختره از من زشت تره ولی اون و به من ترجیح داد حتی به من توضیحم نداد چرا باهاش بوده فحشم داد به من شوکم واقعا این همون ادم خیلی دوسش دارم نمی خوام از دستش بدم میخوام برگرده چیکار کنم؟

 171. سلام خسته نباشین…. من چندساله که عاشق دختری شدم که تاحالا حتی باهاش ی کلمه حرف نزدم تو یکی از کلاس هایی که میرم دیدمش همش تو فکرشم شبانه روز بعضی وقتا حتی خوابشو میبینم خونشونو پیدا کردم چندبار رفتم جلو خونشون تا بیاد بیرون تا بهش همه چیو بگم اما نتونستم بگم ی نامه نوشتم به یکی از دوستام دادم بهش بده نمیدونم کارم درسته یا نه من 16 سال دارم شاید بگین بچه ام برام زوده ولی دارم دیوونه میشم لطفا کمکم کینین

 172. من خیلی وقته که عاشق پسری در تبریز شدم اما خودم تهران زندگی می کنم چند وقت پیش به توصیه ی یکی از دوستان تو فیس بوک باهاش چت کردم و از احساساتم بهش گفتم و اون هم بهونه اورد تقریبا 3 ماه پیش این اتفاق افتاد حالا دنبال راه حلی می گردم تا اونم عاشقم بشه مشکل بزرگ من اینکه نمیتونم ببینمش ممنون میشم اگر راه حل خوبی به من بگین…

 173. سلام
  من تا حالا کسیو دوس نداشتم…اما الان حس میکنم یکی از پسراس کلاسو خیلی دوس دارم…دوس دارم بدونم حس اون نسبت به من چیه. ولی اصن نمیدونم چیکار کنم که اونو جذب خودم کنم. آخه تا الان که 19 سالمه با پسری دوست نبودم و معمولا هم رابطه ام با پسرای کلاس در حد سلام علیکه…وای خب من هرکاری بخوام بکنم که ضایعست کککککککککه….
  خواهش میکنم کمکم کنید چیکار کنم که شخصیتم حفظ بشم و هم تلنگری بهش بزنم که منم هستم!!!!یه جوری که اگه اونم از من خوشش میاد اون پا پیش بذاره نه من!!!!

  • بهت یشنهاد میکنم هیچ وقت توی دانشگاه به فکر دوستی نباشی…اگ از من میشنوی این اک بودنتو واس همسرت نگه دار پسره اک بفهمه چه حسی بهش داری بیچاره ای

 174. سلام دوستان ازتون کمک میخوام خواهشا کمکم کنید…………….من مدتیه به یکی از استادهای دانشکده ام علاقه مند شده ام اما نمیتونم بهش بگم اون اقایی هستش مجرد و از من ظاهرا سر تره و 29 سالشه و من ازش 10 سال کوچکترم وقتی میبینمش استرس شدیدی بهم دست میده من نه ایمیلش رو دارم و نه شماره موبایلش رو نمیدونم اون حسش به من چیه میشه کمکم کنید تا بهش بفهمونم که بهش علاقه دارم و ازتون خواهش میکنم به من یک راه حل موثر پیشنهاد کنید مرسی

 175. خواهش میکنم جواب من رو بدین

  • فک میکنم اینو بایکی از استاد های زن دانشگاهتون یا با یکی از همکلاسیهاتون که سنش از شما زیادتره در میون بذارید بهتر جواب میده ….

 176. سلام خیلی ممنون از مطالب خوبتون.من یه دو هفته ای میشه که از یک دختر خوشم اومده اونو از اول ترم تو کلاس میدیدم . از دو هفته پیش که چهار یا پنج جلسه از درس گزشته بود مثل همیشه دیدم ولی یکهو یک جرقه بزرگی تو دلم زد و به شکل عجیبی عاشقش شدم .میخوام بدونم که میشه یجوری بهش ابراز علاقه کنم طوری که حتی باهاش حرف هم نزنم مثلا یه نیرویی مثل جاذبه بالاخره طوری عشقمو بهش نشون بدم و میخوام بدونم که اون چقدر از من خوشش میاد خیلی خیلی ممنون.

  • نرو برو بابا توام! برو مستقیم خواستگاری کن ما دخترا از شما پسرایی که می خواید غیر مستقیم ابراز علاقه کنید و طرفتونو مثلا با نگاه و لبخند و مزخرفات دیگه علاقه مند کنید یکم بیزاریم و اصلا نمی گیرم.مفهومه؟

 177. سلام من تو دانشگاه عاشق دختری شدم ولی به دلیل فاصله زیاد دانشگاه تاخونه مادرم هی به من میگفت انتقالی بگیر منم قضیه عاشق شدنم رو بهشون نگفتم به یک شهر نزدیکتر ترم دوم انتقالی گرفتم ولی دوهفته بیشتر دوام نیاوردم برگشتم ولی دیر شده بود زمانی پیشنهاد دادم که پریده بود داره دانشگام تموم میشه ولی هنوز فراموشش نکردم حسرت اینو میخورم اصلا یه دفعه هم نشد اسم کوچکش رو صدابزنم یه دفعه هم نشد با هم قدم بزنیم چرا اینجوری شد مگه من چه گنناهی کرده بودم بعد اون دیگه نمیخام ازدواج کنم متنفرم از هر چی دختر غیراز اون

 178. با سلام این نظرات واقعا علمیه و کاملا ذرسته چون من این کارو انجام دادم و کاملا نتیجه داد و هرکسی هم با این نظرات مخافه به من بگه تا قانعش کنم مرسی

 179. سلام من تازه با یه نفر آشنا شدم دوسش دارم تنها کسی که تا حالا خوشم اومده ازش اونم دوسم داره.میخوام بدوم چیکار باید بکنم این دوس داشتن ادامه داشته باشه وتا آخر همینجوری بمونه و به ازدواج ختم بشه.کمکم کنین لطفا چون نمیخوام از دستش بدم

  • سلام
   اینو فقط بگم که پسر از دختری که بخواد خودش پا پیش بذاره و اون ابراز احساسات کنه خوشش نمیاد.شاید اول جوابش منفی نباشه ولی به مرور زمان چیزای خوبی پیش نمیاد
   هیچی مثل صبر نیست.منم از یکی خوشم اومده ولی اصلا شرایطشو ندارم

 180. سلام من عاشق یکی شدم خیلی ام دوسش دارم طوری ک دعوامون میشه طاقت نمیارم من زنگ میزنم اونم خداییش خوبه بنظر دوستم داره ولی ی احساسی بهم میگه موندگار نیست ب نظر شما چطوری بفهمم عاشقمه

 181. سلام من باپسری حدود 1ماهه اشنا شدم ایشون چیز زیادی از من نمیدونه یعنی خودش نخواسته بدونه بیشترم حرفای سکسی میزنه .میگه ازم خوشش میادو میخواد باهام ازدواج کنه . ولی میگه باید بیشتر اشنا شیم وهمشم میگه سکس کنیم صبح تا شب باهم چت میکنیم ولی وقتی پیشنهادشو قبول نمیکنم دیگه کمتر باهم حرف میزنه. وقتی میگم راضی نیستم میگه من خر نیستم که این همه راه میام این همه پول خرج میکنم میام با اون پول میتونم با چندتا زن که باپول کارمیکنن باشم. واقعا موندم چیکارکنم چون مطمین نیسم دوسم داره یا نه

 182. سلام دوستان وقتتون بخیر شمارو به خدا جواب مشکل منو بگید بدجوری تو سردرگمیم
  من23سالمه داروسازی میخونم یه دختر زشت حجابی که150سانت قد دارم.البته بدون مقنعه خوبم ولی چون حجابم بهم نمیاد خیلی زشتم.باورکنین دوستام بدون مقنعه منو نمیشناسن از بس تغیر میکنم و خشکل میشم تاحالا کسی بهم نگفته خشکل یا از همه بدتر کسی بهم پیشنهاد نداده!خیلی واسه خودمم عجیبه حتی تو خیابون بهم تیکه نمیندازن خیلی گناه دارم.دوستای دیگم هستن خیلی زشتن تازه چادری هستن باز میگن امروز یکی بهم پیش نهاد داد مزاحمم شد ولی من هیچی!البته قیافمم بچه میزنه مثل بچه دبیرستانیا
  همش پیش خودم میگم پاکدامنی و نجابت و دوست پسر نداشتن بسه چون دوستای دیگم هر روز با یکین حجاب بدی دارن به اصطلاح فشنن روز به روز خواستگاراشونم بیشتر میشه با اینکه نه به خدا نه وجدان نه عرف پایبند نیستن
  همش میگم حالا چی میشه مثلا موهاتو بندازی بیرون یا لاک بزنی یاآرایش غلیظ داشته باشی
  فک کنین من از یکی خوشم بیاد مثلا هم کلاسیم کلی قرآن کلی نذر کلی گریه ولی چیزی نمیگم چون میگم تابلومیشه آبروم میره این دورو زمونه عادی هم با مردم رفتار کنی میره میگه فلانی عاشقمه حالا این کارام بکنی دیگه هیچ
  بعد یه مدت میشنون پسره با یکی دوست شده و منم دیگه هیچ باز باید غصه بخورم
  نمیدونم کار درست چیه؟ شما میگین نجابت ؟واقعا واسه من مفهوم مبهمی داره.یهروز که با همکلاسیهام خیلی میخندم میام خونه عذاب وجدان که چرا نجابت نداشتم کلا دختر انرژی مثبتیم دوستام که دخترن میگن باحالی مودبی بانمکی کلا پسرامونم خبر رسیده بین خودشون بهم میگن نمکدون یا نبات!الان نمیدونم خوشحال باشم یا عذاب وجدان داشته باشم.نجابتم چی میشه؟
  وقتی از کسی خوشم میاد چه کارکنم درحالیکه به اونم حق میدم میگم کی از من از این قیافه خوشش میاد؟البته جای تغییر دارم همش خودمو تصور میکنم یه روز که موهامو انداختم بیرون آرایش عالی لباس خوشکل میرم پیش دوستام بعد همه میگن واوووو تعجب و اونجا عشقم عاشقم میشه ولی درعمل هیچوقت این اتفاق نمیفته
  با اینکه میدونم برای عاشق کردن باید زیبا بود ولی وجدانم نمیزاره کاری بکنم
  لطفا دلداریم بدین.ممنون

 183. سلام
  اینا همش حرفه.من عاشق پسری بودم که خودشم می گفت دوستم داره.ولی یک دفعه بدون دلیل ترکم کرد.تازه فهمیدم چون پولدار نبودم ترکم کرد.الان هم رفته با دختری که وضع مالیه خیلی خوبی دارن.عشق ی دروغه بزرگه.

 184. عاشق شدن و عاشق موندن لیاقت میخواد….
  بیخودی عشق و بدنام نکنید
  من هشت سال تمام عاشق مردی بودم و هستم که هیچ وقت بهش نگفتم چقدر دوستش دارم، توی رفتارم هم شاید هیچ وقت نشون ندادم چون غرور دخترانه ام مانع میشد
  همیشه از ته قلبم میخواستم مال من بشه،علاقه شدیدی بهش داشتم،ولی چیزی نگفتم
  تا وقتی که فهمیدم اون مجرد نیست،حتی یه بچه تو راه داره، هشت سال پیش خیلی غصه خوردم ولی پای عشق پاکم وایسادم، توی خیال خودم با عشم زندگی میکردم، خیلی رویایی بود
  این عشق هشت ستل ادامه داشت شاید من سالی یک بار هم نمیدیدمش
  اما یه روز اون اومد دقیقا جلوی خونه ما یه خونه رهن کرد، ازینکه نزدیکم شده بود واقعا خوشحتل بودم، آرزو میکردم همیشه خوشحال و خوشبخت باشه حتی اگه واسه من نباشه
  باز میگم اون هیچ وقت نمیدونست که من عاشقشم
  تا اینکه متوجه شدم خیلی تو زندگیش مشکل داره، از همسرش جدا شد و تنها موند، ازینکه زندگیش اینطور شد ناراحت شدم، ولی من از ته قلبم با تنام وجودم از خدا خواستمش و هیچ وقت هم تصمیم ازدواج با کس دیگه رو نداشتم
  تا اینکه یه روزی یه جایی یه موقعیتی پیش اومد که اون طرف از عشق هشت ساله هودش به من گفت، اون گفته بود که از اون زمان عاشقم شده بوده، اما پایبند به زندگیش بوده، اون مرد پاک و سالمی بود، شاید بخاطر حسی که تو این سالها به من داشت احساس گناه هم میکرد، بت اینکه همدیگرو هیچ وقت نمیدیدم، شاید همون سالی یک بار اون هم چند ثانیه فقط از کنار هم رد شدن اون هم داخل ماشین!!!!
  این یه معجزه بود…. من و اون سالعا همدیگرو دوست داشتیم، یه عشق پاک داشتیم ولی از هم اصلا خبر نداشتیم…
  الان بهم رسیدیم،سه ساله باهمیم، هیچ کس نمیتونه به عشق بینمون لطمه بزنه، عاشق شدن یه معجزه است، عاشق موندن یه هنره
  ما با صبرمون عشق پاکمون نتیجه داد، خدا ته دل هرکسی رو میدونه و به خواستش میرسونه
  ایشالله همه عاشقها اگه واقعا خالصانه عاشق بشن به عشقشون برسن و اگه هم نرسیدن، به عاشق شدنشون افتخار کنن، و ذعا کنن هرجا که عشقشون هست تا ابد خوشحال باشه، به این میگن عشق واقعی…